Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato: borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI"
Lun, 18/06/2018 - 14:00

Xúntase o Borrador da Orde do ____ de ______ de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI".

  • Próxima publicación no DOG