Ampliación de titulacións e apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de Informática na especialidade de Sistemas e aplicacións informáticas

Ven, 28/10/2016 - 08:50

Xúntase o Anuncio do 19 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a ampliación de titulacións e se abre un novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade 590107-Informática, e no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade 591227-Sistemas e aplicacións informáticas.

  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos esixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia