Título node Learning object

Escola verde (curso 2020/21)
Xov, 12/09/2019 - 12:21

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático

Ámbito: Sustentabilidade e concienciación ambiental (o centro poderá escoller un tema específico sobre a sustentabilidade)

Definición: esta actividade pretende mellorar o comportamento ambiental das escolas fronte a un tema ambiental escollido polo centro.

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil (sempre que estea acompañado dalgunha suoutra etapa educativa), primaria, ESO.
Límite de centros participantes:  ata 10 centros para o Proxecto Escola Verde. Todos deben cumprir a calidade mínima esixida polo programa, segundo os criterios de selección.
Criterios de selección:

 • Innovación no tema escollido, especificando as actividades que se van realizar durante o curso (0-2 ptos).

 • Presentación de plan de traballo, incluíndo metodoloxía e calendario de actividades (0-1,5 ptos).

 • Transversalidade do proxecto coas materias e as actividades a realizar. Desenvolvemento no ámbito de todo o contexto escolar (0-2,5 ptos).

 • Participación de toda a comunidade escolar e interacción e coordinación entre os mesmos: alumnos, así como distintas etapas educativas, sempre que sexa posible; profesorado, tanto os vinculados directamente ao proxecto como o resto de profesorado; familias; servizos complementarios: limpeza, cociña, transporte, actividades extraescolares etc. (0-2,5 ptos).

 • Beneficios do proxecto, proxección temporal, impacto na comunidade escolar e difusión dos resultados (0-1,5 ptos).

Responsable do programa:

Nome: María Luz Macho Eiras e Sofía Calvete Candal
Departamento: Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático
Teléfono: 881 99 96 56
Correo electrónico: adaptacioncambioclimatico.cmatv@xunta.gal

Xustificación

Creación dunha comunidade global de profesorado, alumnado e persoal non docente cunha alta conciencia ambiental, enfocada á identificación de problemas ambientais, busca de solucións e mellora dos hábitos no día a día no centro escolar.

Obxectivo xeral

O Programa Escola Verde está centrado en acadar cambios de comportamento e fomentar actitudes responsables co medio ambiente. A peculiaridade que posúe o proxecto Escola Verde é que cada centro escolle un tema (xeral ou concreto) relacionado co medio ambiente. Por exemplo, reducir a pegada de carbono do centro educativo ou transformar o recreo nun espazo libre de plásticos.

Os obxectivos máis importantes a acadar con este programa son:

 • Fomentar actitudes responsables co medio ambiente na comunidade escolar.

 • Axudar aos centros a incorporar os valores da educación para a sustentabilidade en todos os ámbitos da vida do centro e das familias.

 • Promover a participación activa da comunidade escolar na mellora do seu medio.

Palabras clave

Sustentabilidade ambiental, medio ambiente, conciencia ambiental, plan de acción ambiental.

Obxectivos específicos

Unha Escola Verde é unha escola comprometida co medio ambiente, que integra a sustentabilidade nas súas accións cotiás e non só como un contido a impartir. En liñas xerais, unha Escola Verde ten os seguintes obxectivos:

 • A implicación do claustro escolar como coñecedores e dinamizadores da nova actitude ambiental que imos mudar.

 • A participación activa de toda a comunidade escolar, destacando e valorando os logros e cambios de actitude acadados polos alumnos.

 • Promover o coñecemento e divulgación das boas prácticas ambientais en toda a comunidade escolar.

Será importante a realización dunha observación e un diagnóstico da situación inicial no centro escolar. Cos datos recollidos reflexionarase, debaterase e tomaranse as decisións oportunas para desenvolver un plan de acción que acade novas boas prácticas ambientais.

A difusión das actividades realizadas ao abeiro do programa permitirá trasladar os coñecementos e boas prácticas ambientais aprendidas no contorno do centro escolar.

Temporización e metodoloxía

A temporización abarca todo o curso escolar. O programa recomenda desenvolver suas seguintes accións de maneira planificada:

 • Elaboración do plan de traballo
 • Sensibilización sobre o tema escollido
 • Diagnóstico
 • Plan de Acción
 • Avaliación
 • Comunicación de resultados

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

Os centros participantes no programa Escolas Verdes funcionarán de forma autónoma realizando as actividades especificadas nas súas propostas de proxectos e utilizando como Manual o bloque I do Programa Escolas Verdes (ver ligazón).

 • Formación para o profesorado: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado (esta formación non se certifica como formación do profesorado).

  • Modalidade: a distancia, formato telemático.
  • Duración: 2-2,5  horas.
 • Asesoramento continuo para o profesorado por correo electrónico e/ou teléfono.

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades que o centro considere que mellor poden canalizar as aprendizaxes (realización de murais, material audiovisual diverso, exposicións, etc.). Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado (é un criterio imprescindible).

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais:

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos:

4. Organización e planificación: selección da temática do proxecto, definición de obxectivos, equipo de traballo, resultados esperados e calendario.

5. Sensibilización e motivación: comunicación e sensibilización inicial da posta en marcha do proxecto; contextualización e dinamización do tema de traballo.

6. Diagnóstico: avaliación inicial da situación de partida indicando as ferramentas e metodoloxías utilizadas para a recollida e xestión dos datos e conclusións obtidas.

7. Plan de acción: desenvolto a partir das conclusións obtidas no punto anterior, identificando o que se quere conseguir. Definición de accións e obxectivos específicos, medibles, realistas, temporais e que se podan acadar.

8. Avaliación do proxecto: observación final das melloras, actividades realizadas de maneira satisfactoria, cumprimento dos obxectivos xerais do proxecto e concretos do plan de acción. Ferramentas e metodoloxías utilizadas para a recollida e xestión dos datos e conclusións obtidas.

9. Comunicación: difusión das actividades realizadas durante o proxecto, comunicación dos logros que se van acadando, creación de páxinas web, blogs, etc, que permitan esta exposición. Realización dunha memoria final que recolla todos os puntos descritos.

 

Observación: para valorar todas as actividades realizadas é obrigatorio demostrar a súa realización, con evidencias ou testemuños gráficos (fotos, vídeos, ligazóns a blogs, etc.)

Menús Learning object node R