1º Concurso literario "Cambados Mar de Letras"
Ven, 25/05/2018 - 11:05
O IES Francisco Asorey de Cambados, co Patrocinio do Concello de Cambados,convoca na súa 1ª edición, o Concurso Literario “Cambados Mar de Letras”.
Dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, que estean cursando estudos de Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos, e sempre que non superen os 20 anos de idade.
Modalidades:
POESÍA: cunha extensión máxima de 100 versos, nun único ou varios poemas, de tema e forma libres.
RELATO CURTO:cunha extensión comprendida entre 3 e 6 folios, de tema libre, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara.
Presentación das obras:
As obras deberán ser orixinais, inéditas e escritas en Lingua Galega, segundo a normativa ortográfica vixente. Deberán enviarse 4 copias en papel, e unha en formato dixital (Word, pdf, open office) nun CD ou nun Pendrive. Neles figurará o título e a plica, ou pseudónimo,do autor. Os orixinais irán acompañados dun sobre pechado onde figurarán os seguintes datos: Nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono, correo electrónico, fotocopia do DNI, centro no que realiza os seus estudos, e o curso no que está matriculado.
Prazo de presentación:
Estará aberto desde o 17 de maio de 2018 ata o 10 de outubro de 2018
Para máis información: