Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

Mér, 22/05/2019 - 13:40

De acordo co establecido na base 7.5 da Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan estes procedementos selectivos (DOG do 8 de marzo), realizouse o sorteo dos/as vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán estes procedementos.

Xúntase o resultado do sorteo público dos/as vogais que tivo lugar o día 22 de maio de 2019, ás 9.00 horas na Sala B da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en Santiago de Compostela.

O tribunal número 1 de Lingua castelá e literatura examinará tamén da proba de acreditación de coñecemento de castelán, establecida na base oitava da orde de convocatoria (identificado na lista como Tribunal núm. 7 especial)

Os tribunais números 1 e 2 de Lingua galega e literatura examinarán tamén da proba de acreditación do coñecemento do galego, establecida na base novena da orde de convocatoria (identificados na lista como Tribunal núm. 6 especial e Tribunal núm. 7 especial)

 

PDF icon Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG)

PDF icon Resolución pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído

PDF icon Listaxe provisional de persoas admitidas primaria

PDF icon Listaxe provisional persoas admitidas secundaria

PDF icon Listaxe provisional persoas excluídas primaria

PDF icon Listaxe provisional persoas excluídas secundaria

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria) (Actualizada 06.06.2019)

PDF icon Listaxe de persoas non exenta da proba de castelán (secundaria)

PDF icon Resolución do 3 de xuño relativa ás listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria

PDF icon Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores técnicos de formación profesional (591)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores de música e artes escénicas (594)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 3 de xuño de 2019

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria (10.06.2019)

PDF icon Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe a sede de actuación dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil en Ourense

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe o enderezo da sede de actuación dos tribunais 1, 2 e 3 de Tecnoloxía

PDF icon Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativa ás probas de Inglés e Informática (DOG)

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical

PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunal

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Orde do 31 de xullo de 2019: Relación de opositores aprobados (DOG)

PDF icon Orde do 2 de agosto de 2019: Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas corpo de mestres (DOG)

PDF icon Orde do 18 de setembro de 2019: Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas (secundaria) (DOG)

PDF icon Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2019 (DOG)

PDF icon Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)