Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019

Mar, 31/07/2018 - 20:21

Resolución do 31 de xullo de 2018 pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de  educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

  • De conformidade co disposto no punto cuarto da Resolución do 18 de xuño de 2018, o prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional do concurso é o comprendido entre o día seguinte ao da súa publicación no enderezo da internet www.edu.xunta.gal e o 3 de setembro de 2018.
PDF icon Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución do 18 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosPDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto (Secundaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Secundaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Primaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente interino (Primaria)PDF icon Corrección de erros da Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoal obrigado a participar no CADPPDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto sen relixión (Secundaria)PDF icon Resolución provisionalPDF icon Adxudicación provisional PDF icon Resolución definitiva obrigados a participar en CADP 2018-2019PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de infantil e primaria.PDF icon Listado de persoal en expectativ a de destino. Servizo de infantil e primaria.PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de secundaria. PDF icon Listado de persoal en expectativa de destino. Servizo de SecundariaPDF icon Resolución provisional SecundariaPDF icon Adxudicación provisional SecundariaPDF icon Resolución do 3 de agosto de 2018: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres (DOG)PDF icon Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestresPDF icon Vacantes (mestres)PDF icon Instrucións para a toma de posesión (mestres)PDF icon Modificación das instrucións para a toma de posesión (mestres)PDF icon Resolución adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicasPDF icon Anexo adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicasPDF icon Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se engade unha disposición transitoria a Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución do 11 de setembro: Adxudicación definitiva secundariaPDF icon Listaxe coa adxudicación definitiva secundariaPDF icon Instrucións para a toma de posesión (secundaria)PDF icon Corrección de erros da resolución de CADPPDF icon Nova Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria