Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

CALENDARIO ESCOLAR 2021/2022

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

ACTIVIDADES LECTIVAS.

As actividades lectivas realizaranse do día 15 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.

AVALIACIÓNS.

ESO E 1º DE BACHARELATO.

1ª AVALIACIÓN. Ata o martes 21 de decembro de 2021.

2ª AVALIACIÓN. Ata o venres 18 de marzo de 2022.

3ª AVALIACIÓN. Ata o venres 3 de xuño de 2022. A actividade lectiva non rematará ata o 22 de xuño.

2º BACHARELATO.

1ª AVALIACIÓN. Ata o venres 26 de novembro de 2021.

2ª AVALIACIÓN. Ata o venres 25 de febreiro de 2022.

3ª AVALIACIÓN. Ata o venres 6 de maio de 2022. Pendente publicación datas oficiais calendario ABAU.

VACACIÓNS ESCOLARES.

Nadal: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.

Entroido: os días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022.

Semana Santa: desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive.

DÍAS NON LECTIVOS.

Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, Ademais co fin de unificar a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2021/22 se celebrará o 11 de outubro de 2021.

DÍAS NON LECTIVOS DE CENTRO.

Solicitouse  á Xefatura Territorial da Consellería de Educación, pendente de confirmación, o martes 2 de novembro de 2021, e o martes 7 de decembro de 2021.

ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓNS EXCEPCIONAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUMNADO DE BACHARELATO A 17 DE SETEMBRO

PUBLICADA A LISTAXE DE ADMITIDOS E AGARDA DO ALUMNADO DE BACHARELATO QUE NON TEN IRMÁNS OU IRMÁS QUE SEXAN USUARIOS CON DEREITO LEXÍTIMO (ESCOLARIZADOS NO CENTRO QUE LLE CORRESPONDA, SEGUNDO A SITUACIÓN DO SEU DOMICILIO E A DISTRIBUCIÓN DAS ÁREAS DE INFLUENCIA).

O uso das prazas baleiras será en precario, de xeito que decaerán se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

ANTENDENDO Á NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS OS LISTADOS DE ADMITIDOS ESTÁN EXPOSTOS NO INTERIOR DO CENTRO EDUCATIVO, ONDE PODERÁN CONSULTALOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 DE LUNS A VENRES.

PUBLICACIÓN LISTAXE DEFINITIVA DE FONDOLIBROS

Publicada listaxe definitiva de libros asignados. A recollida por parte das familias debe ser realizada pola persoa que fixo a solicitude; de non ser posible, pode facelo outra persoa autorizada. O calendario de entrega será o seguinte:

XOVES 16 DE SETEMBRO

16:00-18:00: 3º ESO

18:00-20:00: 4º ESO

VENRES 17 DE SETEMBRO

16:00-19:00: 2º ESO

LUNS 20 DE SETEMBRO

16:00-19:00: 1º ESO

ACTUALIZACIÓN USUARIOS TRANSPORTE ESCOLAR

Unha vez actualizadas as solicitudes de transporte escolar coa matrícula extraordinaria de setembro confirmamos que, aplicando os criterios da Instrución conxunta 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022”,

O SEGUINTE ALUMNADO PODERÁ FACER USO DO TRANSPORTE ESCOLAR A PARTIR DE MAÑÁ MÉRCORES 15 DE SETEMBRO:

1.- USUARIOS LEXÍTIMOS CON DEREITO:

ALUMNADO DA ESO cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar ESCOLARIZADO NO CENTRO QUE LLE CORRESPONDA, SEGUNDO A SITUACIÓN DO SEU DOMICILIO E A DISTRIBUCIÓN DAS ÁREAS DE INFLUENCIA establecida, ou contar cun dictame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola administración educativa.

2.- AUTORIZACIÓNS EXCEPCIONAIS.

No caso de que o número de solicitantes excepcionais de prazas de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase a seguinte prelación:

2.1.- Terá prioridade en primeiro lugar o ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO QUE TEÑAN IRMÁNS E IRMÁS escolarizadas forzosamente no centro ou QUE SEXAN USUARIOS CON DEREITO, mentres estes permanezan nel.

2.2.- En segundo lugar, o ALUMNADO DE ENSINO OBRIGATORIO (ESO) e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

2.3.- En terceiro lugar o ALUMNADO DE ENSINO OBRIGATORIO (ESO) e segundo ciclo de educación infantil ESCOLARIZADO EN CENTRO DISTINTO DO QUE LLE CORRESPONDE POR ÁREA DE INFLUENCIA (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

ANTENDENDO Á NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS OS LISTADOS DE ADMITIDOS ESTÁN EXPOSTOS NO INTERIOR DO CENTRO EDUCATIVO, ONDE PODERÁN CONSULTALOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 DE LUNS A VENRES.

O ALUMNADO DE BACHARELATO QUE NON TEÑA IRMÁNS OU IRMÁS QUE SEXAN USUARIOS CON DEREITO LEXÍTIMO (ESCOLARIZADOS NO CENTRO QUE LLE CORRESPONDA, SEGUNDO A SITUACIÓN DO SEU DOMICILIO E A DISTRIBUCIÓN DAS ÁREAS DE INFLUENCIA) DEBERÁN AGARDAR Á ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS VACANTES EN CADA UNHA DAS LIÑAS EXISTENTES.

INICIO DE CURSO 2021-2022

Segundo a Orde de 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022, a actividade lectiva en ESO e Bacharelato dará comezo o mércores, 15 de setembro, no horario habitual do centro, é dicir, de 8:30 a 14:10, e polas tardes de 16:20 a 18:00 o luns para a alumnado de 3º da ESO en adiante, e martes para o alumnado de 1º e 2º da ESO, estando operativos os servizos de transporte e comedor dende o primeiro día.

 

HORARIOS CURSO 2021-2022 PROTOCOLO COVID.

Respecto á regulación de circulacións e de entradas e saídas, determínase, conforme ao “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”, que se realice por colectivos con distancias horarias:

 

MAÑÁNS

8:00-8:30.- ENTRADA GRADUADA AO CENTRO E Á AULA.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

8:30.- PRIMEIRA SESIÓN.

9:20.- SEGUNDA SESIÓN.

10:05/10:10.- SAÍDA GRADUADA AO RECREO.

10:25/10:30.- ENTRADA GRADUADA Á AULA.

10:30.- TERCEIRA SESIÓN.

11:20.- CUARTA SESIÓN.

12:05/12:10.- SAÍDA GRADUADA AO RECREO.

12:25/12:30.- ENTRADA GRADUADA Á AULA.

12:30.- QUINTA SESIÓN.

13:20.- SEXTA SESIÓN.

14:00.- SAÍDA 1º E 3º ESO.

14:05.- SAÍDA 2º E 4º ESO.

14:10.- SAÍDA 1º E 2º BACHARELATO.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

TARDES

LUNS

3º E 4º ESO

1º E 2º BACHARELATO.

MARTES

1º E 2º ESO.

16:00-16:20.- ENTRADA GRADUADA AO CENTRO E Á AULA.

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

16:20.- SÉTIMA SESIÓN.

17:10.- OITAVA SESIÓN.

17:55.- SAÍDA 3º E 4º ESO

18:00.- SAÍDA 1º E 2º BACH.

17:55.- SAÍDA 1º ESO

18:00.- SAÍDA 2º ESO

ALUMNADO TRANSPORTE ESCOLAR: PORTA PISTA POLIDEPORTIVA.

ALUMNADO OUTROS MEDIOS: PORTA PRINCIPAL

O conxunto de medidas serán obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisión que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.

 

RECEPCIÓN DO ALUMNADO O MÉRCORES 15 DE SETEMBRO

8:00 A 8:30 ENTRADA GRADUADA AO CENTRO POLOS LUGARES INDICADOS, ONDE AGARDARÁN OS/AS TITORES/AS.

NIVEL

ACCESO

RECPECIÓN

1º ESO

PORTA PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA POLIDEPORTIVA

2º ESO

PORTA PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA POLIDEPORTIVA

3º ESO

PORTA PRINCIPAL

PISTA DESCUBERTA

4º ESO

PORTA PRINCIPAL

XIMNASIO

1º BACH

PARKING

PARKING

2º BACH

PORTA PRINCIPAL

CORREDOR 2ª PLANTA

O Primeiro día todo o alumnado deberá facer entrega ao seu titor/a da declaración responsable asinada polo pai/nai, titor/a legal (Ver documentos adxuntos)

 

TRANSPORTE ESCOLAR.

O transporte escolar ten previsto iniciar a ruta na primeira parada ás 7:55. O alumnado novo deste servizo debe estimar o primeiro día a hora de paso pola parada asignada e presentarse con antelación suficiente.

Á espera da valoración das solicitudes presentadas e a asignación das prazas aos “usuarios excepcionais”, inicialmente, soamente poderá facer uso do transporte escolar o alumnado considerado “usuario lexítimo”, este é, o alumnado da ESO escolarizado no centro que lle corresponda polo seu domicilio. Os listados actualizados do alumnado con dereito a transporte escolar publicaranse no taboleiro do centro á maior brevidade posible.

“Instrución conxunta 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022”.

Serán usuarios lexítimos do transporte escolar gratuíto as persoas alumnas cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida, ou contar cun dictame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola administración educativa.

 

COMEDOR ESCOLAR.

O servizo de comedor é xestionado pola ANPA e prestado pola empresa Grupo Hostelero Asueto (Contacto: Alberto Aldrey 637/544332)

MATRÍCULA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CURSO 2021-2022

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

6

9:00-14:00

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

 

7

9:00-14:00

1º ESO

2º ESO

3º ESO

 

 

 

 

 

ACHEGAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

1.- IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO CON LETRA CLARA E ASINADO (INCLUÍDA A AUTORIZACIÓN DO TRATAMENTO DA IMAXE).

O ALUMNADO NOVO NO CENTRO PODERÁ DESCARGAR DA WEB OU RECOLLER NA CONSERXERÍA DO CENTRO OS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA A PARTIR DO 28 DE XUÑO.

2.- 1 FOTOGRAFÍA RECORTADA (aproximadamente 2.5cm X 3cm.) CON NOME,  APELIDOS E CURSO ESCRITOS NO DORSO.

3.- IMPRESO ASINADO POLOS PROXENITORES/AS TITORES/AS LEGÁIS DAS PERSOAS AUTORIZADAS A RECOLLER AO ALUMNO/A NO CENTRO.

 

ALUMNADO DE 1º E 2º DA ESO:

COPIA DA TARXETA SANITARIA.

ALUMNADO DOUTROS NIVEIS (3º E 4º DA ESO, 1º E 2º DE BACHARELATO):

RESGARDO DE PAGAMENTO DE 1,12€ DO SEGURO ESCOLAR NA CONTA DO IES MIRAFLORES.

ABANCA:   ES95 2080 0064 9931 1000 0236 (CONCEPTO: NOME DA ALUMNA/O)

ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

CERTIFICADO ESCOLAR OU COPIA DO BOLETÍN DE NOTAS DO CURSO 2020/2021.

COPIA DNI:

OS MENORES DE 14 ANOS QUE NON O TEÑAN DEBERÁN TRAER FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA.

CASO DE NON TER NACIONALIDADE ESPAÑOLA DEBERÁN APORTAR A FOTOCOPIA DO NIE.

DE SER O CASO:

IMPRESO DE SOLICITUDE / RENOVACIÓN DE TAQUILLA.

IMPRESO CUBERTO DAS ENFERMIDADES DE URXENCIA VITAL.

IMPRESO DE USO DO AUTOBÚS ESCOLAR.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO FÓRA DA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO (EXCEPCIONAL).

MODELO ALUMNADO DE BACHARELATO.

IMPRESO DA ANPA CO XUSTIFICANTE DE PAGO GRAMPADO AO DORSO.

IMPRESO DO COMEDOR ESCOLAR.

 

NON SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

A documentación presentarase na secretaría do Centro entre as 9:00 e as 14:00 horas do día sinalado para cada nivel e para cada letra do apelido.

De ser posible, para evitar aglomeracións, deben tratar de non presentarse a última hora da mañá.

Manteñan a distancia de seguridade establecida de 1,5 m. e as medidas de auto protección adoptadas polo Centro. Respecten as indicacións do persoal.

Os irmáns que se matriculen no Centro, aínda que sexan de distintos niveis, poderán formalizar a matrícula conxuntamente na data na que sexa citado o primeiro/a deles/as

VALES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Os vales do alumnado que teña concedidos 6 libros como mínimo e realizada a súa matrícula serán entregados na conserxaría do centro a partir do xoves 15 de xullo. Só os poderán recoller os solicitantes ou unha persoa autorizada por escrito.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022

Anexo listado actualizado de libros de texto por niveis para o curso 2021-2022.

7 MELLORES EXPEDIENTES DAS ABAU 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, participou xunto ao reitor da USC, Antonio López, na entrega de recoñecementos aos estudantes que obtiveron unha cualificación igual ou superior a 9 na parte obrigatoria da ABAU, un acto no que destacou o traballo destes alumnos.

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia puxo en valor a dedicación, compromiso, constancia e excelencia destes alumnos, nun curso que puxo a proba a todo o sistema educativo. “Soubestes estar non xa á altura, senón moi por riba dela”, dixo. “Todos os que estades aquí sodes un orgullo para Galicia –engadiu– e nas vosas mans está facer fronte a un contexto que é difícil, pero para o que probastes estar máis que preparados”.

Román Rodríguez quixo tamén felicitar aos centros educativos que fomentan o talento destes rapaces, especialmente aos seus docentes “o labor de impulso e orientación neste ano tan difícil”; así como ás familias, “transmisoras principais de principios e valores e das bases nas que se cimenta o traballo dos vosos fillos”.

PARABÉNS AO NOSO ALUMNADO QUE OBTIVO O RECOÑECEMENTO:

CLARA FERNÁNDEZ NEGREIRA.

MARÍA GÓMEZ ROEL.

MARGARITA GONZÁLEZ PÁRAMO.

EVA MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

SERGIO PUERTAS PÉREZ.

CELTIA RÍO SANTOS.

PEDRO VILA CILLEROS.

Distribuir contido


by Dr. Radut