Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

RECOLLIDA DE HISTORIAIS ACADÉMICOS

Posted in

PODERASE RETIRAR EN SECRETARÍA O HISTORIAL ACADÉMICO DO ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DENDE O DÍA 12 AO 15 DE  XULLO EN HORARIO DE ATENCIÓN DE 10:00 A 13:00 HORAS.

A DOCUMENTACIÓN SERÁ RETIRADA POLA NAI, PAI OU TITOR LEGAL DO MENOR.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. - CURSO 2021/2022

Están publicadas no taboleiro do centro as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas.

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O COMEDOR ESCOLAR

Ábrese o prazo para solicitar o comedor escolar. Deben presentar na secretaría do centro a solicitude e o documento de autodeclaración debidamente cubertos e asinados.

Prazo para entregar a solicitude na secretaría do centro, ata o 16 de xullo.

Horario de 10:00 a 13:00 horas.

Poden descargar os formularios nos documentos adxuntos.

 

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2021-2022

Fin de curso Inglés.

MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO CURSO 2021-2022

Posted in

PLAZO DE PRESENTACIÓN DO 20 AO 30 DE XUÑO.

 

Para a matrícula hai que presentar a seguinte documentación:

 

 1. Impreso de formalización de matrícula. No caso de pais separados, deberá vir asinado por ambos proxenitores. (descargar)

 2. Fotopia da sentenza ou convenio regulador,no caso de pais separados.

 3. Impreso de datos persoais. (descargar)

 4. Dúas fotos do neno/nena que se matricula.

 5. Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a.

 6. Fotocopia do libro de familia (follas onde aparecen os pais e folla onde aparece o alumno/a).

 7. Certificado/volante de empadroamento.

 8. Solicitude de transporte escolar, en caso de ser usuario.(descargar)

 9. para alumnos que se matriculan no curso de E.Infantil (3 anos):

  Cuestionario no que se fai constar a lingua materna do alumno/a e recollida de datos iniciais. (descargar)

 10. O alumnado que se matricula en primaria, certificado académico.

  No caso de alumnos con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVOdeben aportar a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2021/2022

Posted in

ORDE DA CONVOCATORIA

 PRAZO:

 21/05/2021 - 22/06/2021

 

DESTINATARIOS:

- Alumnado de 1º e 2º Primaria: Axudas para adquisición de libros.

-Alumnado de 3º e 4º Primaria: Beneficiario do Fondo Solidario

REQUISITOS:

Renda per cápita familiar inferior ou igual a 10.000 €.

- Alumnado de Primaria: Axudas para adquirir material escolar.

REQUISITOS:

Renda per cápita familiar inferior ou igual a 6000€.

Ou discapacidade igual ou superior ao 65%. 

Ou garda/tutela pola Xunta de Galicia. 

 

O alumnado que vaia cursar  5º e 6º de educación primaria no 2021-2022, está incluído no programa E-Dixgal, polo que non pode solicitar a axuda  para libros de texto, pero sí pode solicitar a axuda para material escolar.

 

FORMULARIO SOLICITUDE: AQUÍ

IMPORTANTE:

O anexo II da solicitude debe ser asinado por TODOS os membros da unidade familiar, agás o solicitante.No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica:

A través da aplicación FONDOLIBROS

En SEDE ELECTRÓNICA


Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

Horario de presentación no centro: de 9:30 a 11:30 e de 12:30 a 13:30 horas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Solicitude (anexo I e anexo II debidamente asinados)

Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais, poderase aceptar:

- Certificado ou volante de convivencia.
- Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
- En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 
Terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na lexislación específica.

 

NO CENTRO NON SE FAN FOTOCOPIAS.

TODA A INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA AQUÍ

 

 

 

FORMULARIO PARA O CURSO 2021-2022

Os pais/titores legais que teñan que realizar algún cambio referente ao transporte escolar, comedor, ou a opción de Relixión ou Valores Sociais e Cívicos, deberán completar o formulario (clicar en 1 adxunto) e entregalo con data límite o 31 de maio. Achegarano, preferentemente, a través da titora.

O Tendal de Tilandra (Semana do Libro: 19 ao 23 de abril)

 

O venres 23 de Abril celebramos  o Día Mundial do Libro . Esta data é un motivo para valorar a importancia da lectura.  Dende o centro tentamos fomentar o desenvolvemento dos nenos-as como lectores.

 

Recomendacións lectoras para o Día do libro

O alumnado de sexto de educación primaria, queren recomerdarvos algúns dos seus libros favoritos. Debuxaron a portada do libro e gravaron un audio. Se utilizades un lector de códigos qr, escoitaredes unha breve reseña dese libro. Esperamos que desfrutedes coas nosas recomendacións. Comezade xa!!!

 

 

Distribuir contido