Actuacións

Contratos programa

1. Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA). Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo.

Vai dirixido ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º curso de primaria e ao alumnado de ESO e FP básica, e nela daráselles unha maior relevancia ás accións dirixidas á mellora da aprendizaxe do alumnado en desvantaxe socioeducativa.

Descrición da actuación:

Con esta actuación preténdese mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

Nesta actuación figurará obrigatoriamente unha persoa que coordine o seu desenvolvemento, que percibirá as gratificacións correspondentes.

Os docentes do centro que participen como docentes acompañantes dos grupos PROA que se constitúan recibirán gratificacións extraordinarias.

Destinatarios:

Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º curso de primaria, e alumnado de ESO e FP básica que presente dificultades e problemas de aprendizaxe ou que estea en desvantaxe educativa por causa do contorno sociocultural en que se desenvolve.

Obxectivo:

Potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar deste alumnado mediante:

 • o fornecemento de destrezas e coñecementos necesarios nas competencias básicas (CMCT e CCL)

 • a adquisición de técnicas de traballo intelectual.

 • a adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo.

 • o alento ao estudo a través de dinámicas de traballo eficaces.

 • o incremento do hábito lector.

 • a mellora da súa integración social, no grupo e no centro.

2. Mellora das competencias clave.

Descrición da actuación:

Esta actuación incorporará todas aquelas medidas que incidan na mellora das competencias nas áreas instrumentais básicas priorizando as dirixidas ao desenvolvemento da competencia matemática.

O desenvolvemento desta actuación incluirá sempre o reforzo desta competencia, podendo incluír tamén actuacións para a mellora da competencia en comunicación lingüística e/ou competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Destinatarios:

Todo o alumnado de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica. No caso de educación primaria, terase en conta, especialmente, aquel alumnado que obtivese un nivel insuficiente na avaliación individualizada ao rematar 3º de educación primaria.

Obxectivos:

 • Mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, e a competencia en comunicación lingüística.

 • Identificar as dificultades e os problemas do alumnado en relación coas técnicas instrumentais básicas.

 • Elevar os niveis de éxito escolar.

 • Implicar as familias do alumnado na súa educación e no proceso de ensino e aprendizaxe.

3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

Descrición da actuación:

Esta actuación incluirá todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa. Farase fincapé en tres eixes clave: Inclusión, Convivencia e Igualdade.

Inclusión:

Levaranse a cabo accións dirixidas á atención á diversidade, á inclusión educativa do alumnado, á colaboración con asociacións que traballan na liña da diversidade funcional, o fomento de recreos alternativos e inclusivos, o desenvolvemento de dinámicas de traballo cooperativo, o impulso da creación de escolas de nais e pais... que fomenten e melloren a calidade educativa do centro.

Convivencia:

Incluirá accións que favorezan o clima escolar e as relacións entre os membros da comunidade educativa, actuacións preventivas de condutas violentas ou discriminatorias, actuacións de acollida nos centros educativos, a conciliación ou mediación escolar, a xestión de conflitos, a mellora da intelixencia emocional,...

Igualdade:

Incluirá accións que incidan directamente no fomento da coeducación, promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, prevención e abordaxe da violencia de xénero...

 

Nesta actuación intégrase todo o relativo ao plan de acollida, ao plan de acción titorial, ao plan xeral de atención á diversidade, ao plan de convivencia, aos protocolos de actuación, ao funcionamento da aula de convivencia inclusiva e atención educativa, ás normas de organización, funcionamento e convivencia do centro...

Por outra parte, trátase con esta actuación de fomentar nos centros docentes os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre mulleres e homes.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros integrados de formación profesional.
i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

Obxectivos:

 • Identificar as incidencias relacionadas coa convivencia no seo da comunidade educativa.

 • Promover un axeitado clima de aula e de centro, considerando as relacións globais que se dan entre o profesorado, entre o alumnado e entre os dous colectivos.

 • Favorecer a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos, como o alumnado inmigrante, o alumnado retornado ou o alumnado en risco de exclusión social.

 • Desenvolver estratexias referidas a inclusión e equidade educativa.

 • Estimular as competencias emocionais no alumnado (obradoiros de habilidades sociais, autocoñecemento...).

 • Mellorar as competencias sociais e cívicas (CSC).

 • Impulsar a participación colaborativa das familias e doutras institucións e entidades na mellora da convivencia escolar.

 • Desenvolver, na escola, os valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero ou de actitudes e comportamento discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero.

 • Identificar, analizar e rexeitar situacións de abuso, de inxustiza, de marxinación e de discriminación por razón de xénero na vida cotiá do alumnado e noutras realidades e participando, na medida das posibilidades, en iniciativas que buscan cambiar estas situacións.

4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

Descrición da actuación:

Trátase de reducir a taxa de abandono escolar e dos niveis de absentismo. Para isto desenvolveranse medidas específicas nas zonas con menor índice de graduación na ESO e maiores taxas de abandono escolar.

Alumnado destinatario:

Alumnado de ensino primario e secundario que presente risco de abandono temperán ou de absentismo escolar.

Obxectivos:

 • Atender o alumnado con menor motivación e capacidade para aprender, de xeito que se lle ofrezan respostas adaptadas ás súas posibilidades e aos seus intereses, para seguir avanzando na súa aprendizaxe diminuíndo o risco de abandono ou desinterese.

 • Identificar as dificultades do alumnado relacionadas co seu estilo de aprendizaxe e desenvolver habilidades e técnicas de traballo intelectual.

 • Mellorar a adquisición das competencias clave no alumnado en risco de abandono escolar.

 • Reducir os niveis de fracaso escolar no ensino obrigatorio.

 • Fomentar a participación de todo o alumnado nas actividades do centro, potenciando a motivación e o interese por continuar os seus estudos.

 • Impulsar a coordinación entre organizacións e institucións do contorno para diminuír o abandono escolar.

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

Descrición da actuación:

Con esta actuación tratarase de darlle resposta ao alumnado con maior motivación para aprender. Supón unha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado. Esta actuación poderá integrar alumnado dos centros educativos do seu contorno.

Estas iniciativas traduciranse na planificación de diferentes obradoiros nos que ao longo do curso se traballará de forma cooperativa nun proxecto co fin de obter un produto final. Pódense canalizar a través desta vía as semanas culturais ou científicas, a participación en programas educativos externos ao centro e, en xeral, o traballo por proxectos.

Alumnado destinatario:

Alumnado que presenta unha destacada motivación para aprender escolarizado nos seguintes centros:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros integrados de formación profesional.
i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

Obxectivos:

 • Atender o alumnado con maior motivación para aprender, de xeito que se lle ofrezan respostas adaptadas ás súas posibilidades e aos seus intereses co fin de seguir avanzando na súa aprendizaxe e na adquisición de competencias.

 • Mellorar os niveis de rendemento e os resultados deste alumnado para desenvolver ao máximo o seu potencial de aprendizaxe e elevar os niveis de excelencia do sistema educativo.

 • Potenciar a adquisición de competencias a través do traballo por proxectos.

 • Impulsar o interese do alumnado polo traballo cooperativo.

6. Mellora da calidade na xestión dos centros.

Descrición da actuación:

Trátase dun conxunto de medidas ou actividades destinadas a mellorar a xestión dos centros educativos a partir da reflexión e a toma de decisións baseadas na avaliación dos procedementos que se desenvolven neles.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

Obxectivos:

 • Promover a mellora da calidade da educación a través da mellora da calidade na xestión administrativa.

 • Impulsar a implantación efectiva dun sistema de xestión de calidade de cara á súa certificación.

 • Poñer en práctica un modelo de xestión que permita protocolarizar procedementos comúns dos centros.

 • Facilitar a introdución de boas prácticas de xestión educativa.

 • Propiciar a reflexión e a toma de decisións baseadas na avaliación, de xeito que posibilite o deseño e a aplicación de plans de mellora.

7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo.

Descrición da actuación:

O desenvolvemento desta actuación suporá a creación de grupos de reforzo da competencia matemática, da competencia en comunicación lingüística e/ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Priorizarase a competencia matemática.

Nesta actuación figurará obrigatoriamente unha persoa que coordine o seu desenvolvemento, que percibirá as gratificacións correspondentes.

Os docentes do centro que participen como docentes acompañantes dos grupos de reforzo que se constitúan recibirán gratificacións extraordinarias.

Alumnado destinatario:

Alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria de centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que presenta baixos resultados académicos. Así mesmo, o alumnado de formación profesional básica.

Obxectivo:

 • Mellorar o rendemento académico na competencia matemática, na competencia en comunicación lingüística e nas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía do alumnado beneficiario.