Skip to Content

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

CALENDARIO PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 2020

 

Día

Hora

1° ESO

2° ESO

3° ESO

4° ESO

1° BACH

2º BACH

MARTES 1

08:30

Lingua castelá

(Aula 1º ESO A)

Lingua castelá

(Aula 1º ESO B)

Lingua castelá

(Aula 2º ESO A)

Lingua castelá

(Aula 2º ESO A)

Lingua Castelá

(Aula 1º ESO B)

 

10:00

   Xeografía e Historia

(Aula 1º ESO A)

Xeografía e Historia

(Aula 1º ESO A)

Xeografía e Historia

(Aula 2º ESO A)

Xeografía e Historia

(Aula 1º ESO A)

Hª do Mundo Contemporáneo

(Aula 2º ESO A)

Xeografía

(Aula 2º ESO A)

11:30

Educación física

(Ximnasio)

 

Educación física Pendente 1º

(Ximnasio)

 

 

 

 

 

E. Física (Ximnasio)

 

Historia del arte

(Aula 2º ESO A)

13:00

 

 

 

E. Física

(Ximnasio)

 

 

Cultura Clásica

Pendente 3º

(Aula 1º ESO A)

 

 

Historia de España

(Aula 2º ESO A)

  

 

MRTES 1

15:30

E. Plástica e visual

(Aula Plástica)

 

Inglés Pendente 1º

(Aula 1º ESO A)

Inglés Pendente 2º

(Aula 1º ESO A)

 

 

 

Anatomía aplicada

(Aula 2º ESO A)

 

Inglés Pendente 1º Bacharel.

(Aula 2º ESO A)

Economía de la empresa

(1º ESO B)

17:00

Inglés

(Aula 1º ESO A)

Inglés

(Aula 1º ESO A)

Inglés

(Aula 1º ESO A)

Inglés

(Aula 2º ESO A)

Inglés

(Aula 2º ESO A)

 

Inglés (Aula 2º ESO A)

18:30

Francés 2ª lingua

(Aula 1º ESO A)

Francés 2ª lingua

(Aula 1º ESO A)

Francés 2ª lingua

(Aula 1º ESO A)

 

E. Plástica e visual

(Aula de Plástica)

 

Francés

(Aula 1º ESO A)

 

Filosofía

(Aula 2º ESO A)

Historia da filosofía

(Aula 2º ESO A)

  

 

Día

Hora

1° ESO

2° ESO

3° ESO

4° ESO

1° BACH

2º BACH

MÉRCORES 2

08:30

Matemáticas

(Aula 1º ESO A)

Matemáticas

(Aula 1º ESO A)

Matemáticas Académicas

(Aula 1º ESO A)

Matemáticas Aplicadas

(Aula 1º ESO A)

Matemáticas Académicas

(Aula 2º ESO A)

Matemáticas Aplicadas

(Aula 2º ESO A)

Matemáticas I (Aula 2º ESO A)

Matemáticas I Pendente 1º Bacharel.

(Aula 2º ESO A)

 

Matemáticas Aplicadas CCSS I

(Aula 2º ESO A)

Matem. Aplic. CCSS I Pendente 1º Bach. (Aula 2º ESO A)

 

10:00

Bioloxía-Xeoloxía

(Aula 1º ESO B)

Matemáticas Pte. 2º

(Aula 1º ESO A)

Bioloxía e xeoloxía

(Aula 1º ESO B)

 

Bioloxía- Xeoloxía

(Aula 1º ESO B)

Matem. Aplicadas II

(Aula 2º ESO A)

Matem. Académicas II

(Aula 2º ESO A)

11:30

 

Física e Química

(Aula 1º ESO A)

Física e Química

(Aula 1º ESO A)

Física e Química

(Aula 1º ESO A)

Cultura científica

(Aula 1º ESO B)

Latín II

(Aula 2º ESO A)

13:00

Lingua galega

(Aula 1º ESO A)

Lingua galega

(Aula 1º ESO A)

Lingua galega

(Aula 1º ESO A)

Lingua galega

(Aula 1º ESO A)

Lingua galega

(Aula 2º ESO A)

 

15:30

 

 

Tecnoloxía

(Aula Tecnoloxía)

TIC

(Aula Informática)

Economía

(Aula 1º ESO A)

 

17:00

 

Música

(Aula Música)

Música

(Aula Música)

Latín

(Aula 1º ESO A)

 

Iniciativa nas actividades económicas e emprendedoras

(Aula 2º ESO A)

 

 

 

 


 DATAS DE ENTREGA DE NOTAS, REVISIÓNS E RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS

ESO e 1º BACHARELATO

Realización das probas extraordinarias: Martes, 1 e mércores, 2 de setembro (ver calendario de probas extraordinarias).

Publicación e/ou entrega de boletíns de cualificacións da avaliación extraordinaria: Os correspondentes boletíns serán entregados nas respectivas aulas o venres, 4 de setembro, ás 10:00, sempre e cando as condicións sanitarias así o permitan. Ademais, a esa hora estarán visibles en Sixa.

Revisión e reclamación das cualificacións: Dende o venres, 4 de setembro, ás 10:00, ó luns, 7 de setembro, ás 14:00 horas (Modelo 1). No suposto de que, tras as oportunas aclaracións, houbera desacordo con algunha cualificación final obtida nas materias de ESO e 1º Bacharelato ou contra a decisión de promoción/titulación, as correspondentes reclamacións presentarase por escrito no centro neste mesmo prazo. (Modelos 2 e 3)

A dirección do centro someterá as reclamacións á consideración do departamento correspondente que emitirá unha resolución motivada de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada.

Notificación por parte de Xefatura da resolución do departamento ós/ás interesados/as: Esta levarase a cabo o martes, 8 de setembro, ás 18:30 horas. No devandito acto, Xefatura de estudos comunicará por escrito ó alumno ou alumna e os seus pais, nais ou titores legais, a decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada ou da decisión de promoción ou titulación.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final de curso obtida nalgunha materia ou coa decisión sobre promoción adoptada polo equipo docente, o alumno ou alumna, ou os seus pais, nais ou titores legais, poderán presentar por escrito á Dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir da última comunicación, reclamación ante a Xefatura Territorial – Inspección Educativa (Modelo 4).

Datas de matrícula extraordinaria: O alumnado que foi á convocatoria extraordinaria deberá matricularse entre o martes 8 e o mércores 9 de setembro (de 09:00 a 14:00 horas; ver documentación necesaria na páxina web do centro).

 

2º BACHARELATO

Realización das probas extraordinarias: Martes, 1 e mércores, 2 de setembro (ver calendario de probas extraordinarias).

Publicación e/ou entrega das cualificacións da avaliación extraordinaria: Os correspondentes boletíns serán entregados nas respectivas aulas o mércores, 2 de setembro, ás 20:00, sempre e cando as condicións sanitarias así o permitan. Ademais, a esa hora estarán visibles en Sixa.

Revisión e reclamación das cualificacións da avaliación extraordinaria: Dende o xoves, 3 de setembro, ás 09:00 ata o venres, 4 de setembro, ás 14:00 horas (Modelo 1). No suposto de que, tras as oportunas aclaracións, exista desacordo con algunha cualificación final, as correspondentes reclamacións presentarase por escrito no centro (Modelo 5), dirixidas á dirección neste mesmo prazo.

A dirección do centro someterá as reclamacións á consideración do departamento correspondente que emitirá unha resolución motivada de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada.

Notificación por parte de dirección da resolución do departamento ós/ás interesados/as: Esta levarase a cabo o venres 4, ás 17:45 horas. No devandito acto, o alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha copia da resolución na que se fará constar a data e a hora de entrega. Nos casos de non comparecencia, o/a director/a estenderá a oportuna dilixencia onde se indique a dita circunstancia.

Reclamacións ante a comisión de supervisión: No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación da resolución do departamento, (é dicir, antes das 17:45 horas do luns, 7 de setembro), o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, poden solicitar por escrito (Modelo 6), que a dirección remita o expediente de reclamación á comisión de supervisión.

Polo que respecta ás reclamacións feitas polo alumnado de segundo curso sobre as cualificacións obtidas na materia ou nas materias pendentes de primeiro curso, estas deberán resolverse previamente na xefatura territorial.

Remisión do expediente de reclamación á comisión de supervisión: Antes das 14:00 horas do 8 de setembro de 2020.

O acordo adoptado pola comisión de supervisión terá efectos plenos e deberá ser notificado ó/á interesado/a a través da dirección do centro e, no caso de que supoña que o alumnado poida realizar a ABAU, á Comisión Interuniversitaria de Galicia.

Contra a resolución da comisión de supervisión, que esgota a vía administrativa, o interesado ou interesada, ou os seus representantes legais, poderán interpor recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

 

Datas de matrícula extraordinaria: En caso de ter que repetir, o alumnado deberá matricularse entre o martes 8 e o mércores 9 de setembro (de 09:00 a 14:00 horas; ver documentación necesaria na páxina web do centro).

 

 

 

Listaxe provisional de admitidos e excluídos de FondoLibros

Para consultar esta listaxe deberá acudir ao taboleiro de anuncios do instituto ou ben acceder por vía electrónica a través da aplicación FondoLibros empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

Os vales para a compra de material de aqueles alumnos beneficiarios e matriculados agora en xuño, poderán recollerse no instituto a partir do luns 13 de xullo.

Resumo do curso 2019-20

Para rematar o periodo lectivo do curso 2019/20 elaboramos un emotivo vídeo-resumo de despedida xa que non tivemos a oprtunidade de facer un final de curso convencional.

No seguinte enlace pódese visualizar.

Agradecemos á profesora Elena González Arias o traballo de montaxe do vídeo.

Bo verán

Carta a un militar

A alumna Alexandra Tomás recibiu estes días pasados o dipoloma de participación no concurso 'Cartas a un militar español' de mans dos representantes da Subdelegación de Defensa de A Coruña.