Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de profesor especialista, en módulos profesionais FP de grao medio de técnico en Emerxencias e Protección Civil

Ven, 03/12/2021 - 10:39

Xúntase a Resolución do 3 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil.

  • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

  • Polo tanto o dito prazo abrangue desde o día martes 7 de decembro de 2021 ata o martes día 14 de decembro de 2021, ambos incluídos.

  • Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas admitidas e excluídas.