Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2018/2019

Mar, 02/06/2020 - 13:27

Xúntase a Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia.

As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada. De non facelo, consideraranse como desistidos/as da súa petición. Poderase dirixir por correo electrónico ao enderezo xsere@edu.xunta.gal