Rapazas emprendedoras nas TIC
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Presidencia da Xunta de Galicia
  • Axenda para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
  • Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG)

Ámbito: ciencia e tecnoloxía
Definición: Promoción do emprendemento entre as alumnas de secundaria a través das tecnoloxía da información e da comunicación
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: secundaria
Límite de centros participantes: 15

Criterios de selección:

Priorizara a selección dos distintos colectivos:

 1. Centros públicos
 2. Centros do eido rural ou de contornos desfavorecidos

Completarase a selección cos seguintes criterios:

 1. Calidade da proposta presentada
 2. Representación equitativa das catro provincias galegas

Responsable do programa:

Nome: Lorena Otero Cerdeira
Departamento: Vicetesourería do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG)
Teléfono: 609 670 774
Correo electrónico: vicetesoureira@cpeig.org

Xustificación

O 95% de todos os traballos requiren hoxe algún grao de coñecemento das TIC e, segundo a Comisión Europea (CE), na actualidade só o 30% do sector TIC está formado por mulleres. Estas sofren infrarrepresentación en todos os niveis neste sector, sobre todo nos máis decisivos, a pesar do rápido crecemento que experimenta o sector a nivel europeo con cerca de 120.000 novas ofertas laborais anuais. Esta desigualdade é un factor clave na determinación da CE da previsible carencia de máis de 700.000 traballadores especializados en TIC para o ano 2015 en Europa.
As razóns polas que a porcentaxe de rapazas é tan baixo son múltiples, pero entre elas destaca a falta de coñecemento das opcións dispoñibles no mundo das TIC, a falta de modelos próximos e de proxectos divertidos e interesantes no ámbito escolar que teñan unha compoñente de xénero. No proxecto europeo ICT-Go-Girls elaborouse unha metodoloxía de traballo co obxectivo de intentar diminuír esta fenda.

Neste contexto, é necesario que as mulleres sexan parte activa na creación, non só no consumo das tecnoloxías que marcan as nosas vidas. E a solución para que isto suceda a curto prazo non é doada, porque as decisións sobre a orientación académica no ámbito das TIC é algo que vén dende antes da universidade, nos primeiros anos de secundaria. Por iso, o programa "Rapazas emprendedoras nas TIC" está deseñado para ofrecer unha serie de actividades de visualización e participación positiva das mulleres no eido das TIC, ademais de ofrecer vías para a participación das alumnas en accións de creación no ámbito das TIC nas que elas sexan as protagonistas, non simples usuarias.

Obxectivo xeral

O programa “Rapazas emprendedoras nas TIC” ten como obxectivo fomentar o emprendemento das rapazas de secundaria a través das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). O programa está relacionado con varias iniciativas a nivel europeo, como o proxecto europeo “ICT-Go-Girls! Promoting Entrepreneurship Among Secondary School Girls through ICT”, no que participa a Secretaría Xeral de Igualdade, e o “Girls in ICT Day”, promovido pola International Telecommunication Union (ITU) a nivel internacional.

Palabras clave

Competencia dixital. Emprendemento. Igualdade entre os dous sexos. TIC.

Actividades e recursos

 • Asesoramento: información inicial ao profesorado, cando se precise, para inicio de traballo na aula mediante os materiais desenvolvidos no proxecto "ICT-Go-Girls!" e os xerados polos propios promotores da iniciativa.
 • Charlas con mulleres relevantes no ámbito das TIC en Galicia nos centros interesados.
 • Entrevistas virtuais a mulleres relevantes por parte das rapazas dos centros participantes.
 • Xeración colaborativa de materiais de promoción das TIC nos centros educativos con perspectiva de xénero.
 • Concurso para grupos de rapazas en idade escolar cara á elaboración dalgún "produto/iniciativa tecnolóxica" durante o curso.
 • Emprego de ferramentas e contornos TIC seguras para a comunicación e traballo colaborativo virtual.
 • Material didáctico: pódese atopar na web http://www.ictgogirls.eu/
 • Visitas específicas a centros tecnolóxicos e institucións vinculadas ás TIC en Galicia.
 • Asistencia ao evento de celebración do "Día das Rapazas nas TIC", organizado regularmente o terceiro xoves de abril.

Criterios específicos para a avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Cumprimento dos compromisos aceptados para participar no programa.

5. Implementación de metodoloxías innovadoras no desenvolvemento das actividades realizadas.

6. Consecución dos obxectivos propostos no proxecto.