Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

Posted in

Na Resolución do 5 de maio do 2020, dítanse as instrucións referidas ao restablecemento do procedemento de admisión de alumnado. O prazo abrangue do 11 ao 18 de maio (ambos incluídos)para o alumnado que se incorpora ao centro por primeira vez.

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado», enderezo :   https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Se teñen dificultades para acceder telematicamente poden entregar a solicitude no centro, coas seguintes recomendacións:

 

 

Horario: de 10:00 a 13:00.

 

Coa finalidade de garantir a seguridade de todos, establecerase un sistema de CITA PREVIA chamando ao teléfono 881 866 735

 -É recomendable o uso de máscaras.

 - Na entrada do centro disporán de xeles hidroalcólicos para desinfección 

   das mans antes e despois de seren atendidos.

 - Eviten acudir acompañados/as, tanto de nenos/as como de adultos.

 - Unha vez no recinto escolar deberán gardar a distancia de 

   seguridade (2 metros). 

 

DOCUMENTACIÓN PARA  PRESENTAR NO CENTRO: 

  • Solicitude segundo o Anexo II.
  • Copia do documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a (DNI ou libro de familia).
  • Copia da sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
  • No caso de solicitar unha praza para alumnado de NEAE, achegarase a documentación oportuna.
  • Certificado oficial do expediente académico, de darse o caso.

 Tedes toda a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31003 

COMPROBACIÓN DE DATOS;

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha copia dos documentos, e os orixinais para cotexar.

  • DNI, NIE.
  • Domicilio fiscal.
  • Declaración do imposto sobre a renda.