Skip to Content

Crear Contido

Drupal 6: Nova documentación para editores

Revisouse a documentación que había para editores en Drupal 5 para adaptala en completala para o actual Drupal 6.

Especial mención ao tema 3 sobre a publicación de contidos multimedia que difiere de como o viñamos facendo ata o de agora.

Esta nova documentación está publicada neste curso da Aula Virtual Aberta do proxecto.

Video II

Primeiramente co programa SUPER transforamermos o video dende o formato orixinal a FLV.

Abrimos agora o video en formato FLV co Any FLV Player.
Visualizámolo e na opción "Publish" miramos as opcións, elexindos as
cores dos botóns controladores do vídeo e desmarcamos a opción "Auto
play at begining" para controlar o seu comezo. Coa opción "Publish for
web" xeramos os arquivos necesarios e gardámolos nunha carpeta:

O programa AnyFLVPlayer efectivamentexenera tres arquivos. Se executamos o html veremos que vemos o video pero ademáis incorpora un código.Seleccionamos dito  código e pegámolo nunha páxina html entre body e body. Gardamos este novo html.

Comprobamos que se executamos o html novo nos lanza o video.

1-Subimos os tres arquivos como adxuntos:

-Player swf de 55KB

-triple_salto.flv 1287KB

-triple_salto.html 2KB  (o que arreglamos)

2-Ditos arquivos estarán no directorio files, concretamente

http://centros.edu.xunta.es/webdocentro/files

3- Insertamos a etiqueta IFRAME correspondiente, desactivando previamente o texto rico

 

 <div align="center"><iframe src="http://centros.edu.xunta.es/webdocentro/files//triple_salto.html" frameborder="0" height="400" width="400" scrolling="auto"></iframe></div>

 

Video STREAMING en Drupal (I)

Primeiro deberemos ter en conta o tamaño dos videos tendo en conta o peso (máis de 15 MB non é aconsellable), o tempo (+- 5 min) e a ventana (320x240).

Unha ventana maior implicará aumentar o peso e polo tanto disminuir o tempo.

Queremos servir o video case en tempo real e usaremos un formato FLV.

Podemos dispor dun programa gratuíto, SUPER, que nos permitirá transformar practicamente calquera formato de video a FLV.

Agora baixarei o arquivo adxunto e descomprímoo, obtendo unha carpeta chamada videon con 5 arquivos. Nesa carpeta terei que meter o arquivo video.flv creado.

Leo o arquivo AXUDA:

1-Crea (renomea) unha carpeta chamada video1 ou video2 ou video3 ou...videon

2-Dentro desa carpeta teño que ter 5 arquivos:
index.html, portada.jpg, titulo.txt, video_new.swf e video.flv

3-Edito o arquivo titulo.txt
Teño coidado de so modificar os textos "Escribo o título", "Escribo o subtítulo" e "Escribo a data".

&titulo=, &subtitulo= e &datavideo= son variables que non debo tocar.

4-Podo editar e personalizar a imaxe portada.jpeg sempre que respete as medidas

5-Comprimo a carpeta e súboa a carpeta files de drupal.

6-A ruta do video vai a ser:
http://centros.edu.xunta.es/webdocentro/files/videon/index.html

7-A etiqueta IFRAME para Drupal vai a ser :
<div align="center"><iframe src="http://centros.edu.xunta.es/webdocentro/files/videon/index.html" frameborder="0" height="400" width="400" scrolling="auto"></iframe></div>

8-Introduzo a etiqueta IFRAME no código dunha páxina de DRUPAL

PODEMOS VER UN EXEMPLO:

Video STREAMING en Drupal (II)

Vamos facelo sen necesidade de instalar ningún módulo adiccional de video en Drupal.

O primeiro que teremos que ter en conta cando desexemos publicar un video na web, é o tamaño do arquivo.
Videos de máis de 5 min ou 15 MB non son apropiados.

En segundo lugar o formato. O máis apropiado será poder servir un video en streaming, polo que traballaremos con video FLV e un player.swf que o sirva para a web.

Procedemento:

1-SUPER é un programa gratuíto que nos pasará prácticamente calquera formato de video a FLV con son mp3. Exportaremolo para unha xanela de 320x240. Ten múltiples opcións.

2-AnyFlvPlayer é outra aplicación gratuíta que nos reproducirá o video antes creado en contorno local, pero que nos exportará xunto co video, para unha carpeta, os arquivos necesarios para servir o video en streaming video.FLV, video.html, player.swf)

3-Etiqueta IFRAME para embeber o vídeo no contido ou páxina de Drupal. O código desta etiqueta é o segunte:

<div align="center"><iframe src="http://rutadovideo/video.htm" frameborder="0" height="400" width="400" scrolling="auto"></iframe></div>

O código da etiqueta haberá que pegalo no nodo ou páxina correspondente, indicar a ruta do arquivo video.html que nos xenerou a aplicación AnyFlvPlayer. O alto e ancho tamén variará segundo o tamaño da ventana do video.

 

Introducimos imaxes nun contido con IMCE

Podemos incluír imaxes nos nosos escritos, pero o seu tamaño deberá ser moderado, nunca máis de 50 kb.

De incluír varias nunha mesma páxina, que sexan miniaturas ou a suma do seu peso escasa, para facilitar a navegación.

Vexamos como proceder:

1º.-Premer na icona coa imaxe de árbore que temos no procesador do escritorio virtual.

2º.-Con isto abrirase unha xanela onde poderemos actuar de dúas maneiras:

  • Escribir no espazo "Image URL" un enderezo (URL) dunha imaxe que se atopa en Internet e que temos permiso para usar; é dicir, unha imaxe libre. Logo premer no botón "Insert" e xa aparecerá na nosa folla do libro.
  • Premer na icona que sinalamos en vermello na ilustración de abaixo se o que quermos é inserir unha imaxe que temos no noso ordenador.

3º.-Daquela aparece un novo formulario que nos permitirá  buscar a imaxe no ordenador, subir a imaxe e engadila no escrito.

4º.Cando prememos en "Add" volvemos á xanela anterior e con premer no botón "insert" teremos a imaxe inserida na páxina.

Agora temos que colocala no lugar correcto do texto. Seleccionamos a imaxe e prememos na icona xa coñecida con imaxe de árbore. Na pestana "appareance" poderemos darlle propiedade á imaxe de tamaño ou xustificación.

Recomendamos axudarse das táboas para maquetar imaxes no texto se for necesario.

Insertamos imaxes con IMAGE-ASSIST

É algo máis complicado que co IMCE pero igual de válido.

Cando estamos na pantalla do procesador de textos do Drupal prememos en "Desactivar texto rico-disable rich-text".

 

Apareceranos unha icona nova na que tamén teremos que premer:

Abrirase unha nova pantalla na que poderemos elexir algunha imaxe que xa teñamos subida o daranos a posibilidade de subir dende o noso ordenador unha imaxe ao servidor

Unha vez elexida a imaxe, no fondo da pantalla desa mesma ventá prememos no botón "inserir".

Abrirase una nova ventá na que veremos a miniatura da imaxe subida. So teremos que premer no botón "insert".

Agora so faltará en "Activar texto rico-enable rich-text"

Inserir arquivos Flash nun documento

No procesador de textos de Drupal dispoñemos dunha icona para inserir arquivos .swf.

Cando prememos en dita icona ábrese unha ventá para buscar o arquivo no equipo (Examinar) , subilo ao servidor (Upload) e logo engadilo (Add).

Subiremolo como calquera imaxe pero é moi importante indicar a medida(SIZE) que sexa distinto de 0, xa que no caso contrario non se verá.

Se nos sae unha mensaxe de erro cando intentamos subir o arquivo do tipo "Only images with .jpg, .gif, and .png extensions are allowed" é debido a que non temos configurado o IMCE correctamente.

Na ruta: Administrar>Opcións>Imce no oco Non-image file support: engadimos .swf.

Logo de engadir con Add, deberiamos dar o tamaño da ventana na que aparecerá o flash

Creando contidos

Na ruta >Crear contido  accederemos á un menú no que teremos que escoller o tipo de contido a elaborar. Normalmente será unha páxina ou un artigo.

Unha vez elexido abrirase unha plantilla na que é obrigatorio un título.

Logo elixiremos o lugar do menú no que vamos a publicar

Finalmente escribiremos o texto coa axuda do procesador.

IMAXES

1- (Co módulo IMCE) O xeito máis doado, e premer na icona que representa unha árbore no procesador de textos. fimaxeÁbrese un formulario que nos permite engadir unha imaxe mediante a ruta URL pero tamén dispoñemos dun cadriño que se o prememos nos permite buscar imaxes no noso ordenador e subilar á nosa carpeta de usuario ou a unha comú, segundo o administrador teña configurado o módulo IMCE.

2- (Co módulo image_assist) Teremos que premer na opción Disable rich-text. Aparecerá unha icona  na ims0que premeremos. Abrirase unha ventá na que podereremos seleccionar a imaxe desexada . Prememos en insert e subirá ao noso texto en formato de código.

A imaxe subirá por defecto como minuatura (100x100) se non se modifican as opcións.

Agora para ver o texto sen código prememos en enable rich-text e veremos a fotografía incrustada no texto.

Se quixeramos colocar a imaxe nun lugar determinado dentro do texto podemos empregar a icona da barra de ferramentas representada por unha árbore. Selecionamos a imaxe, prememos na icona e eliximos nas opcións. fimaxe

O ideal e ter as imaxes subidas previamente empregando a opción de crear contido-imaxe.

Se está habilitada a  scheduling options poderemos darlle data de inicio e caducidade ao noso documento.

Finalmente prememos en enviar e o texto publicarase.

OBSERVACIÓNS

Cada perfil de usuario poderá crear os tipos de contidos que teña habilitados polo administrador na ruta administrar-control de acceso-permisos.

Páxínas de libro, páxinas, artículos,temas de foro... poderán publicarse no menú para o que nos deron permiso na ruta administrar-control de acceso-category_permissions

Creando contidos moderados

Entendemos por contido moderado como aquel contido que crea un usuario e precisa da aprobación do administrador para ser publicado ou aparecer na web.

É unha característica que se asocia ó tipo de contido e non ao usuario. É dicir, non podemos dicir que os contidos que elabore un determinado rol sexa moderado. O que si podemos facer é que un tipo de contido, ex:artígo, sexa moderado.

Se quixeramos en un determinado perfíl ou rol só publicase contido moderado, asignaríamoslle só permiso de crear artigos e logo a artigos dariamoslle a característica de "moderado"

Na version 5.1 NON EXISTE CONTIDO MODERADO ou NA COLA DE MODERACIÓN. Pero exite a posibilidade de crealo, xa que nesta nova versión podemos crear tipos de contido.

Administrar » Administración do contido » Tipos de contido » Engadir tipo de contido

Creamos un contido que podemos chamar. Contido moderado

Ο Publicado
Ο Promocionado á páxina principal
Ο Pegañoso no comezo das listas
Ο Crear nova revisión

Dito contido, por defecto NON ESTÁ PUBLICADO.

Cando o administrador quere aprobar un Contido moderado, vai a ruta

Administrar » Administración do contido » Contido

Filtra:
Estado: Non publicado
Tipo: Contido moderado

Opción de actualización: publicar

 

Distribuir contido


by Dr. Radut