Título node Learning object

Escola verde (NOVIDADE NO CURSO 2019/20)
Xov, 12/09/2019 - 12:21

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
  • Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático

Ámbito: Sustentabilidade e concienciación ambiental (o centro poderá escoller un tema específico sobre a sustentabilidade)

Definición: esta actividade forma parte da iniciativa Verdear é a actitude, coa que se pretende mellorar o comportamento ambiental das escolas fronte a un tema ambiental escollido polo centro.

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil (sempre que estea acompañado dalgunha suoutra etapa educativa), primaria, ESO.
Límite de centros participantes:  ata 10 centros para o Proxecto Escola Verde. Todos deben cumprir a calidade mínima esixida polo programa, segundo os criterios de selección.
Criterios de selección:

 • Tema escollido e plan de traballo, especificando as actividades que se van realizar durante o curso, seguindo unha metodoloxía no marco da educación en proxectos (0-4 ptos).

 • Desenvolvemento das actividades nas distintas áreas educativas (interdisciplinariedade do proxecto) (0-2 ptos).

 • Participación do maior número de alumnos, así como distintas etapas educativas, sempre que sexa posible (0-2 ptos).

 • Beneficios do proxecto, difusión dos resultados e interacción coa contorna do centro escolar (0-2 ptos).

Responsable do programa:

Nome: María Luz Macho Eiras e Sofía Calvete Candal
Departamento: Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático
Teléfono: 881 99 96 56
Correo electrónico: adaptacioncambioclimatico.cmatv@xunta.gal

Xustificación

Creación dunha comunidade global de profesorado, alumnado e persoal non docente cunha alta conciencia ambiental, enfocada á identificación de problemas ambientais, busca de solucións e mellora dos hábitos no día a día no centro escolar.

Obxectivo xeral

O Programa Escola Verde está centrado en acadar cambios de comportamento e fomentar actitudes responsables co medio ambiente. A peculiaridade que posúe o proxecto Escola Verde é que cada centro escolle un tema (xeral ou concreto) relacionado co medio ambiente. Por exemplo, reducir a pegada de carbono do centro educativo ou transformar o recreo nun espazo libre de plásticos.

Os obxectivos máis importantes a acadar con este programa son:

 • Fomentar actitudes responsables co medio ambiente na comunidade escolar.

 • Axudar aos centros a incorporar os valores da educación para a sostibilidade en todos os ámbitos da vida do centro e das familias.

 • Promover a participación activa da comunidade escolar na mellora do seu medio.

 • A participación activa do alumnado en cada unha das fases é unha peza fundamental no desenvolvemento dos proxectos. Son eles os que realizan a maior parte das tarefas, sempre baixo a dinamización dun docente.

Palabras clave

Sustentabilidade ambiental, medio ambiente, conciencia ambiental, plan de acción ambiental.

Obxectivos específicos

Unha Escola Verde é unha escola comprometida co medio ambiente, que integra a sustentabilidade nas súas accións cotiás e non só como un contido a impartir. En liñas xerais, unha Escola Verde ten os seguintes obxectivos:

 • A implicación do claustro escolar como coñecedores e dinamizadores da nova actitude ambiental que imos mudar.

 • A participación activa do alumnado como actor principal das Escolas Verdes.

 • Escoitar a toda a comunidade escolar e tela en conta para mellorar cada día.

 • Centralizar o traballo no Comando Verde, que será o corazón impulsor.

 • Promover o coñecemento e divulgación das boas prácticas ambientais en toda a comunidade escolar.

Coa supervisión do profesorado, o alumnado observará e diagnosticará a actitude da comunidade escolar frente ao tema ambiental escollido. Cos datos recollidos o alumnado reflexionará, debatirá e tomará decisións para desenvolver un plan de acción que acade novas boas prácticas ambientais.

A difusión das actividades realizadas ao abeiro do programa permitirá trasladar os coñecementos e boas prácticas ambientais aprendidas no contorno do centro escolar.

Temporización e metodoloxía

A temporización abarca todo o curso escolar. O programa recomenda desenvolver suas seguintes accións de maneira planificada:

 • Elaboración do plan de traballo

 • Sensibilización sobre o tema escollido

 • Diagnóstico

 • Plan de Acción

 • Avaliación

 • Comunicación de resultados

Actividades e recursos

Os centros participantes no programa Escolas Verdes funcionarán de forma autónoma realizando as actividades especificadas nas súas propostas de proxectos e utilizando como Manual o bloque I do Programa Escolas Verdes (ver ligazón).

 • Formación Inicial: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado ao comezo do curso (esta formación non se certifica como formación do profesorado)
  Lugar: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
  Duración: 2-2,5 h.

 • Asesoramento continuo para o profesorado por correo electrónico e/ou teléfono.

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades que o centro considere que mellor poden canalizar as aprendizaxes (realización de murais, material audiovisual diverso, exposicións, etc.). Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado.

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais:

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

4. Estratexias de adaptación do proxecto á situación do confinamento debido ao estado de alarma pola Covid-19.

Criterios específicos:

5. Boas prácticas ambientais postas en marcha co proxecto, o seu impacto na comunidade escolar, a posibilidade de cuantificarse e a súa difusión máis alá do centro educativo.

6. Actividades educativas realizadas ao longo do proxecto. Valorarase a orixinalidade e calidade das distintas actividades realizadas, o impacto e difusión do proxecto e as revistas, murais, blogs e outras publicacións do centro ou medios de comunicación (prensa e radios locais, etc.). 

Observación: para valorar todas as actividades realizadas é obrigatorio demostrar a súa realización, con evidencias ou testemuños gráficos (fotos, vídeos, ligazóns a blogs, etc.)

Menús Learning object node R