Título node Learning object

Xente con Don (curso 2020/21)
Xov, 28/04/2016 - 12:01

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Sanidade
  • Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Ámbito: saúde
Definición: prevención de prácticas sexuais de risco na mocidade e loita contra o estigma e a discriminación das persoas afectadas por infeccións de transmisión sexual
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 3º e 4º da ESO, 1º de bacharelato, ciclos formativos
Límite de centros participantes: 10

Criterios de selección:

 • priorizaranse as solicitudes que presenten maior idoneidade, calidade e grao de innovación no proxecto de acordo cos obxectivos do programa.

Persoa responsable:

Nomes: Rogelio Lema Mougán
Departamento: Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles
Teléfono: 881 542 914
Correo electrónico: plan.vih.its@sergas.es

Xustificación

Os resultados da edición española de 2018 do Health Behavoir in School-aged Children (HBSC) ou Estudo sobre condutas saudables de mocidade adolescente escolarizada (15 a 18 anos), indican que:

 • Máis dun terzo da mocidade española entre 15 e 18 anos tivo relacións sexuais coitais. Esta porcentaxe é algo maior nos mozos, en comparación coas mozas; e na mocidade que pertence a familias con menor capacidade adquisitiva.
 • O preservativo masculino é o anticonceptivo máis empregado pola mocidade, utilizouse en máis do 75% das veces na última relación coital. Esta porcentaxe é algo menor na mocidade de familias con menor capacidade adquisitiva.
 • Un de cada dez tivo relacións coitais aos 10 anos ou antes. Esta porcentaxe é algo maior na mocidade de familias con menor capacidade adquisitiva.
 • Algo máis do 3% das mozas adolescentes estivo embarazada algunha vez, o que representa o 1% das mozas entre 15 e 18 anos.
 • Aproximadamente, unha de cada tres mozas adolescentes empregou a píldora do día despois algunha vez.

A saúde e as relacións afectivo-sexuais están determinadas polo contexto social e cultural. Por iso, para traballar a saúde sexual é necesario abordar a educación afectivo-sexual con perspectiva de xénero, abordando a igualdade entre mulleres e homes, o respecto á diversidade sexual e aos dereitos humanos. Neste contexto, e tendo en conta o impacto das infeccións de transmisións sexual e dos embarazos non planificados, especialmente a idades temperás, convén desenvolver actividades preventivas neste campo.

O "Plan galego anti VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS)" da Consellería de Sanidade desenvolve diversas estratexias preventivas na mocidade galega a través de actividades que tamén vinculamos a este programa. Ademais, este programa educativo desenvolve as liñas de acción contidas no Plan Nacional del Sida (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade) e do "Monitoring the response to HIV in Europe" (do European Centre for Disease Prevention and Control).

Obxectivos xerais

 • Promover a saúde sexual e as relacións afectivo-sexuais saudables en igualdade.
 • Previr as infeccións de transmisión sexual (ITS) e os embarazos non desexados na mocidade galega.

Palabras clave

Igualdade, saúde sexual, relacións afectivo-sexuais, anticonceptivos, anticoncepción de emerxencia, preservativo, VIH, sida, ITS, sífilis, gonorrea, gonococia, tricomonas, clamidia, virus herpes simple, virus papiloma humano, condiloma, linfogranuloma venéreo, virus hepatite B, virus hepatite A, piollos pato e sarna.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Recoñecer e valorar as relacións afectivo-sexuais saudables en igualdade.
 • Coñecer o impacto das infeccións de transmisión sexual sobre a súa saúde.
 • Coñecer o risco de transmisión das ITS en función da práctica sexual.
 • Aumentar a percepción da vulnerabilidade ás ITS.
 • Concienciar de que o preservativo é o método máis efectivo para previr as ITS.
 • Coñecer os diferentes métodos anticonceptivos.

PARA O PROFESORADO

 • Aumentar a concienciación sobre a importancia das ITS.
 • Promover a figura consultiva do profesorado entre o alumnado.
 • Reforzar o valor da non discriminación das persoas afectadas.
 • Coñecer a información e as actitudes sobre prácticas sexuais de risco que ten o seu alumnado.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Difundir información preventiva sobre saúde sexual.
 • Implicar os distintos axentes sociais (anpas, familias, técnicos municipais, policía local, asociacionismo, colectivos de usuarios...) na promoción do cambio transformador no medio en que vive o alumnado.
 • Promover unha sociedade máis respectuosa cos dereitos das persoas afectadas.

Metodoloxía recomendada

O profesorado servirá de guía no proceso de adquisición de coñecementos coa axuda dos recursos que ofrece o programa.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Modalidade presencial:

 • 1º trimestre:
  • Formación do profesorado no curso “Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais” ofertado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • Análise dos coñecementos previos do alumnado. O programa ofrece a posibilidade de que o alumnado realice unha enquisa anónima online. Os resultados enviaranse ao profesorado para orientar as actividades.
  • Análise dos intereses do alumnado (a través da tormenta de ideas, caixa de intereses etc.).
  • Planificación do programa.
  • Desenvolvemento de actividades formativas dirixidas ao alumnado e planificación da curta ou da intervención preventiva noutra aula.
 • 2º trimestre:
  • Elaboración da curta ou da intervención preventiva noutra aula.
  • Visionado da curta no centro.
 • 3º trimestre:
  • Avaliación dos resultados en termos de adquisición de coñecementos e modificación de actitudes. Pode realizarse repetindo a enquisa pasada no primeiro trimestre.
  • Elaboración e entrega da memoria

Modalidade on line:

Esta modalidade pode adoptarse aínda cando se estea a realizar docencia presencial. Nesta modalidade as actividades modificaranse do seguinte xeito:

 • 1º trimestre: o alumnado recabará información sobre o tema de saúde escollido polo profesorado para traballar este curso. Os temas poden ser a menstruación, prácticas aconceptivas e métodos anticonceptivos, infeccións de transmisión sexual ou as relacións afectivo-sexuais saudables en igualdade. A información recabarase fundamentalmente das ligazóns propostas polo programa.
 • 2º trimestre: o profesorado pode escoller unha das seguintes actividades para o alumnado:
 • 3º trimestre: O profesorado avaliará os resultados da actividade a partir dos informes presentados polo alumando.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

Produto final

 • Curtametraxe: na descrición desta intervención detallarase: título, xustificación do proxecto, metodoloxía empregada, aspectos innovadores da curtametraxe, circunstancias que dificultaron a súa elaboración, data da exhibición entre o alumnado do centro, número de alumnos/as que visionaron a curta.
 • Intervención preventiva: na descrición desta intervención detallarase o título, obxectivos, describir a actividade, nomear os materiais empregados, como se aplicou a perspectiva de xénero, o traballo cooperativo e o traballo coeducativo.

Criterios específicos para a avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. Valoración da adquisición de coñecementos.

5. Valoración de cambio de actitudes e condutas.

6. Valoración do desenvolvemento do programa.

Menús Learning object node R