Lexislación Laboral

Lexislación laboral

 

A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, regula no artigo 48 os permisos dos funcionarios públicos e no artigo 49 os permisos por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e por razón de violencia de xénero. Así mesmo, o artigo 50 regula as vacacións.

O Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, regula esta materia nos seus artigos 74, 75 e 76

 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

Pais/Nais

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer