Organigrama

Equipo humano

 

 

 

 

 

Organos Colexiados

 • Claustro de profesores, composto por 26 docentes

   

 • Consello escolar. É o máximo órgano do centro e está integrado por:

- Directora, como presidenta.

- Xefa de estudios.

- Secretaria, con voz pero sen voto.

- 5 representantes do profesorado

- 4 representantes dos pais/nais

- 1 representante da ANPA

- 1 representante do Concello

- 1 representante do persoal non docente

 • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), integrada polo Director, a xefa de estudios,  orientadora e todo o profesorado.
 • Equipos docentes:  compostos polo profesorado que imparte clase nun  mesmo nivel educativo.
 • Equipo de biblioteca; Equipo Edixgal/ Tic; Voz Natura; Plurilingüe.
 • Departamentos: a) de actividades complementarias e extraescolares, b) de normalización lingüística e c) de orientación.

Organos Unipersoais

 • Directora
 • Xefa de Estudios
 • Secretaria

Equipo docente

Xeneralistas Especialistas Total
Infantil Primaria In Fr Mu EF PT AL Ori Rel
4 11 2 1 1 2 2 1 1 1 26

Persoal non docente.

 • 1 Cociñeira e 2 auxiliares de cociña.
 • 2 Limpador/a;
 • 1 Coidadora
 • 1 Conserxe
Distribuir contido