Secretaría

Secretaría

             EQUIPO DIRECTIVO

     Director: Luís Teira Parada

     Xefa de estudos: Elena Varela Rodríguez

     Secretaria: Josefa Otero Callón

 

        Contacto

     881 867 027
     ceip.frions@edu.xunta.gal
 
Os días no lectivos para curso 2020/21 son:
- 18 de marzo de 2021
- 18 de maio de 2021
 

INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2021/22

NOVA MATRÍCULA PARA CURSO 21_22

O PRAZO PARA NOVAS MATRÍCULAS ESTÁ ABERTO DENDE O DÍA

1 DE MARZO AO 22 DE MARZO DE 2021

(Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. )

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 polo que se regula o procedemento para a admisióndo alumnado no segundo ciclo de educación infantil e primaria, así como a ORDE do 25 de xaneiro de 2017

Segundo o artigo 13 da nomeada Orde, terase en conta o seguinte:

1º. Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

A vía recomenda pola Consellería de Educación para facer a solicitude de reserva de praza é a través de internet no enderezo www.edu.xunta.es/admisionalumnado ou na Guía  de procedementos e servizos da administración da Comunidade Autónoma de Galicia na dirección www.xunta.es /portada co procedemento ED550B.

 

  De todos os xeitos poderán entregar a súa solicitude en papel na secretaría do centro no mesmo prazo establecido do 1 ao 22 de marzo. Os impresos están na conserxería do centro.  Pode descargar  os impresos dende aquí.

 

OFÉRTANSE OS SEGUINTES POSTOS ESCOLARES

CURSO

VACANTES

4º EDUCACIÓN INFANTIL

25

5º EDUCACIÓN INFANTIL

8

6º EDUCACIÓN INFANTIL

6

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

6

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

-2

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

6

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

2

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1

 

 Se é necesario presentar documentación xustificativa dos criterios alegados darase o prazo estipulado na normativa.

 

O CEIP plurilingüe de Frións ten adscrito o IES Leliadoura.

A área de influencia vén determinada no mapa que aprobou a Xefatura Territorial e que se pode consultar na dirección deste centro.

 

O CENTRO PLURILINGÜE DE FRIÓNS DISPÓN DOS SEGUINTES SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

•  SERVIZO DE TRANSPORTE GRATUÍTO.(Instrución 22 de xuño de 2009)

•  SERVIZO DE COMEDOR XESTIÓN INDIRECTA POLA CONSELLERÍA  (Decreto 132/2013)

 

En Frións a 26 de febreiro de 2021

  

Luís Teira Parada

Director

VISITA AO CENTRO

 

              Estimadas familias dende 1 ao 22 de marzo está aberto o prazo para a matrícula do curso escolar 2021/22.

     O vindeiro 23 de febreiro de 16: 00 a 17:50, as familias que o desexen poderán visitar o noso centro. Debido á situación COVID 19, este ano non podemos facer unha xornada de portas abertas, pero mediante cita previa poderán visitar o centro de forma individualizada.

     Para solicitar a cita deben chamar ao 881867027 ou mandar un correo a ceip.frions@edu.xunta.gal

 

             Atentamente

             A Dirección

 

RESERVA DE PRAZA DE CENTROS ADSCRITOS

 

Estimadas familias de 6º de primaria:

 Informamos que o dende o 11 de xaneiro ao 8 de febreiro establécese o prazo de preinscripción para que o alumnado de 6º de Primaria poida solicitar praza no noso centro adscrito (IES Leliadoura). No caso de que quixeran solicitar praza noutro centro que non sexa o IES Leliadoura, deberán presentar a solicitude no centro escollido. 

Hoxe foi repartido ao alumnado de 6º o ANEXO I que debén entregar cuberto á dirección do centro nos vindeiros días

 Achegamos enlace da ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzode 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

 

INFORMACIÓN COVID-19

                ESTIMADAS FAMILIAS:

AQUÍ PODEDES ACCEDER A TODA A DOCUMENTACIÓN E PLANS

RELACIONADOS CO PROTOCOLO COVID-19 DO NOSO CENTRO.

         PREME AQUÍ PARA DESCARGAR TODOS OS  DOCUMENTOS

CIRCULAR PARA AS FAMILIAS CON RECOMENDACIÓNS

          DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAÚDE

DOCUMENTACIÓN PARA BAREMACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR

 

COMEDOR PARA O CURSO 20/21

     Estimadas familias,

     Como vostedes solicitaron praza no comedor para o curso que vén e non temos praza para todos os solicitantes, temos que baremar, segundo o establecido pola Consellería de Educación, de cara a asignar as prazas. 

     Para iso teñen que ler esta circular e traer a documentación pertinente en función da súa situación familiar que corresponda.

     Ademáis, deben traer cuberto o modelo de Autodeclaración (descargar aquí) cos datos da declaración do IRPF do 2019 que vai xunto a esta nota.

     O prazo para entregar toda a documentación na secretaría do centro remata o 26 de xuño de 2020 ás 13:00 horas. Ainda que recomendamos encarecidamente, para evitar desprazamentos innecesarios, que envíen a documentación (de ser o caso) e o ANEXO II (todos os solicitantes de praza de comedor) ao enderezo electrónico: ceip.frions@edu.xunta.es

     Excepcionalmente o impreso de autodeclaración poderase entregar posteriormente se aínda non se fixo a Declaración da Renda 2019.

 

ORDE DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS E DOCUMENTACIÓN A ACREDITAR

     A baremación para asignar as prazas de comedor farase tendo en conta a documentación

presentada e os criterios establecidos na na instrución 3/2020 da Secretaría Xeral Técnica, a orde de

entrada no comedor será a seguinte:

1º) Alumnado usuario do servizo do comedor no curso anterior, salvo que non variase

substancialmente o criterio polo que foi admitido. Neste caso non se precisará traer xustificación documental.

2º) Usuarios lexítimos de transporte escolar nos termos establecidos na instrución 1/2019. Neste

caso non se precisará traer xustificación documental.

3º) Alumnado de familias en situación socioeconómica de exclusión social  ou con discapacidade superior ao 33%. Deberá adxuntarse certificado de servizos sociais e/ou de minusvalía.

4º) Alumnado de familias numerosas. Fotocopia do libro de familia numerosa.

5º) Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente de xeito alternativo, mediante a seguinte

documentación: informe de vida laboral, expedido polo organismo laboral competente, ou certificado da Unidade de persoal á que pertenza o empregado público; certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e o horario de traballo;certificación xustificativa de alta no IAE, e unha declaración responsable, sobre a vixencia da actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia. Débese presentar algunhda documentación da referida neste punto.

6º) Outro alumnado do centro que este escolarizado fóra da área de influencia que lle corresponda. 

CIRCULAR SOBRE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

CIRCULAR SOBRE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Estimadas familias no DOGA do 19/05/2020 saíu publicada a orden do 12 de maio do 2020 que regula o Fondo Solidario e axudas para material escolar para o vindeiro curso destinadas a alumnado de 1º a 6º. Que poden consultar https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Debido ás especiais circunstancias que estamos a vivir a forma de solicitar esta axuda vai ser a seguinte. Teñen as seguintes opcións tal como indica a páxina https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

A)    

Se optan pola vía da presentación electrónica precisarán a Chave 365 ou certificado dixital.  Entren en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/  e sigan os pasos. Con esta opción non teñen que vir ao centro a nada relacionado con este trámite. Recomendámoslle esta vía, co fin de evitar contaxios que usen esta vía,  que é máis rápida e segura. E non precisa cita previa.

B)     

Se optan pola vía de presencial deberán vir ao centro cos anexos I e II xa cubertos e asinados, (descarga en https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/23300466  xunto con copia e orixinal de libro de familia, sentenza de divorcio e/ou certificado de minusvalía se é o caso. Neste caso deberán pedir cita previa a través do correo electrónico ceip.frions@edu.xunta.gal indicando: nome do alumno (ou alumnos no caso de irmáns), día que prefire a cita, franxa horaria (entre as 10:00 e 13:30) para poder acudir ao centro e teléfono de contacto. Responderémoslle o correo co dia e hora fixada.

Para evitar aglomeracións de última hora establecemos un calendario onde que cada curso terá un día fixado de atención preferente da seguinte forma

Luns 25/5

Martes 26/5

Mércores 27/5

Xoves 28/5

Venres 29/5

1º e 2º EP

3º e 4º EP

5º e 6º EP

1º e 2º EP

3º e 4º EP

Luns 1/6

Martes 2/6

Mércores 3/6

Xoves 4/6

Venres 5/6

5º e 6º EP

1º e 2º EP

3º e 4º EP

5º e 6º EP

 

No caso de familias con irmáns de distintos cursos poderán elexir o día no que pedir a cita

 

Só poderá vir unha persoa por familia e deberá traer máscara protectora. Deberase usar xel hidroalcólico ao chegar ao centro.

É moi importante que traian fotocopias dos documentos solicitados e que os impresos estén correctamente cubertos e asinados.

                                                                                                                                 Frións 20 de maio de 2020

 

Polo ben de todos e todas, coidémonos, cumplamos as normas.

PROGRAMACIÓNS READAPTADAS

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CURSO 2019/2020

PREME AQUÍ

 

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 20/21

REÁBRESE O PRAZO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 20/21

     Segundo a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos doCentro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020

   Poderá solicitar praza dende o luns  11 de maio de 2020 e rematará o luns  18 do mesmo mes.

   A secretaría do centro atenderá a recollida e entrega de documentación en horario de 10 a              13:30 horas.

Se alguén precisase outro horario pódese poñer en contacto por correo electrónico co centro ceip.frions@edu.xunta.gal

 

          En Frións a 6 de maio de 2020

Luís Teira Parada

Director

 

NORMAS PARA SER ATENDIDO/A

REÁBRESE O PRAZO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 20/21

 

     1º Toque o timbre e espere a ser atendido.

     2º Como norma xeral, só se permitirá o acceso dunha persoa por cada familia e por quendas.

     3º Recoméndase vir con mascarilla.

       4º Facilitarémoslle xel hidroalcólico para desinfectar as mans.

Distribuir contenido