Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2014)

Mér, 06/08/2014 - 09:00

Xúntase a Orde do 22 de xullo de 2014 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.