FPBásicaSkills 2022. Competicións

Agroxardinaría

Sede e data de celebración: CIFP Montecelo (Pontevedra), o día 26/05/2022
Horario da competición:

De 9:30 a 11:00. Recepción das persoas participantes.

De 11:00 a 12:00. Inauguración e preliminares.

De 12:00 a 14:00. Primeira proba.

De 14:00 a 15:00. Descanso para xantar.

De 15:00 a 18:00. Segunda proba.

De 18:00 a 18:30. Deliberación do xurado.

Familias profesionais:
Agraria
Modalidade: Competición por parellas para alumnado de FP Básica
Centros e alumnado participante:
IES Plurilingüe San Rosendo,
Amaro Pérez Crespo
Iván García Pérez
CIFP Montecelo,
Cristian Diz Rey
Abdelmonsif El Haddad
CIFP Montecelo,
Damián Souto Ferro
Manuel Anxo Veiga Argibay
IES de Mugardos,
Yohanis Fernández Alonso
Arantxa Salido Castiñeira
IES de Arzúa,
Juan Amigo Regueiro
Iván López Rey
IES de Arzúa,
Costel Birsanu
Alba Míguez Rodríguez
CPR Salesianos A Mercé,
Thomas Cuttano
Yahir Alejandro Gondar Bugallo
Descrición da competición:

Os/as competidores/as terán que realizar as labores indicadas, na documentación que se lles facilite dun proxecto de axardinamento, dun espazo delimitado a 12,5 m2. Nel poden ter que:

 • Facer o replantexamento dos planos ao terreo.
 • Facer pequenas estruturas ou montaxes en diversos materiais construtivos como: madeira, pedra natural, materiais prefabricados, plásticos.
 • Facer sinxelas instalacións de rega ou recirculación de auga.
 • Plantación de plantas de distintas dimensións.
 • Colocación de céspede en terróns ou artificial.

Serán avaliados tamén o respecto as normas de seguridade laboral, medio ambiental, de convivencia e de colaboración entre os membros do equipo.

Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:

Precísanse determinados coñecementos teóricos propios da especialidade, que tamén abranguen aos coñecementos científico–matemático e socio lingüístico, aínda que non se valorarán como tal. Como mínimo:

 • Interpretación de deseños, planos e esbozos.
 • Técnicas de construción aplicadas ao paisaxismo.
 • Materiais: Tipoloxía, manipulación, preparación e montaxe.
 • Maquinaria, máquinas ferramentas, ferramentas e materiais.
 • Equipamentos de protección individual.
 • Seguridade e saúde no posto de traballo. Orde e limpeza no posto de traballo.
 • Protección ambiental, selección e separación de refugallos.
Xurado:
Presidente/a:
Eliseo Castro Iglesias

Vogais:
Iria Ana Ares Peón
Bárbara Carballal Mariño
Araceli Carballeira Mon
Óscar Engroba Sal
Juan Antonio Moraña Borrageiros
Mario Soto López
Iria Villar Rodal
Medalla de ouro:
Cristian Diz Rey
Abdelmonsif El Haddad

Titor/a: Bárbara Carballal Mariño
Centro: CIFP Montecelo
Medalla de prata:
Amaro Pérez Crespo
Iván García Pérez

Titor/a: Óscar Engroba Sal
Centro: IES Plurilingüe San Rosendo
Medalla de bronce:
Juan Amigo Regueiro
Iván López Rey

Titor/a: Iria Villar Rodal
Centro: IES de Arzúa

Acceda á ficha das demais especialidades: