Pasaporte solidario (NOVIDADE NO CURSO 2019/20)
Lun, 09/09/2019 - 12:27

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

  • Conselllería de Política Social
    • Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Ámbito: voluntariado e participación
Definición: ferramenta de avaliación consistente na achega de producións de diferente índole por parte das ou dos estudantes a través das cales se poden xulgar as súas capacidades no marco dunha acción de carácter solidario.

Estas producións informan do proceso persoal seguido polas e polos estudantes, permitíndolles a eles/as mesmos observar os seus esforzos e logros, en relación aos obxectivos de aprendizaxe e criterios de avaliación en materia de voluntariado establecidos con carácter previo.
Temporización: curso académico
Alumnado ao que vai dirixido: alumnado de Educación Primaria e ESO
Límite de centros participantes: non se establece

Criterios de selección:

1. Idoneidade e calidade do proxecto.
2. Grao de implicación do claustro.
3. Grao de implicación da comunidade educativa.
4. Inclusión programa xeral dos centros.

Criterios de exclusión:

1. Centros que non teñan presentado a memoria anual Plan Proxecta.

2. Centros que non teñan alcanzado nota mínima na puntuación memoria anual Plan Proxecta.

Persoas responsables:

Nomes: Pilar Martínez Sánchez
Departamento: Xefatura de Servizo de Voluntariado e Participación
Teléfono: 981 957 916
Correo electrónico: pilar.martinez.sanchez @xunta.gal

Xustificación

Pasaporte Solidario outorga a nivel individual ás alumnas e alumnos participantes continuar o seu itinerario solidario comezado na súa etapa de infantil a través de Voluntariado Miudo, e complementalo coa súa participación en accións solidarias de xeito colectivo a través da Rede de Centros Escolares Solidario e Correspondentes Xuvenís 3.0

Obxectivo xeral

Guiar ás alumnas e alumnos no marco da súa actividade voluntaria e na percepción dos seus propios progresos á vez que desenvolven as súas capacidades para localizar información, analizala e responder de forma correcta aos problemas plantexados.

Obxectivos específicos

1. Promoción, visibilización e intercambio da acción solidaria das persoas participantes que dedican o seu tempo e o seu saber a procesos de transformación e cambio social.

2. Mostrar as competencias desenvolvidas nos proxectos ou acción de carácter voluntario nos que as e os voluntarios teñan participado.

Metodoloxía recomendada

A ferramenta de uso proposta, xunto co método de desenvolvemento inherente, é o portafolio. Exploraremos cos centros a posibilidade de implementalo en formato electrónico concibido como método de aprendizaxe asociado ao desenvolvemento da acción voluntaria e o uso das novas tecnoloxías.

A súa natureza gráfica e habilidade para soportar ligazóns entre distintas evidencias dixitalizadas, proporciona as alumnas e aos alumnos a posibilidade de integrar as aprendizaxes dun modo positivo, progresivo e consciente.

É un sistema de xestión que permite ás e aos participantes a creación e distribución dos seus documentos en torno a súa experiencia voluntaria achegando a posibilidade de que os marcos de expresión sexan diversificados de tal xeito que se poden presentar múltiples evidencias do proceso de aprendizaxe en diferentes medios (audio, vídeo, gráficos, textos).

Temporización

Curso académico completo con dous niveis propostos (I e II). Cada un deles implica coñecementos e habilidades sociais diferenciadas que os e as voluntarias van testando ao longo do itinerario solidario proposto.

Hai un nivel de intervención singularizado que ten que ver con propostas de acción relacionadas exclusivamente co Camiño de Santiago.

Actividades e recursos

Apoio ao profesorado: todos os centros participantes terán unha asistencia presencial e telefónica para o asesoramento no desempeño dos seus proxectos solidarios e para facilitar a consecución dos obxectivos e reforzar o rol facilitador das profesoras e profesores.

Web de referencia: Voluntariado Galego

Outras webs de interese:

Guía metodolóxica de Agueiro

Bibliografía de referencia:

BARBERÁ, Elena (2005). "La evaluación de competencias complejas: la práctica del portafolio" en Educere, Vol. 9.

"Evaluación con un wiki de aula". Revista Digital de Buenas Prácticas 2.0, n.o 1, pp. 20-25. Ligazón.

Produto final

Aberto, susceptible de cambio ou mellora e completamente permeable ás achegas que se orixinen nas aulas.

Criterios da avaliación

Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Integración de estruturas organizativas solidarias nas dinámicas dos centros.