Avaliacións individualizadas de educación primaria. Curso 2015/2016

Mar, 26/04/2016 - 14:07

Xúntase a Resolución do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. (DOG do 26 de abril)

Xúntase Avaliación final de educación primaria. Información de interese para as familias

Xúntase Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria. Información de interese para as familias