Título node Learning object

Educación en dereitos da infancia e cidadanía global (curso 2021/22)
Mér, 31/08/2016 - 11:25

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
 • UNICEF Comité Galicia

Ámbito: dereitos de infancia
Definición: o programa ten como obxectivo promover o coñecemento e defensa dos dereitos da infancia e do exercicio da cidadanía global e responsable no ámbito escolar.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

Se ben os dereitos da infancia están presentes de xeito transversal en toda a Axenda 2030, algúns ODS máis representativos a traballar co programa son:

 • ODS 1. Fin da pobreza
 • ODS 2. Fame cero
 • ODS 3. Saúde e benestar
 • ODS 4. Educación de calidade
 • ODS 5. Igualdade de xénero
 • ODS 6. Auga limpa e saneamento
 • ODS 10. Redución das desigualdades
 • ODS 13. Acción polo clima
 • ODS 16. Paz, xustiza e institucións sólidas
 • ODS 17. Alianzas para acadar os obxectivos

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: primaria, ESO e bacharelato
Límite de centros participantes: 15

Criterios de selección:

1. Calidade do proxecto
2. Experiencia en actividades de educación para o desenvolvemento

Persoas responsables:

Nomes: Marta Andrade Blanco
Departamento: Responsable de Sensibilización e Políticas de Infancia en UNICEF Comité Galicia.
Teléfono: 913 788 604
Correo electrónico: mandrade@unicef.es


Xustificación

A Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN), ratificada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989, é o tratado internacional de dereitos humanos que logrou un maior compromiso internacional da historia. Ademais, desde a perspectiva dun centro educativo, é o que lle afecta de maneira máis directa ao alumnado de todas as etapas educativas, dende cero á súa maioría de idade. E ao considerar estes dous factores, o enfoque educativo baseado nos dereitos de infancia convértese nunha potente ferramenta para contribuír a unha transformación real da educación, capaz de darlle resposta ás necesidades e aos compromisos que require o exercicio da cidadanía global na sociedade actual.

Por eso, o obxectivo fundamental deste programa é situar á infancia e os seus dereitos nun lugar destacado da vida escolar, guiándose polos principios de inclusión, equidade, solidariedade e calidade. Do mesmo xeito, debe contribuír a dotar ao ensino das dimensións de globalidade e interdependencia, características do mundo actual, e imprescindibles na formación das nenas, nenos e adolescentes como cidadás e cidadáns globais.

Educar en dereitos é algo máis que ensinar os dereitos: unha escola comprometida cos dereitos da infancia convérteos na base do seu proxecto educativo, impulsa que a comunidade educativa os viva no día a día e fai aos propios nenos e nenas partícipes do cambio.

Obxectivos

O programa ten como obxectivo xeral promover o coñecemento e a defensa dos dereitos da infancia e o exercicio da cidadanía global e responsable nos centros educativos de Galicia.

Para isto, terase que realizar un diagnóstico inicial en grupo, favorecendo a reflexión sobre as políticas e prácticas do centro en relación cos dereitos da infancia e despois elaborar un Plan de Acción en resposta aos resultado obtidos, co obxectivo de axudar a integrar os dereitos da infancia no centro educativo.

Os obxectivos específicos do programa son os seguintes:

 • Promover a participación activa do alumnado para coñecer como integrar os dereitos da infancia na realidade do centro educativo.
 • Integrar os dereitos da infancia como principios éticos e normas universais de conduta, para transformar a realidade do centro educativo.
 • Promover a participación de toda a comunidade educativa, incluíndo as familias e o persoal non docente, no diagnóstico e compromiso coas propostas de mellora ao redor dos dereitos da infancia.
 • Promover a educación para a saúde e a hixiene como claves para previr problemas de saúde e desenvolver actitudes responsables que axuden a garantir este dereito para todos os nenos e nenas.

Desenvolvemento das competencias clave

 • Competencias sociais e cívicas
 • Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 • Competencia en conciencia e expresións culturais

Actividades

 • Actividades obrigatorias
  • 1º TRIMESTRE: realización da autoavaliación e do diagnóstico para analizar o compromiso cos dereitos da infancia no centro educativo. Realizarase a través da web www.unicef.es/gal/educa. Para iso cóntase cunha guía metodolóxica na que se explica como realizar a dita autoavaliación por grupos de traballo: grupo 1: equipo directivo; grupo 2: profesorado; grupo 3: alumnado; grupo 4: familias; grupo 5: persoal non docente. A autoavaliación realizarase a través de cuestionarios contemplando os seguintes aspectos a analizar: Coñecemento sobre dereitos de infancia, clima escolar, protección e participación infantil.
  • 2º TRIMESTRE: elaboración do Plan de Acción como resultado das conclusións extraídas da autoavaliación. Dela resulta un documento diagnóstico final no que se recollen as principais conclusións sobre en que ten que incidir o centro para mellorar os resultados obtidos.
  • 3º TRIMESTRE: elaboración do vídeo produto final da participación no programa.
  • TODO O CURSO: actividades cos dereitos da infancia, os ODS e a cidadanía global dirixidos a traballar os hábitos saudables e a educación para a saúde.

Entrega de toda a información no mes de maio de 2022.

 • Formación: existe formación en rede dispoñible para os docentes participantes na acción, promovida por UNICEF España en colaboración co Ministerio de Educación e Formación Profesional a través do INTEF e a UNED. Esta formación é gratuíta e conta con varias propostas ao longo do curso académico. O calendario formativo definitivo será publicado en outubro de 2021. Máis información sobre o curso: (pendente de actualizar)

 • Recoñecemento a centros: UNICEF Comité Español lanza anualmente unha convocatoria de recoñecementos anuais, aos Centros Referentes en Educación en Dereitos de Infancia e Cidadanía Global, ao que os centros participantes neste Plan Proxecta poden presentarse. Máis información: https://www.unicef.es/gal/educa/centros-referentes

Recursos

 • Materiais didácticos (o programa ofrece o seguinte material en formato dixital):
  • Guías para a promoción da educación en dereitos de infancia e a cidadanía global nos centros educativos.
  • Modelo de cuestionarios para realizar a autoavaliación para cada un dos grupos: equipo directivo, titores, alumnado, familias e resto de persoal docente
  • Outras guías de apoio sobre: integración curricular dos dereitos da infancia na aula; mellora do clima escolar; fomento da participación infantil nos centros educativos; posta en marcha de plans de promoción dos dereitos da infancia no centro escolar.
  • Proposta educativa anual: co inicio do curso escolar estará dispoñible unha nova guía educativa centrada na temática da Saúde Mental no curso 2021/2022.

Produto final

Como produto final, o alumnado deberá realizar un vídeo sobre as súas conclusións do proceso de autoavaliación onde comuniquen as súas propostas de mellora. Pola súa banda, o profesorado deberá elaborar o Plan de Acción coas principais conclusións extraídas da autoavaliación.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

Criterios específicos

4. Elaboración completa da autoavaliación.

5. Calidade da elaboración do plan de acción.

6. Participación do alumnado no proceso de traballo.

 

Menús Learning object node R