Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2014)

Lun, 14/04/2014 - 09:35

Xúntase a Orde do 25 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio,  para cubrir  postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

  • O prazo para a presentación de instancias será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia