Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

Xov, 16/05/2019 - 14:45

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as as listas provisionais de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 defebreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 48 do 8 de marzo).

O prazo de reclamacións contra estas listas é de cinco (5) días hábiles e comeza o venres día 17 de maio e remata o venres día 24 de maio de 2019. As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co establecido na base sexta da Orde do 21 de febreiro de 2019.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

Unha vez acceda á sede:

1º Identificarse co seu usuario e contrasinal

2º Premer no botón Acción do código de procedemento ED001A 2019/...

3º Aparecerá unha mensaxe coa seguinte lenda: Alegacións

4º Cubrir o formulario, anexar a documentación se é o caso, asinar e presentar electronicamente

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

 

PDF icon Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG)

PDF icon Resolución pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído

PDF icon Listaxe provisional de persoas admitidas primaria

PDF icon Listaxe provisional persoas admitidas secundaria

PDF icon Listaxe provisional persoas excluídas primaria

PDF icon Listaxe provisional persoas excluídas secundaria

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria) (Actualizada 06.06.2019)

PDF icon Listaxe de persoas non exenta da proba de castelán (secundaria)

PDF icon Resolución do 3 de xuño relativa ás listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria

PDF icon Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores técnicos de formación profesional (591)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

PDF icon Composición dos tribunais de Profesores de música e artes escénicas (594)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 3 de xuño de 2019

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria (10.06.2019)

PDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria (10.06.2019)

PDF icon Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe a sede de actuación dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil en Ourense

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe o enderezo da sede de actuación dos tribunais 1, 2 e 3 de Tecnoloxía

PDF icon Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativa ás probas de Inglés e Informática (DOG)

PDF icon Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical

PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunal

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Orde do 31 de xullo de 2019: Relación de opositores aprobados (DOG)

PDF icon Orde do 2 de agosto de 2019: Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas corpo de mestres (DOG)

PDF icon Orde do 18 de setembro de 2019: Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas (secundaria) (DOG)

PDF icon Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2019 (DOG)

PDF icon Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)