PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2017

Enviado por prof_mvr o Mar, 10/01/2017 - 07:54

Convocadas as probas de acceso a Ciclos Formativos de grao medio e superior.

Pódese acceder á información no seguinte enderezo: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-grao-medio-grao-superior-orde-calendario-das-probas-2017

Educación Secundaria de Adultos - Módulo IV. MATRÍCULA E PRESENTACIÓN

Enviado por prof_mvr o Mar, 10/01/2017 - 07:50

Aberto o prazo de matrícula para o Módulo IV da Educación Secundaria de Adultos. Do 9 ao 16 de Xaneiro para alumnos de nova incorporación.

O alumnado que está a cursar o nivel III no centro, fará a matrícula despois da avaliación.

A presentación terá lugar o VENRES 3 de Febreiro as 18:00 na aula 17

CALENDARIO EXAMES 2ª AVALIACIÓN CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Mar, 10/01/2017 - 07:14

No ficheiro adxunto, pódense consultar as datas e horas dos exames da 1ª avaliación dos Ciclos Formativos a Distancia de Xestión Administrativa e Administración e Finanzas

RESULTADOS ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Mar, 29/11/2016 - 06:43

Hoxe 29 de novembro de 2016, a Xunta Electoral reunida ás 11:00 no IES Fernando Wirtz proclamou os seguintes candidatos electos:

REPRESENTANTES DOS PROFESORES

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Adela Otero Abrodos

Cincuenta e seis

SI

Ceferino López Cabarcos

Cuarenta e seis

SI

Jose Luis Vilariño Brea

Cuarenta e cinco

SI

Eloy Alonso Lera

Trinta e catro

SI

REPRESENTANTES DE ALUMNOS e ALUMNAS

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Daniela Lozano Serna

Cuarenta e cinco

SI

D. Jacobo Vázquez Encina

Trinta e un

SI

Representantes dos Pais e Nais do alumnado

Nome e Apelidos

Nº de votos

Electo

D. Carlos A. Gómez Babío

oito

SI

Representante do Persoal de Administración e Servizos.

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Maria del Carmen Lozano Mouzo

oito

SI

Contra a presente proclamación de candidatos elixidos poderase presentar por un prazo de 15 días reclamación perante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. 

 

RESOLUCIÓN PROBLEMAS NO ACCESO Á PLATAFORMA DA FP A DISTANCIA

Enviado por prof_mvr o Mér, 28/09/2016 - 07:49

A través da Unidade de Atención a Centros (UAC) estanse a recibir moitas incidencias do alumnado derivadas de que afirman non ter recibido correo electrónico para a activación dunha conta de usuario para acceder á Plataforma de Teleformación. Para aclarar esta situación:

  • Este ano a maior parte do alumnado xa ten creada unha conta de usuario do dominio @edu.xunta.es derivada do uso da aplicación informática que debían empregar no proceso de admisión, polo que non recibirán novos correos electrónicos coas claves para a creación dunha nova conta de usuario.
  • Soamente o alumnado que non teña creada a conta de usuario durante o proceso de admisión ou ben que non dipuxese dunha por outros motivos, será o que reciba un correo electrónico coa indicación de crear unha conta de usuario.
    • Se o/a alumno/a non recibiu o correo, debe comprobar o cartafol SPAM, xa que en ocasións certos xestores de correo o moven a esa localización.
    • No caso de non recibir este correo electrónico, o/a alumno/a debe poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros (UAC) a través do teléfono 881 99 77 01, ou ben do correo electrónico uac@edu.xunta.es, para que verifique o seu caso particular.

 

Lémbrase tamén o enderezo da Plataforma de Teleformación, Nova Plataforma de Teleformación: FPaDistanciaAbertas as fichas de solicitude de 'Idiomas en Secundaria'

Enviado por prof_mvr o Mar, 27/09/2016 - 08:49

      Accede á Ficha de Idiomas en Secundaria para facer a túa inscrición. O prazo remata o 30 de setembro. O día 3 de outubro serán publicados os listados de admitidos.

AVISO: O programa mostra un problema dende algúns navegadores de certificado de seguridade. Debe pulsarse a opción

Continúa en esta página web (no recomendado)

( categories: )

CONSULTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Mér, 06/07/2016 - 06:04

No seguinte ENLACE servizos.fernandowirtz.com/librosdetexto pódese acceder á aplicación para a consulta de libros de texto do vindeiro curso 16-17.

Unha vez na web temos que seleccionar ENSINO e CURSO

ACCESO PROGRAMACIÓNS

Enviado por prof_mvr o Xov, 02/06/2016 - 07:24

No ligazón servizos.fernandowirtz.com/programacions pódense consultar as programación das asignaturas e módulos impartidos no centro.

Próximamente se publicarán as correspondentes ao curso 16-17 adaptadas á normativa actual vixente

Aplicación da LOPD na corservacion de datos aportados na Secretaria do centro

Enviado por prof_mvr o Mér, 28/10/2015 - 15:47

En cumprimento da normativa da LOPD, o centro informa do cumprimento por parte do mesmo do seguinte, tal e como reflexa a lexislación nomeada anteriormente:

"El tratamiento de los datos de carácter personal se rige entre otros principios por el de calidad de datos que se establece en el artículo 4 de la LOPD.

En el principio de calidad se incluye el de mínima conservación de los datos de carácter personal, que habrán de ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No obstante, el artículo 8.6 del Reglamento de desarrollo de la LOPD admite que se podrán conservar los datos durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. Para ese supuesto la cancelación deberá producirse mediante el bloqueo de los datos, que sólo estarán a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las citadas responsabilidades, según dispone el artículo 16.3 de la LOPD.

Finalizado dicho plazo los datos deberán destruirse. Sólo podrán conservarse si se disocian previamente o si con carácter excepcional, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decide el mantenimiento íntegro de determinados datos.

El artículo 9.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD establece que, por vía de excepción al principio de mínima conservación, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las CCAA podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento establecido en sus artículos 157 y 158 acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos los valores históricos estadísticos o científicos de acuerdo a las normas a las que se refiere en su apartado anterior, es decir, la legislación que resulte aplicable en cada caso y, en particular, a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la Función Estadística Pública, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias."

Polo tanto toda aquela documentación aportada que deixou  de ser necesaria ou pertinente para a finalidade para a cal foi recabada non está en posesión do centro.

( categories: )
Distribuir contido