You are here5º PRIMARIA

5º PRIMARIA


5ºA: TAREFAS RECOMENDADAS DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES

13/03/2020 13:23
Europa/Madrid

MES DE MARZO

No seguinte enlace terás acceso ás tarefas recomendadas para o teu curso, para estes días de suspensión das clases.

https://drive.google.com/open?id=1sZRMoGS1wPHFdoDKEKHE-sZobBN2xCxw

5ºB TAREFAS RECOMENDADAS DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES

13/03/2020 13:40
Europa/Madrid

MES DE MARZO

Aquí vos deixo o enlace para acceder ás tarefas recomendadas durante estes días de suspensión das clases:

https://drive.google.com/open?id=1J9ApBExyPZw0IJCCm7stlgmkBOfR0Psx

 

Nos seguintes enlaces poderás acceder ás tarefas recomendadas de Naturais e Sociais:

NATURAIS:

https://drive.google.com/open?id=1QS4GmAffncMdvYN418VtFzJ3cZv08jTF

SOCIAIS:

https://drive.google.com/open?id=1EI8D9IWO3RdBmHdj-67osdHYB9312VNJ

Eventos curso 2016/2017

3ª AVALIACIÓN

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Luns 12 de xuño

- A caída do Imperio Romano: as invasións xermánicas e o reino visigodo en España.

- A invasión musulmá: Al-Ándalus.

- Os reinos cristiáns: a Reconquista.

- O camiño de Santiago.

- A arte románica e a arte gótica.

- A Idade Moderna: dos Reis Católicos á aparición dos Borbóns coa guerra de Sucesión. Distintos monarcas e acontecementos máis salientables.

- Francisco de Goya.

- A Idade Moderna en Galicia.

 

 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 09 de xuño

- A enexía e os cambios que produce nos obxectos.

- Os cambios de estado.

- As forzas: tipos, efectos.

- As máquinas: tipos de máquinas; as máquinas e a enerxía.

- Avances da ciencia e da tecnoloxía: nas vivendas, nas ciencias, na medicina, nos transportes, nas comunicacións e na informática.

 

CONTROL DE LINGUA CASTELÁ - Mércores 07 de xuño

- Ortografía: palabras con LL y con Y. Palabras con C y con CC. Palabras con R y con RR.

- Gramática: preposiciones y conjunciones. Complementos del verbo: directo, indirecto y c. circunstanciales.

- Vocabulario: los extranjerismos y las abreviaturas.

- Expresión oral y escrita: la reseña en los textos periodísticos.

- Literatura: el romance.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Luns 5 de xuño

- Unidades de superficie: equivalencias, transformacións, operacións...

- Áreas de figuras planas: cadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, triángulo e polígono regular. Áreas de figuras máis complexas por descomposición.

- Estatística: táboas de frecuencias, gráficos de barras, de liñas e de sectores. A media e a moda.

- Probabilidade dun suceso.

- Resolución de todo tipo de problemas relacionados cos anteriores apartados.

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Venres 02 de xuño

- Ortografía: palabras con H e sen H. Palabras con I e con LL.

- Gramática: os adverbios, as preposicións e as conxuncións.

- Vocabulario: no teatro e de acampada.

- Expresión oral e escrita: o resumo.

- Literatura: anotacións e escenas teatrais.

 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 12 de maio

- A materia: propiedades xerais e específicas.

- Medir a masa e o volume. A densidade.

- Clasificación da materia: substancias puras e mesturas.

- Aproveitamento dos materiais naturais e artificiais.

- A enerxía: formas e transformacións.

- A luz: características e interacción cos distintos materiais.

- A electricidade: carga eléctrica, corrente eléctrica e interacción con distintos materiais.

- Fontes de enerxía renovables e non renovables.

- O consumo de enerxía: problemas, aforro, desenvolvemento sostible...

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Martes 09 de maio

- As actividades económicas: sector primario, secundario e terciario.

- As actividades económicas en Galicia.

 

CONTROL DE LINGUA CASTELÁ - Venres 05 de maio

- Ortografía: palabras con G, con J y con H.

- Gramática: o verbo; número, persoa, tempos, modos, lexema, desinencias.... Os adverbios.

- Vocabulario: familia de palabras, campo semántico, os eufemismos.

- Expresión oral e escrita: a publicidade, os textos periodísticos.

- Literatura: o teatro, a poesía.

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Mércores 03 de maio

- Ortografía: palabras con c, ct e cc. Palabras con ex- e con es-.

- Gramática: o verbo; número, persoa, tempos, modos, lexema, desinencias...

- Vocabulario: de compras e na montaña. Familia léxica e xentilicios.

- Expresión oral e escrita: o cómic, a exposición dun tema.

- Literatura: estilo directo e indirecto; a descrición.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Venres 28 de abril

- Mapas, planos e croquis.

- Coordenadas dun punto.

- A escala: numérica e gráfica.

- Simetrías e translacións.

- Polígonos: elementos.

- Polígonos regulares: elementos e cálculo de perímetros.

- Triángulos: clasificación segundo os seus lados e segundo os seus ángulos.

- Cuadriláteros: clasificación e características.

- Circunferencia e círculo: elementos e cálculo da lonxitude da circunferencia.

- Figuras circulares.

- Resolución de todo tipo de problemas relacionados coas figuras planas.

 
 

2ª AVALIACIÓN

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Xoves 23 de marzo

- Saúde e enfermidade.

- As enfermidades: infecciosas e non infecciosas.

- A prevención de enfermidades.

- A axuda da medicina.

- Os avances científicos e a saúde.

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Venres 24 de marzo

- A poboación en España e en Galicia.

- A organización territorial de España.

- O Goberno de España.

- Os gobernos municipal e autonómico.

 

 

CONTROL DE LINGUA CASTELÁ - Mércores 22 de marzo

- Ortografía: signos de puntuación (as comiñas e as parénteses). Uso do B e do V.

- Gramática: graos do adxectivo; pronomes persoais e demostrativos.

- Vocabulario: xentilicios; palabras compostas.

- Expresión oral e escrita: resumos e esquemas; o debate.

- Literatura: a novela e o teatro.

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Luns 20 de marzo

- Ortografía: signos de puntuación (os dous puntos, as comiñas, o guión); palabras con NH.

- Gramática: o pronome persoal; formas tónicas e formas átonas.

- Vocabulario: de noite e no traballo; prefixos e sufixos.

- Expresión oral e escrita: notas e avisos; a entrevista.

- Literatura: o conto (nó e desenlace); persoaxes dos textos narrativos.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Venres 17 de marzo

- El sistema métrico decimal: unidades de medidas de longitud, capacidad y masa; transformaciones; expresiones complejas e incomplejas; operaciones.

- Sistema sexagesimal: unidades de medidas de tiempo y de ángulos; transformaciones; expresiones complejas e incomplejas; operaciones.

 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 17 de febreiro

- A función de relación: captación de estímulos, elaboración de ordes, execución de respostas.

- As neuronas: o impulso nervioso.

- Os sentidos: vista, oído, olfacto, gusto e tacto. Anatomía e funcionamento.

- Sistema nervioso central: encéfalo e médula espiñal.

- Sistema nervioso periférico: nervios sensitivos e nervios motores.

- O aparello locomotor: ósos e músculos.

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Luns 13 de febreiro

- Situación dos principais accidentes xeográficos de España e de Galicia: sistemas montañosos, picos, ríos, rías, cabos, golfos, mares, etc.

 

CONTROL DE LINGUA CASTELÁ - Mércores 08 de febreiro

- Ortografía: signos de puntuación (coma, punto e coma, guión e raia).

- Gramática: os determinantes artigos, posesivos, demostrativos, numerais e indefinidos.

- Vocabulario: prefixos e sufixos.

- Expresión oral e escrita: a descrición; ideas principais e secundarias nun texto.

- Literatura: lendas e contos tradicionais.

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Venres 03 de febreiro

- Vocabulario: na vila; no hospital.

- Palabras compostas.

- Lexema e morfemas.

- Gramática: os determinantes artigos, posesivos, demostrativos, numerais e indefinidos.

- Ortografía: o punto, as maiúsculas, a coma, a interrogación e a admiración.

- Expresión escrita: a comunicación.

- Literatura: o conto (introdución, nó e desenlace); os poemas dialogados.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Luns 06 de febreiro

- La fracción como reparto. Concepto de fracción, lectura, escritura y representación gráfica de fracciones.

- Fracción decimal y número decimal.

- Comparación de fracciones entre ellas y con la unidad.

- Fracciones equivalentes.

- Operaciones con fracciones: suma y resta con igual denominador; suma y resta de un número natural con una fracción; producto de un número natural por una fracción.

- Fracción de una cantidad.

- La fracción como división: equivalencia entre fracción y número natural.

- Los números mixtos.

- Resolución de todo tipo de problemas con fracciones.

 

================================================================


 ================================================================

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Venres 09 de decembro

- Diferenzas entre tempo atmosférico e clima.

- Elementos que inflúen no clima.

- Os factores climáticos.

- Grandes zonas climáticas da Terra: zonas de climas cálidos (ecuatorial, tropical, desértico), temperados (mediterráneo, oceánico, continental, desértico temperado) e fríos (polar, alta montaña).

- Representación do tempo atmosférico: climogramas e mapas do tempo.

- Climas de España: oceánico, continental, mediterráneo, subtropical e de montaña.

- Climas de Galicia: oceánico litoral, oceánico de montaña e oceánico de interior.

 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Mércores 07 de decembro

- Ecosistemas: biótopo e biocenose.

- O equilibrio ecolóxico.

- Relacións alimentarias nun ecosistema: produtores, consumidores e descompoñedores.

- Relacións non alimentarias nun ecosistema: asociacións gregarias, familias, sociedades, mutualismo, parasitismo e comensalismo.

- Adaptacións dos seres vivos ó medio: anatómicas e funcionais.

- A influenza do ser humano nos ecosistemas.

 

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Luns 05 de decembro

- Vocabulario: os sentidos; cos amigos.

- Palabras polisémicas e homónimas.

- Xénero e número dos substantivos.

- O til diacrítico.

- O adxectivo: graos.

- Ditongo e hiato.

- O diario.

- A rima nos poemas.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Xoves 01 de decembro

- Números decimais: décimas, centésimas e milésimas.

- Comparación de números decimais.

- Aproximación de números decimais por redondeo.

- Operacións con números decimais: suma, resta e produto.

- División de decimais:

  • Dividendo e divisor naturais con cociente decimal.
  • Dividendo decimal entre cociente natural.

- Produto e división de decimais pola unidade seguida de ceros.

- Resolución de problemas.

 

CONTROL DE LINGUA CASTELÁ - Martes 29 de novembro

- O hiato.

- A oración: suxeito e predicado.

- As interxeccións.

- Palabras polisémicas e homófonas.

- O diario.

- O punto, os dous puntos e os puntos suspensivos.

- Clases de nomes: comúns, propios, concretos, abstractos, individuais e colectivos.

- O xénero e o número.

- A palabra: lexema e morfema.

- Textos e narracións.

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Xoves 27 de outubro

- O universo.

- O Sistema Solar.

- Os movementos da Terra.

- Partes da Terra.

- A Lúa.

- Representación da Terra: globo terráqueo, planisferios.

- Localización e orientación na superficie terrestre: paralelos e meridianos.

- Os mapas e os planos: tipos e elementos.

 

CONTROL DE LINGUA ESPAÑOLA - Luns 24 de outubro

- Sílaba tónica y sílaba átona.

- Elementos de la comunicación.

- Uso del diccionario.

- Géneros literarios: narración, lírica y teatro.

- Diptongo e hiato.

- Lenguaje, lenguas y dialectos.

- Sinónimos y antónimos.

- Recursos literarios: comparación, metáfora y personificación.

 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Luns 17 de outubro

- Vocabulario: os sentimentos; a miña habitación.

- Uso do dicionario.

- O galego na historia.

- A partición de palabras.

- Elementos na redacción dunha carta.

- Literatura: a prosa e o verso.

- Sinónimos e antónimos.

- Suxeito e predicado.

- O til nas palabras agudas, graves e esdrúxulas.

 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 21 de outubro

- Seres vivos: células e funcións vitais.

- Seres vivos: clasificación nos 5 reinos.

- Organización corporal básica das plantas (estrutura).

- Función de nutrición nas plantas: absorción de substancias, fotosíntese, respiración e expulsión de refugallos.

- Función de relación nas plantas.

- Función de reprodución nas plantas: sexual e asexual.

- A reprodución nas plantas con sementes: polinización, fecundación, formación da semente e xerminación.

 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Mércores 19 de outubro

- Sistema de numeración arábigo (ata os millóns).

- Numeración romana.

- Números ordinais (ata o 100º).

- Operacións combinadas (prioridade das operacións).

- Produto e división (esta última con dúas e ata tres cifras no divisor).

- Múltiplos e divisores.

- Resolución de problemas.

 

 

Estimadas familias:

Un ano máis vou ter o pracer de ocuparme do mesmo grupo de alumnos durante este curso 2016-2017. Así pois, vou continuar, sendo titor dos seus fillos e fillas, tal e como fixen os dous pasados cursos. En principio e, salvo causas extraordinarias de forza maior, este será o último curso no que me ocupe deste grupo, polo que seguramente en 6º terán outro titor ou titora que rematará a súa preparación para o acceso ó Ensino Secundario.

Sobre o material, será máis ou menos o mesmo que o solicitado nos últimos anos. Máis abaixo deixo un listado para recordárllelo. Lembren que son partidario de que se aproveiten libretas ou blocs xa usados para esgotar completamente as páxinas en branco que poidan quedar neles.

Un cordial saúdo.

MATERIAL 5º DE PRIMARIA

- Os libros de texto publicados no noso sitio web (páxina principal) para 5º de primaria. (Só para aquelas familias que non obtiveron axudas da Administración)

- Tesoiras de punta roma.

- Dous lapis, dúas gomas, un sacapuntas e un bolígrafo azul.

- Un tubo de pegamento de barra.

- Unha caixa de ceras duras.

- Catro libretas grandes, unha delas cuadriculada para matemáticas. Poden aproveitar algunha que teñan empezada do curso pasado se queren; aínda que sexa das pequenas.

- Un pequeno dicionario de galego e outro de español.

- Material específico para matemáticas: NON DEBEN TRAELO DE MOMENTO ATA PREVIO AVISO (2º ou 3º trimestre).

- Unha regra milimetrada de 30 cm.

- Unha escadra, un cartabón e un semicírculo graduado (de pequeno tamaño).

- Un compás metálico.

 

MATERIAL REQUIRIDO POLA PROFESORA DE INGLÉS:

- Unha libreta das grandes (raiada).

- Unha carpeta de gomas grande onde caiba a libreta e o caderno de actividades.

 

MATERIAL REQUIRIDO POLO PROFESOR DE PLÁSTICA:

- Paleta de acuarelas, pincel, vaso de plástico, pano e calqueroutro tipo de material accesorio susceptible para traballar con esta técnica pictórica.