Título node Learning object

Rapazas emprendedoras nas TIC
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Presidencia da Xunta de Galicia
  • Axenda para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
  • Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG)

Ámbito: ciencia e tecnoloxía
Definición: Promoción do emprendemento entre as alumnas de secundaria a través das tecnoloxía da información e da comunicación
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: secundaria
Límite de centros participantes: 15

Criterios de selección:

Priorizara a selección dos distintos colectivos:

 1. Centros públicos
 2. Centros do eido rural ou de contornos desfavorecidos

Completarase a selección cos seguintes criterios:

 1. Calidade da proposta presentada
 2. Representación equitativa das catro provincias galegas

Responsable do programa:

Nome: Lorena Otero Cerdeira
Departamento: Vicetesourería do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG)
Teléfono: 609 670 774
Correo electrónico: vicetesoureira@cpeig.org

Xustificación

O 95% de todos os traballos requiren hoxe algún grao de coñecemento das TIC e, segundo a Comisión Europea (CE), na actualidade só o 30% do sector TIC está formado por mulleres. Estas sofren infrarrepresentación en todos os niveis neste sector, sobre todo nos máis decisivos, a pesar do rápido crecemento que experimenta o sector a nivel europeo con cerca de 120.000 novas ofertas laborais anuais. Esta desigualdade é un factor clave na determinación da CE da previsible carencia de máis de 700.000 traballadores especializados en TIC para o ano 2015 en Europa.
As razóns polas que a porcentaxe de rapazas é tan baixo son múltiples, pero entre elas destaca a falta de coñecemento das opcións dispoñibles no mundo das TIC, a falta de modelos próximos e de proxectos divertidos e interesantes no ámbito escolar que teñan unha compoñente de xénero. No proxecto europeo ICT-Go-Girls elaborouse unha metodoloxía de traballo co obxectivo de intentar diminuír esta fenda.

Neste contexto, é necesario que as mulleres sexan parte activa na creación, non só no consumo das tecnoloxías que marcan as nosas vidas. E a solución para que isto suceda a curto prazo non é doada, porque as decisións sobre a orientación académica no ámbito das TIC é algo que vén dende antes da universidade, nos primeiros anos de secundaria. Por iso, o programa "Rapazas emprendedoras nas TIC" está deseñado para ofrecer unha serie de actividades de visualización e participación positiva das mulleres no eido das TIC, ademais de ofrecer vías para a participación das alumnas en accións de creación no ámbito das TIC nas que elas sexan as protagonistas, non simples usuarias.

Obxectivo xeral

O programa “Rapazas emprendedoras nas TIC” ten como obxectivo fomentar o emprendemento das rapazas de secundaria a través das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). O programa está relacionado con varias iniciativas a nivel europeo, como o proxecto europeo “ICT-Go-Girls! Promoting Entrepreneurship Among Secondary School Girls through ICT”, no que participa a Secretaría Xeral de Igualdade, e o “Girls in ICT Day”, promovido pola International Telecommunication Union (ITU) a nivel internacional.

Palabras clave

Competencia dixital. Emprendemento. Igualdade entre os dous sexos. TIC.

Actividades e recursos

 • Asesoramento: información inicial ao profesorado, cando se precise, para inicio de traballo na aula mediante os materiais desenvolvidos no proxecto "ICT-Go-Girls!" e os xerados polos propios promotores da iniciativa.
 • Charlas con mulleres relevantes no ámbito das TIC en Galicia nos centros interesados.
 • Entrevistas virtuais a mulleres relevantes por parte das rapazas dos centros participantes.
 • Xeración colaborativa de materiais de promoción das TIC nos centros educativos con perspectiva de xénero.
 • Concurso para grupos de rapazas en idade escolar cara á elaboración dalgún "produto/iniciativa tecnolóxica" durante o curso.
 • Emprego de ferramentas e contornos TIC seguras para a comunicación e traballo colaborativo virtual.
 • Material didáctico: pódese atopar na web http://www.ictgogirls.eu/
 • Visitas específicas a centros tecnolóxicos e institucións vinculadas ás TIC en Galicia.
 • Asistencia ao evento de celebración do "Día das Rapazas nas TIC", organizado regularmente o terceiro xoves de abril.

Criterios específicos para a avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

4. Estratexias de adaptación do proxecto á situación do confinamento debido ao estado de alarma pola Covid-19.

Criterios específicos

5. Cumprimento dos compromisos aceptados para participar no programa.

6. Implementación de metodoloxías innovadoras no desenvolvemento das actividades realizadas.

7. Consecución dos obxectivos propostos no proxecto.

Menús Learning object node R