Proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística
Lun, 29/08/2016 - 13:21

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Cultura e Turismo.
  • Secretaría Xeral de Política Lingüística

Ámbito: dinamización lingüística
Definición: programa de fomento de proxectos educativos innovadores que impliquen o uso da lingua galega e o coñecemento cultural que garanta a plena competencia comunicativa
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: ensino non universitario (infantil, primaria, ESO e bacharelato, FP, ensinanzas especiais, adultos)
Límite de centros participantes: 20 (en caso de proxectos intercentros, cada centro debe realizar a súa solicitude).
Límite de docentes participantes por centro: 10, incluída a persoa coordinadora. Polo menos unha debe pertencer ao EDLG e, na medida do posible, implicaranse membros de diferentes departamentos do centro ou centros participantes.

Criterios de selección: solicitudes en regra

1. Terán prioridade na selección os centros públicos
2. Valorarase a idoneidade e calidade do proxecto
3. Valorarase o grao de innovación do proxecto
4. Terase en conta o grao de implicación da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias e outros) e a repercusión na contorna

Persoas responsables:

Nomes: Sabela Gil Gil
Departamento: Coordinación Central dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 881 996 324
Correo electrónico: isabel.gil.gil@xunta.gal e sxpl.planificacion@xunta.es

PROVINCIA DA CORUÑA
Nomes
: Pura Galán Boutureira
Departamento: Coordinación Provincial dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 981 184 452
Correo electrónico: puragalan@edu.xunta.es

PROVINCIA DE LUGO
Nomes
: Pilar Teijeiro Díaz
Departamento: Coordinación Provincial dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 982 294 448
Correo electrónico:  pilar.teijeiro.diaz@xunta.gal

PROVINCIA DE OURENSE
Nomes
: Manuela Maseda Sabucedo
Departamento: Coordinación Provincial dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 988 687 293
Correo electrónico: mmaseda@edu.xunta.es

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Nomes
: Conchi Díaz Candán
Departamento: Coordinación Provincial dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 986 803 931
Correo electrónico: diazcandan@edu.xunta.es

Xustificación

Dada a nova realidade social na que nos movemos e os novos retos que nos propón o futuro, precísase que o uso do galego se prolongue no ámbito que rodea os centros, de xeito que a mocidade galega atope nel espazos onde se comunicar con normalidade na lingua propia de Galicia.

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa é fomentar o desenvolvemento de proxectos educativos innovadores que impliquen o uso da lingua galega e que garantan unha plena competencia comunicativa neste idioma, proxectos que valoricen e promovan o seu emprego á vez que potencian habilidades comunicativas e actitudes a prol da lingua e que procuren acadar algún ou varios dos seguintes obxectivos:

 • Crear novos ámbitos de uso frecuente do galego oral tanto dentro da aula como nas relacións con toda a comunidade educativa e favorecer a transmisión interxeracional.
 • Achegarlle a lingua e o coñecemento da realidade sociocultural galega ao alumnado procedente do estranxeiro e ás súas familias e incrementar o uso  e valoración da lingua galega entre o alumnado neofalante.
 • Colaborar con entidades culturais, asociativas, recreativas e deportivas, así como coas empresas locais, para favorecer o emprego da lingua galega e mellorar a súa valoración social.
 • Potenciar o uso e valoración da lingua galega a través das tecnoloxías da información e da comunicación.
 • Fortalecer os vínculos coa lusofonía e con outras realidades lingüísticas como posibilidade de internacionalización da lingua galega.
 • Divulgar entre a comunidade educativa os resultados do proxecto e a súa repercusión na dinamización da lingua.

Os centros pódense centrar naquel/es que consideren máis necesarios na súa contorna.

Palabras clave

Dinamización lingüística. Multilingüismo. Oralidade. Patrimonio. Sociolingüística. Solidariedade. Tecnoloxía. TIC

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Construír unha imaxe positiva da lingua galega.

 • Mellorar as habilidades e competencias comunicativas, especialmente as orais, tanto nos usos coloquiais como en contextos cultos.

 • Estender o emprego da lingua galega a espazos e temas asociados á modernidade, sobre todo a través das ferramentas TIC.

 • Visibilizar o galego nas redes sociais e nas plataformas dixitais máis utilizadas entre a mocidade (Twitter, Facebook, Instagram...).

PARA O PROFESORADO

 • Fomentar a interdisciplinariedade, a transversalidade e as dinámicas de colaboración conxugando distintas metodoloxías e sensibilidades.
 • Facilitar a integración sociolingüística e académica do alumnado e das familias procedentes doutras comunidades ou países.
 • Propiciar a colaboración entre centros educativos mediante o intercambio de proxectos, experiencias ou materiais.
 • Contribuír á adquisición das competencias clave do alumnado.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Mellorar a valoración social da lingua galega.
 • Eliminar estereotipos e provocar a reflexión sobre os distintos usos e a presenza do galego dentro e fóra do ámbito escolar.
 • Actualizar os referentes socioculturais tradicionalmente identificados coa lingua galega vinculándoos á realidade contemporánea.
 • Establecer canles de comunicación con axentes sociais e institucións para colaborar en campañas de sensibilización e dinamización lingüística.

Metodoloxía recomendada

Proponse unha metodoloxía activa, cooperativa e interdisciplinaria, que involucre distintas materias e departamentos, áreas, ámbitos ou módulos e que implique toda a comunidade educativa e a contorna; unha metodoloxía que desenvolva os elementos transversais, a competencia comunicativa en lingua galega, a competencia dixital e o coñecemento da realidade sociolingüística e sociocultural e potencie a aprendizaxe baseada en servizos. Partirá dunha avaliación inicial de diagnóstico para elaborar o plan de dinamización da lingua.

Coa metodoloxía de traballo por proxectos búscase que o alumnado planifique, execute e avalíe as diversas accións para conseguir os obxectivos de dinamización da lingua no centro e na súa contorna.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

 • 1º trimestre: toma de contacto coas responsables provinciais.
 • 2º trimestre: presentación da solicitude de participación na convocatoria da SXPL e a DXEFPIE de realización de proxectos de innovación educativa en dinaminación lingüística (data aproximada, decembro de 2018). É obrigatoria a concorrencia de todos os centros de titularidade pública admitidos neste programa a esta convocatoria.
 • 3º trimestre: continuación no desenvolvemento das actividades; entrega da memoria nos prazos do Plan Proxecta (30 de xuño de 2019).

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

Produto final

O produto final é aberto. Os proxectos desenvolverán diversas accións que supoñan unha dinamización da lingua galega cun enfoque innovador e que teñan un impacto positivo sobre o proceso educativo, a comunidade educativa e a contorna. Como produto final de todo este traballo pódese optar por calquera dos exemplos suxeridos polas coordinadoras: regueifas, proxectos con códigos QR, realidade aumentada, linguaxes alternativas, aplicacións para móbiles, produtos relacionados coa gamificación (xogos interactivos, videoxogos etc.), producións audiovisuais (filmes, documentais, animacións, musicais...), programas de radio e TV, exposicións, guías turísticas, robótica etc.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Valoración do seguimento do programa no centro.

5. Consecución dos obxectivos expresados no proxecto.

6. Grao de innovación do proxecto.