Xente con Don
Xov, 28/04/2016 - 12:01

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Sanidade
  • Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Ámbito: saúde
Definición: prevención de prácticas sexuais de risco na mocidade e loita contra o estigma e a discriminación das persoas afectadas por infeccións de transmisión sexual
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 3º e 4º da ESO, 1º de bacharelato, ciclos formativos
Límite de centros participantes: 10

Criterios de selección:

 • priorizaranse as solicitudes que presenten maior idoneidade, calidade e grao de innovación no proxecto de acordo cos obxectivos do programa.

Persoa responsable:

Nomes: Cristina Márquez Riveras e Rogelio Lema Mougán
Departamento: Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles
Teléfono: 881 542 996 e 881 542 914
Correo electrónico: plan.vih.its@sergas.es

Xustificación

O Health Behavoir in School-aged Children (HBSC) ou Estudo sobre as condutas saudables de mocidade adolescente escolarizada é un proxecto promovido pola Organización Mundial da Saúde (OMS) no que participan 44 países occidentais, entre eles España.

Segundo o informe comparativo das edicións 2002-2006-2010-2014 do Estudo HBSC en España, a porcentaxe de mocidade adolescente que tivo prácticas coitais aumentou (do 26% ao 35%) e a idade de inicio destas prácticas é máis temperá.

Ademais, a mocidade adolescente que tivo relacións coitais emprega menos o preservativo que antes (do 91% ao 79% na última práctica coital) e aumentou o número de persoas coas que mantiveron prácticas coitais (de 1,74 a 2,29 de media).

A curiosidade propia desta etapa, a experimentación de novas sensacións e a falta de información veraz  fan que a mocidade sexa un grupo diana no que é importante desenvolver  estratexias preventivas. Esta vulnerabilidade faise patente no feito de que as ITS afectan especialmente á mocidade.

O "Plan galego anti VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS)" da Consellería de Sanidade desenvolve diversas estratexias preventivas na mocidade galega a través de actividades que tamén vinculamos a este programa. Ademais, este programa educativo desenvolve as liñas de acción contidas no Plan Nacional del Sida (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade) e do "Monitoring the response to HIV in Europe" (do European Centre for Disease Prevention and Control).

Obxectivo xeral

Previr o VIH e as demais infeccións de transmisión sexual (ITS) na mocidade galega de educación secundaria, bacharelato e de ciclos formativos, promovendo as prácticas sexuais seguras e o respecto polos dereitos das persoas afectadas.

Palabras clave

Educación emocional. Educación para a igualdade entre os sexos. Educación para a saúde. Educación sexual. Hábitos de vida saudable. Igualdade. Prevención de riscos. Solidariedade

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Coñecer o impacto das infeccións de transmisión sexual sobre a súa saúde.
 • Coñecer o risco de transmisión das ITS en función da práctica sexual.
 • Aumentar a percepción da vulnerabilidade ás ITS.
 • Concienciar de que o preservativo é o método máis efectivo para previr as ITS.
 • Mellorar as habilidades na negociación do preservativo.
 • Concienciarse da importancia de non estigmatizar nin discriminar as persoas afectadas.

PARA O PROFESORADO

 • Aumentar a concienciación sobre a importancia das ITS.
 • Promover a figura consultiva do profesorado entre o alumnado.
 • Reforzar o valor da non discriminación das persoas afectadas.
 • Coñecer a información e as actitudes sobre prácticas sexuais de risco que ten o seu alumnado.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Difundir información preventiva sobre saúde sexual.
 • Implicar os distintos axentes sociais (anpas, familias, técnicos municipais, policía local, asociacionismo, colectivos de usuarios...) na promoción do cambio transformador no medio en que vive o alumnado.
 • Promover unha sociedade máis respectuosa cos dereitos das persoas afectadas.

Metodoloxía recomendada

O profesorado servirá de guía no proceso de adquisición de coñecementos arredor do VIH e doutras ITS coa axuda dos recursos que ofrece o programa.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

 • 1º trimestre:
  • Formación do profesorado impartida polo persoal técnico do Plan galego anti VIH/sida e outras ITS
  • Análise dos coñecementos previos do alumnado mediante a enquisa do programa
  • Análise dos intereses do alumnado (a través da tormenta de ideas, caixa de intereses etc.)
  • Planificación do programa
  • Desenvolvemento de actividades formativas dirixidas ao alumnado
  • Planificación da curta ou da intervención preventiva noutra aula
 • 2º trimestre:
  • Elaboración da curta ou da intervención preventiva noutra aula
  • Visionado da curta no centro
 • 3º trimestre:
  • Avaliación dos resultados en termos de adquisición de coñecementos e modificación de actitudes mediante a enquisa do programa. Isto farao a equipa do Plan galego anti VIH/sida e outras ITS
  • Elaboración da memoria; data de entrega: 15 de maio de 2019

Actividades e recursos

 • Formación inicial para os centros novos: Realizarase mediante o curso Igualdade afectivo-sexual realizado en colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Secretaría Xeral de Igualdade de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, os centros Quérote+ da Consellería de Política Social e a Consellería de Sanidade.
 • Apoio ao profesorado: telefónico, correo electrónico ou presencial para favorecer a sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula. Asistencia no centro (asesoramento, obradoiros...) ofrécese a asistencia dunha persoa técnica para dar unha charla no centro.
 • Material didáctico: para o profesorado, para o alumnado. Existe material divulgativo e didáctico dispoñible en VIH e outras ITS
 • Curtametraxes:
  • A duración máxima será de 3 minutos.
  • A participación do alumnado será en grupo cun mínimo de 2/3 alumnos/as e un máximo de todos os compañeiros da mesma aula.
  • Só poderán presentarse aquelas curtametraxes realizadas baixo a titorización dun/ha docente do centro educativo.
  • Presentarase coa mellor calidade de visionado posible nalgún dos seguintes formatos: DVD-vídeo, MPG, MP4 ou WM4.
 • Webs de referencia:
 • Outras webs de interese:
 • Bibliografía de referencia:

Produto final

 • Curtametraxe: na descrición desta intervención detallarase: título, xustificación do proxecto, metodoloxía empregada, aspectos innovadores da curtametraxe, circunstancias que dificultaron a súa elaboración, data da exhibición entre o alumnado do centro, número de alumnos/as que visionaron a curta.
 • Intervención preventiva: na descrición desta intervención detallarase o título, obxectivos, describir a actividade, nomear os materiais empregados, como se aplicou a perspectiva de xénero, o traballo cooperativo e o traballo coeducativo.

Criterios específicos para a avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Valoración da adquisición de coñecementos.

5. Valoración de cambio de actitudes e condutas.

6. Valoración do desenvolvemento do programa.