Recursos por materia

Listado por departamentos

Prema no departamento desexado para ver a información dos profesores:

A información de contacto é para uso exclusivo relacionado coa docencia, lembramos que conforme ó artigo 21.1 da LSSI non está permitida a subscripción automática a listas de correo sen a autorización explícita do usuario (opt-in).
Administrativo


Ramos Vázquez, Ana María anaramos galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Comunicación Empresarial e Atención ao Cliente 2º CMXA
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Publico todo na Google Classroom
Información familias No meu correo anaramos galicia. moc.erbmacxosnofasei e na Google Classroom, o meu alumnado é todo maior de idade

Materia: Comunicación e Atención ao Cliente 1º CSAF
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Publico todo na Google Classroom
Información familias na conta de correo anaramos galicia. moc.erbmacxosnofasei e na Google Classroom, o meu alumnado é todo maior de idade

Materia: Xestión Loxística e Comercial 2º CSAF
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado publico todo na Google Classroom
Información familias contactando comigo na conta anaramos galicia. moc.erbmacxosnofasei e na Google Classroom, o meu alumnado é todo maior de idade

Gallego Areán, Esther ega galicia. se.atnux.ude

Materia: OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN 1º CS
Ferramentas informáticas Classroom, videoconferenica e correo electrónico
Comunicación co alumnado Comunicación xeral mediante correo co delegado de curso
correo electrónico para saber como se encontran e que me expliquen as dúbidas.
tarefas diarias en Classroom
posta en común das dificultades e propostas xerais en videoconferencia con WebEx.
Información familias Cada alumno ten no seu dispositivo portátil (pen) os manuais das aplicacións ofimáticas do curso e carpetas de exercicios a resolver para repaso a maiores das que diariamente teñan que presentar en Classroom.

Materia: TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN
Ferramentas informáticas Classroom, pendrive, videoconferencia, correo electrónico
Comunicación co alumnado Comunicación con coa delegada de curso para comunicacións urxentes xa que o grupo está en contacto continuo por whatsapp
comunicación correo electrónico para coñecer o seu estado e darlle indicacións xerais.
utilizaciónde Classroom para as tarefas diarias
posta en común unha vez a semana (venres de 11 a 12 h.) por videoconferencia utilizando WebEx
Información familias Pen persrsonal de cada alumno onde teñen manuales das aplicacións que están a aprender a usar así como exercicios de repaso
a diario farán tarefas que se presentan en Classroom.

Rojo Negro, María Fernanda fernandacastrodauz galicia. moc.liamg

Materia: Contabilidade e fiscalidade 2º CS
Ferramentas informáticas Classrrom, videoconferencia (meet hangouts o webex)
Comunicación co alumnado Utilizo classroom, xa o utilizo en clase habitualmente, tamén se poden comunicar por correo.
Todas as semanas cólgolles os exercicios que teñen que facer, e eles contéstanos.
Vou utilizar videoconferencia para o seguimento do módulo.Como este módulo é de segundo todo o contido xa está dado e estas son clases de recuperación.
Xa establecemos videoconferencia de 16.30 a 18.30 os Martes, Mercoles e Xoves o horario é pola tarde por petición dos alumnos
Información familias

Materia: Empresa na aula 2ºCM
Ferramentas informáticas classroom, para videoconferencias: meet hangouts o webex
Comunicación co alumnado Utilizo classroom, xa o utilizo en clase habitualmente, tamén se poden comunicar por correo.
Todas as semanas cólgolles os exercicios que teñen que facer, e eles contéstanos.
Vou utilizar videoconferencia para o seguimento do módulo.Como este módulo é de segundo todo o contido xa está dado e estas son clases de recuperación.
Información familias

Materia: Xestión da documentación xurídica e empresarial
Ferramentas informáticas Classroom, videoconferencia (hangout meet o webex)
Comunicación co alumnado Utilizo classroom, xa o utilizo en clase habitualmente, tamén se poden comunicar por correo.
Todas as semanas cólgolles os exercicios que teñen que facer, e eles contéstanos.
Vou utilizar videoconferencia para o seguimento do módulo se é posible.
Información familias

Chao Franco, José Manuel jchao galicia. se.atnux.ude

Materia: EMPRESA E ADMINISTRACIÓN 2º CICLO MEDIO
Ferramentas informáticas Correo electrónico
Comunicación co alumnado Teléfono e correo electrónico
Información familias

Materia: PROCESO INTEGRAL ACTIVIDAD COMERCIAL 1º CICLO SUP
Ferramentas informáticas Correo electrónico
Comunicación co alumnado Teléfono e correo electrónico
Información familias

Materia: TÉCNICA CONTABLE 1º CICLO MEDIO
Ferramentas informáticas Correo electrónico
Comunicación co alumnado Correo electrónico
Información familias

Sánchez García, Manuel msanchez galicia. se.atnux.ude

Materia: OPER. AUX. DE XES.DE TESOURERÍA 1 CM
Ferramentas informáticas Correo electrónico, whasap, teléfono, Classroom, WebEx
Comunicación co alumnado Whasap e tódolos anteriores
Información familias Aportacións personais

Materia: TRAT. DA DOC. CONTABLE 2 CM
Ferramentas informáticas Correo electrónico, whasap, teléfono, Classroom, WebEx,...
Comunicación co alumnado Correo y tódalas demais nteriores
Información familias Contacto persoal

Materia: XESTIÓN FINANCEIRA 2CS
Ferramentas informáticas Correo electrónico, whasap, teléfono, Classroom, WebEx,...
Comunicación co alumnado Correo e tódalas demais anteriores
Información familias Contacto persoal

Vázquez Méndez, María Jesús susuvmendez galicia. moc.liamtoh

Materia: Operacións administrativas de Compraventa 1ºCMXA
Ferramentas informáticas Correo electrónico, classroom, videoconferencias
Aplicacións informáticas de uso libre: WPS Officce
Comunicación co alumnado Os alumnos son informados por correo electrónico das tarefas a realizar
Nese mesmo momento, as poden ver a través do Classroom. Si son tarefas de contidos xa explicados, teñen unaha data de entrega. Durante ese tempo, poden consultar calquera dúbida a través do correo electrónico
No momento de explicar novos contidos, os alumnos teñen libro de texto, así que se lle comunica por mail a materia que teñen que leer
No classroom, terán apuntes complementarios.
Cando se considere según a dificultade da materia, aproximadamente cada 15 días, haberá unha videoconferencia para aclarar os contidos cn mais dificultade
Información familias Libro do alumno
Bolgs con contenidos teóricos e prácticos
http://nicolas-sarmiento.weebly.com/operaciones-administrativas-de-compraventa.html

Materia: Operacións administrativas de recursos Humanos 2ºCMXA
Ferramentas informáticas Correo electrónico
Comunicación co alumnado Estos alumnos son de 2º curso do ciclo, polo que teñen que recuperar o módulo de abril a xuño e facer o examen final correspondente
Non ai contidos novos
trátase de repasar os contidos impartidos no curso
Faise a través de boletíns de exercicios que se lles envían para logo ser correxidos e avaliados
Información familias Libro de texto
Todo o material proporcionado ó longo do curso pola profesora

Materia: Simulación empresarial 2ºCSAF
Ferramentas informáticas Correo electrónico
Comunicación co alumnado Estos alumnos son de 2º curso do ciclo, polo que teñen que recuperar o módulo de abril a xuño e facer o examen final correspondente
Non ai contidos novos
Trátase de repasar os contidos impartidos no curso
Faise a través de boletíns de exercicios que se lles envían para logo ser correxidos e avaliados
Teñen que entregar o plan de empresa rematado
Información familias Material facilitado pola profesora ó longo do curso

Bioloxía e Xeoloxía


Vázquez Fernández, Ana Luz ana.luzvazquez galicia. se.atnux.ude

Materia: Anatomía Aplicada 1º BACH
Ferramentas informáticas Correo gmail
Comunicación co alumnado web do centro, correo gmail
Información familias web do centro e gmail do alumnado

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO
Ferramentas informáticas E-dixgal e gmail
Comunicación co alumnado A través de E-dixgal e gmail, envío temas a ler e propoño exercicios do tema ou outros exercicios que engado en engadir recursos
Información familias En E-dixgal, web do centro

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO
Ferramentas informáticas Libro de Bioloxía. comunicación de exercicios dos temas a través de gmail
Comunicación co alumnado Correo gmail
Información familias web do centro, gmail do alumnado

Rey Eibe, María Ascensión bioxeoasun galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Bio Xeo 3ESO
Ferramentas informáticas classroom
Comunicación co alumnado Clasroom e a través do correo electronico para calqueira dubida
Información familias Paxina do instituto e no classroom. Tm dispoñen do meu correo

Materia: Bio- Xeo 4ESO
Ferramentas informáticas classroom
Comunicación co alumnado clasroom e correo electronico
Información familias Na pax web do instituto, classroon e o meu correo

Materia: Bio-Xeo 1Bach
Ferramentas informáticas classroom
Comunicación co alumnado Clasroom, correo electronico e gdrive
Información familias Na pax web do instituto, classroon e o meu correo

Casanova Sánchez, María del Pilar mpbixe galicia. moc.liamg

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Classroom
Información familias Páxina web do Centro, Abalar

Materia: Bioloxía e Xeoloxía1ºESO
Ferramentas informáticas Edixgal
Comunicación co alumnado Edixgal
Información familias Páxina web do Centro, Abalar

Materia: Cultura Científica 1º Bac
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Classroom
Información familias Páxina web do Centro, Abalar

Materia: Ámbito Científico 2ºPMAR
Ferramentas informáticas Edixgal
Comunicación co alumnado Edixgal, correo Gmail
Información familias Páxina web do Centro, Abalar, correo Gmail

Domínguez Martín, María Esther titoria.esther galicia. moc.liamg

Materia: Bioloxía 2º bacharelato
Ferramentas informáticas Classroom, gmail
Comunicación co alumnado Classroom.
Información familias

Materia: BioloxíaXeoloxía 1º ESO F
Ferramentas informáticas Edixgal
Comunicación co alumnado Edixgal (libro dixital, tarefas e arquivos engadidas/os, mensaxes).
Información familias Comunicación por Aplicación Abalar móbil.

Materia: Cultura Científica 1º bacharelato
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Classroom.
Información familias

Materia: Cultura Científica 4º ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Classroom.
Información familias

Rodríguez Martínez, María del Pilar pilarrm2013 galicia. moc.liamg

Materia: Anatomía Aplicada 1ºBACH A-B
Ferramentas informáticas Ata agora correo gmail. De poder dar materia nova farei unha classroom
Comunicación co alumnado O último día de clase deixeilles un boletín de actividades que enviaron por gmail para a súa corrección. De agora en diante si podemos dar materia nova teño previsto enviarlles o único tema teórico que falta por dar con enlaces a videos. e un boletín de exercicios que enviarán.
Información familias

Materia: Bioloxía de 3º ESO A
Ferramentas informáticas Ata agora correo gmail. A partires de hoxe classroom. Dado que o confinamento alongarase moito
Comunicación co alumnado Propoño materia do libro de texto proporcinal ás horas de docencia, que tratarán de resumir e facer algunha actividadeecollida do mesmo libro e unha data para enviar ditas tarefas. Incidindo en actividades transversáis. En todo momento poden preguntar dúbidas
Información familias

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 1ºESO
Ferramentas informáticas Edixgal e correo pilarrm2013 galicia. moc.liamg
Comunicación co alumnado A través da mensaxería de Edixgal indico os contido do libro electrónico a estudar coas súas actividades. Alguhas teñen autocorrección.Podo comprobar si abren o libro e intentan facer os exerciciospor esa plataforma. Engado alguha actividade que deben mandarma ao correo de gmail para a súa corrección, que devolvo correxida coas aclaracións precisas. Algún pregunta dúbidas polo correo, ata o de agora moi poucos.
Información familias

Materia: Xeoloxía 2ª Bach
Ferramentas informáticas g mail
Comunicación co alumnado Na última clase do 13 de marzo proporcioneilles todo o material, fotocopias cos temas teóricos que faltaban (dous e medio) por dar na 3ª av. e os seus boletíns de actividades.
A través do correo algún mandou os boletíns para a súa corrección.
O tema práctico que queda por dar exporeino cun Power-Point con audio. E as actividades por gmail. Ata agora só tres de 6 se comunican.
Información familias

Debuxo


Moreira García, Marta martamoreira galicia. se.atnux.ude

Materia: Debuxo Artístico 1º Bacherelato
Ferramentas informáticas mail
Comunicación co alumnado mail
Información familias web do centro

Materia: Debuxo Artístico 2º Bacherelato
Ferramentas informáticas mail
Comunicación co alumnado mail
Información familias web de centro

Materia: EPVA 1º ES0 - SB Inglés
Ferramentas informáticas mail
Comunicación co alumnado mail
Información familias web do centro

Materia: EPVA 3º ESO
Ferramentas informáticas mail
Comunicación co alumnado mail
Información familias web do centro

Molto Roibal, María Fernanda molto galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Dibujo Técnico 1 Bachillerato
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Publicar contenidos y tareas en el aula virtual Intercambiar información y mediante el tablón de anuncios del aula virtual y mensajes personales para contestar dudas.
Información familias Aula virtual y correo electrónico

Materia: Dibujo Técnico 2 Bachillerato
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Publicar contenidos y tareas en el aula virtual Intercambiar información y mediante el tablón de anuncios del aula virtual y mensajes personales para contestar dudas.
Información familias Aula virtual y correo electrónico

Materia: EPVA 1 ESO A(no bilingüe)1 ESO B ( no bilingüe)1ESO C
Ferramentas informáticas Aula virtual EVA
Comunicación co alumnado Publicar actividades y recibir tareas en el aula virtual EVa
Información familias Aula virtual, correo electrónico.

Materia: EPVA 3 ESO B
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Publicar contenidos y tareas en el aula. Intercambiar información y mediante el tablón de anuncios y mensajes personales.
Información familias Aula virtual y correo electrónico

Materia: EPVA 4 ESO
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Publicar contenidos y tareas en el aula virtual Intercambiar información y mediante el tablón de anuncios del aula virtual y mensajes personales para contestar dudas.
Información familias Aula virtual y correo electrónico

Economía


Veiguela Reigosa, Marta marta.veiguela galicia. se.atnux.ude

Materia: Economía 1ºBacharelato
Ferramentas informáticas Classroom e videoconferencia
Comunicación co alumnado Por material e tarefas en classroom, escribirlles correos e en breve facer videoconferencias
Información familias As familias poden visualizar o que se fai a traves da conta de Google Classroom das súas fillas e fillos.

Materia: Economía 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom e videoconferencia
Comunicación co alumnado Por material e tarefas en classroom, escribirlles correos e en breve facer videoconferencias
Información familias As familias poden visualizar o que se fai a traves da conta de Google Classroom das súas fillas e fillos.

Materia: Economía da Empresa 2º Bacharelato
Ferramentas informáticas Classroom e videoconferencia
Comunicación co alumnado Por material e tarefas en classroom, escribirlles correos e en breve facer videoconferencias
Información familias

Materia: FUAX 2º bach
Ferramentas informáticas Classroom e videoconferencia
Comunicación co alumnado Por tarefas en classroom, escribirlles correos e en breve facer videoconferencias
Información familias

Educación Física


Martínez Pérez, Alfredo Luis alfredo.mp galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Educación física 3°Eso, 4°Eso D e E, 1°Bach A e B
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Publico en classroom os contidos novos e logo asignolles as tarefas, a data límite de entrega e recibo no mesmo medio os materiais que mandan os alumnos
Información familias Só emprego classroom cos rapaces

Iglesias Botia, Belén biglesias galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: EDUCACION FISICA
Ferramentas informáticas Clasroom, edixgal, web do centro y blog
Comunicación co alumnado Envio tareas al clasroom y edixgal. Las cuelgo en el blog de actividades del IES.
Información familias Blog del IES, etiqueta Educacion Fisica

Medín Cagiao, Paula paulamc galicia. se.atnux.ude

Materia: 1Bac - 2 ESO
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Vídeo, archivos pdf.
Información familias

Materia: PEVS 2 eso
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Vídeo y archivos pdf
Información familias

Filosofía


Úbeda G., J. L. filosofia1diesafonsox galicia. moc.liamg

Materia: Filosofía 1º bach.; Historia da Filosofía, 2º bach.
Ferramentas informáticas Blog de Blogger (http://buzondefilosofia.blogspot.com/); correo electrónico; en breve, probablemente tamén Classroom, pero aínda non.
Comunicación co alumnado O material básico (temas, diapositivas, enlaces, etc.) está no blog dito desde sempre. Agora tamén se dan explicacións das actividades, en principio para facer no horario do IES. As dúbidas son enviadas ao correo, e o profesor contesta individualmente a cada persoa. O mesmo coas actividades que, polo regular, se envían voluntariamente, agás poucas excepcións. Desde o 14 de abril esas indicacións/actividades serán especificadas non día a día, senón para toda a semana, mais concretando os tempos para facelas.
Información familias http://buzondefilosofia.blogspot.com/ , e no futuro talvez Classroom.

Formación e Orientación Laboral


García Saavedra, Sonsoles sonsolesgarcia galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: FOL 1ºCM
Ferramentas informáticas Classroom, drive
Comunicación co alumnado Classroom, correo electrónico
Información familias Classroom, correo eletrónico

Materia: FOL 1ºCS
Ferramentas informáticas Classroom, correo electrónico
Comunicación co alumnado classroom, correo electrónico
Información familias Classroom, correo electrónico

Materia: GESTIÓN DE RRHH 2ºCS
Ferramentas informáticas Classroom, correo electrónico
Comunicación co alumnado Classroom, correo electrónico, no descarto realizar videoconferencia a través de weebex, o meet
Información familias Classroom, correo electrónico

Materia: RRHH y RSC 1ºCS
Ferramentas informáticas Classroom, correo electrónico
Comunicación co alumnado classroom, correo electrónico
Información familias Classroom, correo electrónico

Materia: Valores Éticos, 4ºESO A/B
Ferramentas informáticas Classroom, correo electrónico institucional
Comunicación co alumnado Classroom, correo electrónico institucional
Información familias Classroom, correo electrónico institucional

Francés


Lourido Romeu, Begoña blromeu galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1ºESO, 2ºESO, 4ºESO e 1ºBAC
Ferramentas informáticas Classroom. Ainda que para o alumnado que non ten acceso, polas razóns que sexan, estou reenviando todos os exercicios e o material ós seus enderezos electrónicos. Tamén ó traballar con varios cadernos de exercicios, estou enviando foto das páxinas para o alumnado que deixou os libros no instituto.
Comunicación co alumnado Fago todo a través da plataforma Google Classroom: aí colgo o material, que procuro que sexa o máis claro posible, introducindo contidos novos pouco a pouco e revisando o xa traballado na aula. Todo o que subo ó tablón de anuncios de cada aula, déixoo tamén no apartado "traballo de aula" e logo reenvío incluso ó correo electrónico dos alumnos por se alguén non da accedido á plataforma por esquecer a clave. Redacto os apuntes do xeito máis claro posible e as correccións tamén, en distinta cor. Estas últimas as envío unha semana despois da data de entrega. Cómpre dicir que as datas son aproximativas, considerando as circunstancias de cada persoa. Os exercicios de creación individual corríxoos de xeito individual directamente a través do email.
Información familias Le point du fle (français langue étrangÈre)

Dumesnil Pérez, Sarah sarahdumesnil galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1ºESO (B, C/D, F)
Ferramentas informáticas Ata agora Edixgal mais visto os problemas que tiveron os alumnos con esta plataforma agora Google Classroom
Comunicación co alumnado Cada día, no horario habitual de francés, publico na plataforma correspondente (a partir de agora Google Classroom) o material (explicacións e actividades). Para comunicarse conmigo os alumnos poden mandarme un email, un mensaxe privado ou grupal por Google Classroom ou (como fixeron algúns alumnos ata agora) por Hangouts de Google.
Información familias

Materia: 2ºBAC (A,B,C)
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Cada día, no horario habitual de francés, publico en Google Classroom o material (explicacións e actividades). Para comunicarse conmigo os alumnos poden mandarme un email, un mensaxe privado ou grupal por Google Classroom ou (como fixeron algúns alumnos ata agora) por Hangouts de Google.
Información familias

Materia: 2ºESO (D, F)
Ferramentas informáticas Ata agora Edixgal mais debido aos problemas que tiñan os alumnos coa plataforma a partir de agora Google Classroom
Comunicación co alumnado Cada día, no horario habitual de francés, publico na plataforma correspondente (a partir de agora Google Classroom) o material (explicacións e actividades). Para comunicarse conmigo os alumnos poden mandarme un email, un mensaxe privado ou grupal por Google Classroom ou (como fixeron algúns alumnos ata agora) por Hangouts de Google.
Información familias

Materia: 3ºESO (A, B, C/F)
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Cada día, no horario habitual de francés, publico en Google Classroom o material (explicacións e actividades). Para comunicarse conmigo os alumnos poden mandarme un email, un mensaxe privado ou grupal por Google Classroom ou (como fixeron algúns alumnos ata agora) por Hangouts de Google.
Información familias

Física e Química


Ferraces Lago, Isabel isaferraces galicia. se.atnux.ude

Materia: 1ESO (matemáticas)
Ferramentas informáticas Edixgal, correo de google e videoconferencia.
Comunicación co alumnado As explicacións e instruccións para realizar as tarefas están en edixgal. O envío das tarefas e resolución de dúbidas o facemos a través do correo institucional de google (isaferraces galicia. moc.erbmacxosnofasei). A partir do 14 de abril farei clases de videoconferencias a través de https://eduxunta.webex.com/ para poder completar a resolución de dúbidas.
Información familias Na materia de matemáticas 1ºC (Isabel) en edixgal.

Materia: 2ESO (física e química)
Ferramentas informáticas Edixgal, correo de google e videoconferencia.
Comunicación co alumnado As explicacións e instruccións para realizar as tarefas están en edixgal. O envío das tarefas e resolución de dúbidas o facemos a través do correo institucional de google (isaferraces galicia. moc.erbmacxosnofasei). A partir do 14 de abril farei clases de videoconferencias a través de https://eduxunta.webex.com/ para poder completar a resolución de dúbidas.
Información familias Na materia de física e química en edixgal.

Obeso Trueba, Manuel Angel manuelangel.obeso.trueba galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Física e Química 3º ESO
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Na Google Classroom hai unha colección de exercicios para que os alumnos vaian practicando. Recomendeilles que fosen facendo unha serie deles. Algúns deles xa teñen as respostas. Irei poñendo máis respostas a exercicios periódicamente. Vou respondendo as dúbidas que os alumnos formulan de xeito individual ou a nivel xeral.
Información familias Na Google Clasroom da materia co enderezo do alumno (todos os alumnos están conectados agás un, que aínda non se conectou).

Materia: Química 2º Bacharelato
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado No primeiro lugar, os alumnos teñen en papel os temas teóricos impartidos e o tema actual xunto cunha colección de exercicios. Todo iso está tamén na google classroom do grupo. Periodicamente vou poñendo explicacións e respostas de diferentes exercicios, avisando con antelación aos alumnos dos exercicios que deberían ir facendo. Ademais, vou respondendo as diferentes dúbidas que os alumnos formulan de xeito individual.
Información familias Toda a información está en Google Classroom (todos os alumnos de clase están conectados)

Rodríguez Pigueiras, María Luisa marialuisarodriguezpigueiras galicia. se.atnux.ude

Materia: 2ªEso agrupamiento B/C Fisica y quimica
Ferramentas informáticas Edixgal, email
Comunicación co alumnado edixgal, email
Información familias marialuisarodriguezpigueiras galicia. se.atnux.ude

Materia: 3ºPMAR Ambito Científico
Ferramentas informáticas classroom, email, llamadas de telefono, mensajes via whastapp y a partir del 13 de Abril cisco webex
Comunicación co alumnado email, classroom, adjuntan fotos de sus ejercicios en mensajes de whastapp, ya que en este grupo en cuestión los medios son muy limitados, las conexiones a internet en la gran mayoría de los casos son a través de sus móviles y no disponen de datos suficioentes para todas las materias,algunos no tienen ordenador o lo comparten con padres y hermanos.
Información familias marialuisarodriguezpigueiras galicia. se.atnux.ude, mi móvil privado, ya que soy tutora de este grupo lo he facilitado a las familias.

Materia: Fisica y Quimica 4º ESO
Ferramentas informáticas classroom,email,llamadas telefónicas, mensajes de whastapp, y a partir del 13 de Abril ciscowebwex
Comunicación co alumnado A través de classroom, pero hay muchos alumnos que no disponen de ordenador y mandan sus tareas a través de fotos que adjuntan a mensajes de whastapp ya que la única conexión disponible a internet es la de sus móviles y no disponen de datos suficientes para todas las materias, o sólo hay un ordenador en sus casas que comparten con hermanos y con padres teletrabajando.
Información familias marialuisarodriguezpigueiras galicia. se.atnux.ude

Varela Ramos, Vanesa varelaramosvanesa galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Ciencias aplicadas, FPB2
Ferramentas informáticas classroom
Comunicación co alumnado classroom, gmail, videoconferencias
Información familias classroom

Materia: Física e química, 2ºESO
Ferramentas informáticas Edixgal
Comunicación co alumnado Edixgal, gmail, videoconferencia
Información familias Edixgal

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida vilameadieguez galicia. se.atnux.ude

Materia: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO, grupos D e E
Ferramentas informáticas Classroom compartida co profesor de apoio.
Comunicación co alumnado Facilitaselles a través de classroom resumos de información básica e cuestións que en relación á mesma deben contestar. Polo mesmo medio devólvenselles as aclaracións sobre as tarefas entregadas.
Información familias Correo electrónico, teléfono e classroom.

Materia: Física 2º bacharelato
Ferramentas informáticas correo electrónico,.
Comunicación co alumnado Facilitar a través de correo electrónico apuntes e exercicios resoltos por min; respondar e aclarar as dúbidas que se presentan polo mesmo medio.
Información familias Contacto telefónico e correo electrónico.

Materia: Física y Química 1º bacharelato, grupos A, B
Ferramentas informáticas Correo electrónico.
Comunicación co alumnado Envío resoltos por min exercicios e resumos teóricos. Respondo as dúbidas e aclaracións que se presenten por correo electrónico.
Información familias Correo electrónico e teléfono.

Inglés


Gracia Castro, Almudena agracia galicia. se.atnux.ude

Materia: Inglés: 3ESO / 4ESO
Ferramentas informáticas aula virtual, classroom
Comunicación co alumnado correo electrónico
Información familias páxina web do centro

Salanguera Busto, Ana ana.salanguera galicia. se.atnux.ude

Materia: INGLÉS 1FPB
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Correos y muro del classroom
Información familias https://classroom.google.com/u/0/c/NjI4OTkzMjU3ODFa

Materia: Inglés 2ESO
Ferramentas informáticas Classroom y Edixgal
Comunicación co alumnado Muros, foros y correos.
Información familias Google Classroom (hay una por curso) y Edixgal

Serrano Pita, José Ramón jose.ramon.serrano galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Inglés 1eso, 2eso 3eso 2bacharelato
Ferramentas informáticas edixgal, google classroom
Comunicación co alumnado correo electrónico, avisos por medio das plataformas
Información familias Acceso por medio das plataformas. Cada día en que tería clase o seu/a súa fill@ hai unha ficha de instruccións a súa disposicion. Se resulta insuficiente, se podería ampliar.

Leira Paz, Yolanda María yleirapaz galicia. moc.liamg

Materia: inglés 4ºESO C, D Y E/ Inglés 1º BACH C Y D
Ferramentas informáticas Google classroom, se ha creado una aula para cada curso
Comunicación co alumnado A través de la plataforma se cuelgan las actividades, se cuelgan apuntes, powerpoint presentations, videos ilustrativos, se devuelven corregidas con anotaciones privadas , notas privadas al lado de las tareas o el tablón al inicio de clase clase para avisos o correcciones en grupo; también el correo arriba mencionado.
Información familias Mi correo ; yleirapaz galicia. moc.liamg, espacio abalar, a través de los tutores

López Andrade, Concepción lopezandrade galicia. se.atnux.ude

Materia: Inglés 4ºESO A, 1ºESO, 2ºPMAR , Ciclo Medio
Ferramentas informáticas 4ºESO: Google Classroom e correo electrónico, 1º y 2º ESO Edixgal y correo electrónico, Ciclo Medio: correo electrónico
Comunicación co alumnado 4ºESO:Les doy las indicaciones y explicaciones a través de google classroom, algunos de ellos me responden y me mandan las tareas a través de esta plataforma y otros a través del correo: concepcion.lopez.andrade galicia. moc.erbmacxosnofasei
1ºY 2ºESO : toda la información a traves de Edixgal ellos me entregan trabajos al correo:
afonsoxinglesconchi galicia. moc.liamg
Ciclo Medio: Nos comunicamos a través de correo electrónico: afonsoxinglesconchi galicia. moc.liamg
Información familias Información general en el blog del instituto y en Edixgal

López Pallas, María Amable m.amablelopez galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1ºESO, 3º ESO, 2ºBACHARELATO
Ferramentas informáticas aula virtual (eva), classroom
Comunicación co alumnado Dígolles o que teñen que ir facendo e envíolle archivos, despois ou lles envio a solución ou os corrixo no caso das redacións ou de traballos.
Información familias Na aula virtual poden ver o que mando, no google classroom supoño que tamén

Varela Vázquez, María Olga olgavarela galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: INGLÉS 1º BACHARELATO
Ferramentas informáticas Aula virtual do Instituto.
Comunicación co alumnado Os contidos e tarefas son subidos á aula virtual. Dispóñen dun foro onde poden facer consultas e poden enviar tarefas. A comunicación é tanto a través da propia aula virtual como do correo electrónico, que lle proporcionei aos alumnos e que figura na aula virtual.
Información familias Teñen ligazóns a páxinas web na mesma aula virtual así como material diverso para preparar a materia.

Materia: INGLÉS 1º ESO
Ferramentas informáticas Plataforma EVA (Edixgal)
Comunicación co alumnado Seguimos a traballar coa plataforma EVA. Alí subo as tarefas e contidos que se van a traballar. Algunhas das tarefas poden enviala directamente desde a plataforma e tamén poden enviarmas a través do correo electrónico que lles proporcionei e que figura na plataforma. A comunicación cos alumnos é tanto a través da plataforma como polo correo electrónico.
Información familias Na plataforma EVA poden atopar ligazóns a páxinas web que pode utilizar o alumnado e tamén ver o material do que dispoñen para preparar a materia.

Materia: INGLÉS 2º ESO
Ferramentas informáticas Plataforma EVA (Edixgal)
Comunicación co alumnado Tanto tarefas como contidos son subidos á plataforma EVA. Algunhas das tarefas poden envialas directamente desde a plataforma e outras por medio do correo electrónico que lle facilitei e que figura na plataforma. Para a comunicación co alumnado emprego tanto a mensaxería da plaltaforma como o correo electrónico.
Información familias Na plataforma EVA teñen ligazóns a páxinas web que pode utilizar o alumnado e tamén poden consultar o material alí subido para preparar a materia.

Latín


López Longoria, Juan Carlos longoria galicia. se.atnux.ude

Materia: Cultura Clásica. 3º e 4º ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado A comunicación establecida co alumnado vai por medio da conta de correo institucional galicia. moc.erbmacxosnofasei adxunta á aplicación informática Classroom de Google.
Información familias O mail para acceder á información e o seguimento da materia pode facese en contacto co meu mail intitucional de Classroom: longoria galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Latín 1º Bach
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Na aula virtual Latín I 1º Bach o s alumnos son informados e reciben indicación puntual dos contidos, metodoloxía, actividades e obxectivos que están sendo incorporados no curso.
Información familias A comunicación establecida co alumnado vai por medio da conta de correo institucional galicia. moc.erbmacxosnofasei adxunta á aplicación informática Classroom de Google.

Materia: Latín 4º ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Na aula virtual LAtín 4º ESO creada en Classroom os alumnos coñecen y reciben información de que contidos, metodoloxía, actividades e obxectivos están sendo incorporados no curso.
Información familias A comunicación establecida co alumnado vai por medio da conta de correo institucional galicia. moc.erbmacxosnofasei adxunta á aplicación informática Classroom de Google.

Vicente Martínez, Susana Cristina svicente galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Latín 2BACH, Grego 2 BACH, Grego 1BACH
Ferramentas informáticas Classroom e videoconferencia
Comunicación co alumnado Clase por videoconferencia unha (ou dúas) vez por semana; explicación de contidos, aclaración de dúbidas, corrección de exercicios y planificación de traballo. Materiais e exercicios a través de classroom e dos libros do alumnado
Información familias Dado que todo figura en classroom e o meu alumnado é de bacharelato, se algunha familia quere información concreta debe contactar comigo mediante correo electrónico.

Lingua castelá e literatura


Álvarez Aller, María Amelia aller galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Lengua castellana y Literatura 3ESO Y1ºDEBACH
Ferramentas informáticas Aula virtual del centro
Comunicación co alumnado Utilizo la web del centro para colgar contenidos sobre la materia y actividades que deben realizar todas las semanas.
Información familias Utilizo o blogger do centro para colgar toda a información que le doy a los alumnos. También suelo adjuntar algún link para que vean y escuchen la información que está relacionada con los contenidos de la materia.

Vidal Marcote, María Belén belenvidalmarcote galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Lingua Castelá e Literatura 2º BAC
Ferramentas informáticas Videoconferencias e correo electrónico
Comunicación co alumnado Videoconferencias nas horas de clase dos grupos de 2º BAC, envío dos temas e actividades por correo electrónico
Información familias Blog "palabras embarcaladas" do Dpto. de Lingua Castelá

Materia: Lingua Castelá e Literatura 3º ESO
Ferramentas informáticas Videoconferencia, correo electrrónico
Comunicación co alumnado Videoconferencia semanal con cada grupo: 3º ESO A, 3º ESO B, Agrupamento 3º ESO C/D e 3º ESO E. Envío de fichas e propostas de actividades por correo electrónico a través das contas corporativas do alumnado de cada grupo.
Información familias

Martínez Míguez, María Jesús mjmmiguez1966 galicia. moc.liamg

Materia: Lingua Castelá e Literatura 4ESO
Ferramentas informáticas classroom, correo electrónico e teléfono
Comunicación co alumnado Propoño tarefas, resolvo dúbidas e comentamos.
Información familias O blog do IES
http://palabrasembarcaladas@blogspot.com

Materia: Ámbito Sociolingüístico 2º PMAR
Ferramentas informáticas Classroom, correo electrónico e teléfono.
Comunicación co alumnado Propoño tarefas, corrixo, resolvo dúbidas e comentamos.
Información familias O blog do IES Afonso x O Sabio
http://palabrasembarcaladas.blogspot.com/

García de Lucas, Esther esther.garcia.delucas galicia. se.atnux.ude

Materia: COMUNICACIÓN SOCIAL FPB1
Ferramentas informáticas A través de correo electrónico institucional se creó un grupo
Comunicación co alumnado Correo institucional y correo particular xunta.es
Información familias Los mismos medios anteriormente indicados

Materia: Lengua y Literatura Castellana 1º, 2º ESO
Ferramentas informáticas Blog institucional instituto. EDIXGAL. Correo electrónico. Videos personales subidos en Edixgal. Se intentará a partir de este mes alguna clase por video con el programa Webex
Comunicación co alumnado Se realiza una entrada semanal dividida en tres apartado basados en actividad escrita, actividad lectora y comprensiva y actividad gramatical que se suben a los lugares indicados en el apartado anterior.
Información familias EDIXGAL, correo particular xunta.es

Filgueira Ameneiros, Francisca francscafilgueira galicia. se.atnux.ude

Materia: Investigación y tratamiento de la información 2º ESO
Ferramentas informáticas Google
Comunicación co alumnado Dirección de correo institucional. Les envío las instrucciones y un guión para la realización de un trabajo de investigación sobre una ONG
Información familias Página web del IES

Materia: Lengua castellana- 1º ESO
Ferramentas informáticas Aula virtual, aulafacil.com, Edixgal Netex
Comunicación co alumnado Me comunico con mis alumnos a través de la dirección del correo de gmail que ellos me comunicaron, ya que, por motivos desconocidos, algunos de ellos no consiguen conectarse a través de Edixgal
Información familias Edixgal-Netex- Lengua castellana 1º ESO / Aula facil Lengua 1º ESO

Rodríguez Lage, Laura laura.rodriguez.lage galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Lengua Castellana y Literatura: 1º BACH-D
Ferramentas informáticas Correo electrónico e videoconferencia a través de Webex.
Comunicación co alumnado Todos os luns envío un correo coa proposta de traballo para a semana. Ademais, estou a diario pendente para poder solventar dúbidas.
Información familias

Materia: Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO
Ferramentas informáticas Correo electrónico e Edixgal.
Comunicación co alumnado Todos os luns envío un correo electrónico coas propostas de traballo para esa semana. Ademais, estou pendente de lles contestar se teñen dúbidas a diario.
Información familias

Materia: Lengua Castellana y Literatura: 2ºESO
Ferramentas informáticas Correo electrónico e Edixgal.
Comunicación co alumnado Todos os luns envío un correo ao alumnado coas propostas de traballo para a semana. Ademais, estou pendente das súas dúbidas e contéstolles a diario.
Información familias

Arza Rodríguez, Maria Monserrat lcl.afonsox.cambre galicia. moc.liamg

Materia: Lingua castelá e literatura (2º ESO A, B, E e F; 4º ESO A e B)
Ferramentas informáticas Blog do IES, Edmodo, Zoom, Gmail
Comunicación co alumnado Comunicación diaria: Gmail ou Edmodo

Contidos: Vídeo titorial coa explicación de presentacións entregadas amén en.pdf.

Clarificación de dúbidas: Zoom en horarios pactados (4ºA: Martes, 12:00; 4ºB: Miércoles, 12:00; 2ºA: Lunes, 12:00; 2ºB: Jueves, 12:00; 2ºE: Viernes, 12:00; 2ºF: Lunes, 11:00)

Entrega de actividades: Recomendable por Edmodo para telas centralizadas e que eles poidan ver as correccións ao momento; ademáis, proporcionase a nota de inmediato. As tarefas tipo test tamén se fan en Edmodo.

Non obstante, aqueles alumnos que non poidan acceder, enviarán a tarefa a dirección de Gmail proporcionada, inda que o recomendable é a utilización de EDMODO.
Información familias Blog do IES

Maceiras Miñán, Rosa María rosamaceiras galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 2º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal, GDrive, blog
Comunicación co alumnado A comunicación co alumnado faise a través do correo galicia. moc.erbmacxosnofasei, o alumnado recibe ahí a información do que ten que facer e pregunta as dúbidas que ten. A realización das tarefas faise a través de documentos compartidos en DRIVE
Información familias https://sites.google.com/view/investigacion/indice

Materia: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º BACH
Ferramentas informáticas Gdrive, videoconferencia, blog
Comunicación co alumnado Para o tema do teatro enviamos un documento por correo no que se describían as actividades que había que realizar, no blog aparecían os vídeos da explicación da materia e de fragmentos que servían para realizar as tarefas e o alumnado empregaba DRIVE para compartir as súas tarefas coa profesora. A partir de esta semana seguiremos a traballar sobre a sintaxe, para iso utilizaremos a videoconferencia para explicar a materia e correxir os exercicios
Información familias http://aprendiendolc.blogspot.com/, http://2bachaprendiendolc.blogspot.com/,https://sites.google.com/site/2bachiesafonsox/

Materia: LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH
Ferramentas informáticas Aula virtual, videoconferencia, GDrive, blog
Comunicación co alumnado Utilizaremos a videoconferencia para explicar materia e que o alumnado faga as súas exposicións, a teoría está na AULA VIRTUAL. As tarefas compartense en DRIVE.
Información familias http://aprendiendolc.blogspot.com/, https://litunivafonsox.blogspot.com/

Lingua e literatura galega


Minguillón Díez, Ánxeles aminguillon galicia. se.atnux.ude

Materia: Lingua Galega e Literatura 2 ESO. Ámbito lingüístico 3 PMAR
Ferramentas informáticas EDIXGAL para 2 ESO. Correo electrónico para PMAR
Comunicación co alumnado En 2 ESO, a través de EDIXGAL, primeiro colgo aviso na páx principal, e despois xa lles indico as tarefas en cada tema co que estamos traballando. En PMAR,a través de correo electrónico, mándolles escribir resumos de certa materia e que fagan os exercicios relativos a esa materia.
Información familias Aulas Galegas.

Parada Maroño, María do Carme diascogalego galicia. moc.liamg

Materia: Lingua e Literatura Galega 1ESO F
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Selección de tarefas en Edixgal e reforzos ou ampliacións seleccionadas de distintas páxinas na rede das que se dá a ligazón.
Información familias EDIXGAL. Na páxina da introdución ou no tema que se estea traballando.

Materia: Lingua e Literatura Galega 2ESO A- C (referencia) - D (agrupamento) - E e F
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Selección de tarefas en Edixgal e reforzos ou ampliacións de distintas páxinas na rede dá que se dá a ligazón.
Poden consultar dúbidas e/ou enviar tarefas no servizo de mensaxería de Edixgal ou en diascogalego galicia. moc.liamg
Información familias EDIXGAL. Na páxina de introdución ou no tema que se estea traballando

Fernández Rodríguez, María do Carme carmebarantes galicia. moc.liamg

Materia: 1ºbach
Ferramentas informáticas correo electrónico, web do centro
Comunicación co alumnado carmebarantes galicia. moc.liamg
Información familias web do centro, correo electrónico

Materia: 3º da Eso
Ferramentas informáticas Web do centro e correo electrónico
Comunicación co alumnado Correo electrónico
Información familias web do centro

Díaz Díaz, David daviddiaz galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: LINGUAGALEGA 1ºBACHARELATO
Ferramentas informáticas Classroom, youtube, zoom, gmail
Comunicación co alumnado As comunicacións xerais son a través de Classroom. A partir de aí, eles formulan dúbidas desde a propia plataforma ou ao meu propio correo. O procedemento é: subida de materiais (videotitoriais feitos por min, pdfs con apuntamentos ou lecturas do libro de texto) para posteriormente facer algunha actividade, habitualmente de gamificación (trivial, xogo...) ou tamén cuestionarios con autocorrección etc.
Información familias Classroom

Materia: LINGUAGALEGA 4º ESO
Ferramentas informáticas Classroom (aí pendúranse videotitoriais e actividades relacionadas con eles, pdfs con apuntamentos, trivials educativos...). así mesmo, unha vez por tema, utilizamos zoom para videoconferencia.
Comunicación co alumnado As comunicacións xerais son a través de Classroom. A partir de aí eles formular dúbidas desde a propia plataforma ou ao meu propio correo. O procedemento é: subida de materiais (videotitoriais feitos por min, pdfs con apuntamentos ou lecturas do libro de texto) para posteriormente facer algunha actividade, habitualmente de gamificación (trivial, xogo...) ou tamén cuestionarios con autocorrección etc.
Información familias Classroom e o meu correo

Hermida Pico, María do Mar alumnadomeu galicia. moc.liamg

Materia: 1º ESO
Ferramentas informáticas EDIXGAL, Gmail, blog propio, blog do instituto, vídeos e quedadas virtuais co alumnado.
Comunicación co alumnado De momento e á espera de instrucións non enviei novos contidos. Simplemente fixen propostas relacionadas co currículo a través dos blogs e do correo electrónico (aquí expliquei as dúbidas que me presentaron e fixen as correccións das tarefas).
Información familias aulasgalegas.org, afiestradoafonsox.blogspot.com, linguagalega.org, ogalego.eu, nasenra.webnode.es

Materia: 1ºESO valores éticos e reforzo.
Ferramentas informáticas De Valores non lles mandei aínda nada específico da materia. Seguirei as mesmas canles que para lingua.
Comunicación co alumnado As mesmas que para lingua.
Información familias non teño ligazóns específicas aínda. Poñereino no blog e mandarei por EDixgal (probablemente usemos o libro electrónico aínda que non me convenza).

Materia: 2º ESO Obradoiro de comunicación oral
Ferramentas informáticas afiestradoafonsox.blogspot.com, Edixgal
Comunicación co alumnado Poño as actividades no blog propio e no do instituto, aviso por Edixgal e respondo dúbidas e correccións polo correo electrónico.
Información familias nasenra.webnode.es, afiestradoafonsox.blogspot.com

Veiga Rilo, Elena veigarilo galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Lingua Galega e Literatura 1º ESO E
Ferramentas informáticas Aula virtual de E-Dixgal
Comunicación co alumnado Utilizo a propia plataforma E-Dixgal, onde lles explico o que deben facer, inclúo as actividades, achego enlaces...
Información familias

Materia: Lingua Galega e Literatura. 1º ESO D
Ferramentas informáticas Aula virtual de E-Dixgal
Comunicación co alumnado Utilizo a propia plataforma E-Dixgal, onde lles explico o que deben facer, inclúo as actividades, achego enlaces...
Información familias

Materia: Lingua Galega e Literatura. 3º ESO C
Ferramentas informáticas Google Classroom. O código é: yrnaun6
Comunicación co alumnado Utilizamos Google Classroom, onde me poden deixar mensaxes e onde lles achego explicacións, materiais...
Información familias

Materia: Lingua Galega e Literatura. 3º ESO F
Ferramentas informáticas Google Classroom. O código é: jo74s57
Comunicación co alumnado Utilizamos Google Classroom, onde me poden deixar mensaxes e onde lles achego explicacións, materiais...
Información familias

Materia: Lingua Galega e Literatura. 4º ESO E
Ferramentas informáticas Google Classroom. O código é: qsjjqqb
Comunicación co alumnado Utilizamos Google Classroom, onde me poden deixar mensaxes e onde lles achego explicacións, materiais...
Información familias

Materia: Obradoiro de Comunicación Oral. 2º ESO A, B e D
Ferramentas informáticas Aula virtual de E-Dixgal
Comunicación co alumnado Utilizo a propia plataforma E-Dixgal, onde lles explico o que deben facer, inclúo as actividades, achego enlaces...
Información familias

Torreiro García, Víctor victor.torreiro galicia. se.atnux.ude

Materia: Lingua Galega 3º ESO LINGUA GALEGA 2º BAC, OBRADOIRO COMUNICACIÓN ORAL 2º ESO, COMENTARIO TEXTOS 1º BAC E 2º BAC
Ferramentas informáticas correo electrónico para enviar e recibir exercicios
Comunicación co alumnado correo electrónico
Información familias

Matemáticas


Vázquez Ramos, Abel abelvazquezramos galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1BACH
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Google Classroom
Información familias Google Classroom

Materia: 1ESO
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado EDIXGAL
Información familias EDIXGAL

Fernández Ferreiro, Bernabé bernabeff galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 2 ESO B-C Agrupamiento Matemáticas
Ferramentas informáticas Edixgal y videoconferencias en Cisco Webex y Meet.
Comunicación co alumnado Edixgal (mensajes, blog dudas, etiquetas informativas,...), correo electrónico y videoconferencias (Cisco Webex y Meet)
Información familias Edixgal, página web del centro, titor, Abalar, correo electrónico y llamadas telefónicas.

Materia: Matemáticas 1 ESO
Ferramentas informáticas Edixgal y videoconferencias con Cisco Webex y Meet.
Comunicación co alumnado Edixgal (mensajes, blog dudas, etiquetas informativas,...), correo electrónico y videoconferencias (Cisco Webex y Meet)
Información familias Edixgal, página web del centro, tutor, Abalar, correo electrónico y llamadas telefónicas.

Dorrego López, Eduardo eduardo.dorrego galicia. se.atnux.ude

Materia: 4ESO (Matemáticas Académicas) y 3ESO (Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas)
Ferramentas informáticas Google Classroom y Videoconferencias
Comunicación co alumnado Escribo mis propios apuntes (teoría y ejercicios) y se los envío en formato pdf. Hago vídeos explicativos de esos mismos apuntes; esos vídeos los cuelgo en un canal de Youtube que hice específicamente para estos días y que comparto con ellos. Me comunico a través de Google Classroom tanto por mail como por videoconferencia.
Información familias Google Classroom

Rodríguez Ferro, Inmaculada inmaculadarodriguez galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Matemáticas Acd. 3ESO A, B, C ,E, agrupC_D
Ferramentas informáticas classroom
Comunicación co alumnado Propónse actividades através de google classroom que eles envían e devólvense corrixidas.
Dáselle material, resumos, enlaces a videos, se é necesario para as explicacións ou aclaracións.
Realizaránse test e probas para ir comprobando a adquisición das aprendizaxes.
Información familias Non

Crespo del Corral, Jesusa jesusacrespo galicia. se.atnux.ude

Materia: MATEMÁTICAS 2ºESO-B
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Colgar en la plataforma EDIXGAL, cada día, una SESIÓN,incorporando en cada una de ellas los recursos aplicados (LIBRO DIGITAL, FICHERO conteniendo un BOLETÍN de actividades a realizar, VÍDEOS EXPLICATIVOS de los diferentes contenidos, SOLUCIONARIO de las actividades realizadas con anterioridad...)
Cada una de las sesiones está debidamente temporalizada y dosificada adecuándose al trabajo diario.
Las actividades propuestas deben realizarse, como venía siendo habitual, en la libreta de clase.
Para la resolución de DUDAS y otras PREGUNTAS se ha abierto un FORO de comunicación.
Información familias

Materia: MATEMÁTICAS 2ºESO-D
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Colgar en la plataforma EDIXGAL, cada día, una SESIÓN, incorporando en cada una de ellas los recursos aplicados (LIBRO DIGITAL, FICHERO conteniendo un BOLETÍN de actividades a realizar, VÍDEOS EXPLICATIVOS de los diferentes contenidos, SOLUCIONARIO de las actividades realizadas con anterioridad...)
Cada una de las sesiones está debidamente temporalizada y dosificada adecuándose al trabajo diario.
Las actividades propuestas deben realizarse, como venía siendo habitual, en la libreta de clase.
Para la resolución de DUDAS y otras PREGUNTAS se ha abierto un FORO de comunicación.
Información familias

Materia: MATEMÁTICAS 2ºESO-E
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Colgar en la plataforma EDIXGAL, cada día, una SESIÓN, incorporando en cada una de ellas los recursos aplicados (LIBRO DIGITAL, FICHERO conteniendo un BOLETÍN de actividades a realizar, VÍDEOS EXPLICATIVOS de los diferentes contenidos, SOLUCIONARIO de las actividades realizadas con anterioridad...)
Cada una de las sesiones está debidamente temporalizada y dosificada adecuándose al trabajo diario.
Las actividades propuestas deben realizarse, como venía siendo habitual, en la libreta de clase.
Para la resolución de DUDAS y otras PREGUNTAS se ha abierto un FORO de comunicación.
Información familias

Materia: MATEMÁTICAS 2ºESO-F
Ferramentas informáticas EDIXGAL
Comunicación co alumnado Colgar en la plataforma EDIXGAL, cada día, una SESIÓN, incorporando en cada una de ellas los recursos aplicados (LIBRO DIGITAL, FICHERO conteniendo un BOLETÍN de actividades a realizar, VÍDEOS EXPLICATIVOS de los diferentes contenidos, SOLUCIONARIO de las actividades realizadas con anterioridad...)
Cada una de las sesiones está debidamente temporalizada y dosificada adecuándose al trabajo diario.
Las actividades propuestas deben realizarse, como venía siendo habitual, en la libreta de clase.
Para la resolución de DUDAS y otras PREGUNTAS se ha abierto un FORO de comunicación.
Información familias

Fernández García, Juana María juana.fernandez galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Matemáticas 2º Eso A, C, D y E 1º Bach A
Ferramentas informáticas EVA de edixgal para Eso y aula virtual del centro para Bach. Zoom.us para videoconferencia diaria
Comunicación co alumnado Las actividades, vídeos y contenidos de toda la semana están puestas en moodle (Eva para eso y aula virtual para Bach) junto con el foro de cada tarea donde indican sus dudas, los trabajos los envían hechos los alumnos en formato jpg o pdf por el módulo tarea los viernes y son corregidos el finde. Todos los días tenemos videoconferencia por zoom.us en el siguiente horario: bachillerato (antes las teníamos a las 19:15) desde mañana en su horario habitual cuando las clases eran presenciales para seguir la misma rutina, los de la ESO: a las 16:00 los grupos de desdoble E y D y a las 17:00 los grupos A y C para evitar interferir con otras materias.
Información familias https://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/aulavirtual/course/view.php?id=134 para Bach

https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php Para ESO

Materia: Matemáticas Académicas 1º Bachillerato A, Matemáticas 2º ESO A, Matemáticas 2º ESO C, Matemáticas 2º ESO Agrupamiento (E+D)
Ferramentas informáticas EVA-edixgal (ESO), aula virtual del IES Afonso X (1º Bachillerato A), mi canal de youtube para ejercicos con explicaciones grabadas https://www.youtube.com/channel/UC5QGcjXcxjA1itZF0Gk7r5w, videoconferencias por zoomus y webex
Comunicación co alumnado contenidos semanales, tareas a entregar al final de la semana, foros para consulta de dudas en EVA E-dixgal (ESO) y Aula Virtual del IES Afonso X Cambre (1ºBach). Clases virtuales online todos los días por zoomus o webex en horario habitual de clases
Información familias https://eva.edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/aulavirtual
https://www.youtube.com/channel/UC5QGcjXcxjA1itZF0Gk7r5w
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/

Trashorras de la Fuente, Pablo pablo_trashorras galicia. se.atnux.ude

Materia: Matemáticas Aplicadas ás CCSS 1BAC
Ferramentas informáticas Classroom, youtube, meet
Comunicación co alumnado Colgo os materiais en classroom (vídeos e actividades) de luns a xoves e o venres resolvo dúbidas por videoconferencia (meet)
Información familias Classroom

Materia: Matemáticas Aplicadas ás CCSS 2BAC
Ferramentas informáticas Classroom, youtube, meet
Comunicación co alumnado Colgo os materiais en classroom (vídeos e actividades) de luns a xoves e o venres resolvo dúbidas por videoconferencia (meet)
Información familias Classroom

Materia: Matemáticas académicas bilingüe 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom, youtube, meet
Comunicación co alumnado Colgo os materiais en classroom (vídeos e actividades) de luns a xoves e o venres resolvo dúbidas por videoconferencia (meet)
Información familias Classroom

Pérez Rouco, Verónica veronicaperezrouco galicia. se.atnux.ude

Materia: Matemáticas 1ESO
Ferramentas informáticas EDIXGAL, thaquiz para exercicios online, quizizz, páxinas de divulgación matemática
Comunicación co alumnado EDIXGAL
Información familias EDIXGAL a través dos fillos

Materia: Matemáticas 4ESO, 2BAC
Ferramentas informáticas Classroom, videoconferencias por meet, quizizz, páxinas de divulgación matemática
Comunicación co alumnado Classroom
Información familias Mediante un correo á profesora

Música


Alonso Pérez-Ávila, Beatriz beatriz.alonso galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Artes escénicas e danza 4ºESO
Ferramentas informáticas Aula virtual (Artes escénicas e danza) e Google classroom
Comunicación co alumnado Correo electrónico e google classroom
Información familias Aula virtual (Artes escénicas e danza, entrar como convidado solicitando o contrasinal por correo electrónico á profesora) e Google classroom

Materia: Música 2ºESO
Ferramentas informáticas Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) e Google classroom
Comunicación co alumnado Correo electrónico e as plataformas
Información familias Google Classroom e EVA

Materia: Música 4ºESO
Ferramentas informáticas Aula virtual (nome 4ºESO Música 2015-16) e Google classroom
Comunicación co alumnado Correo electrónico e google classroom
Información familias Toda a materia está no moodle (4ºESO Música 2015-16, pedir o contrasinal por correo electrónico á profesora) e no Google Classroom

Rodríguez Blanco, Gracia María graciarodriguez galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Coro (extraescolar)
Ferramentas informáticas gmail, wix, classroom
Comunicación co alumnado A través de correo
Información familias https://iesafonsoxmusica.wixsite.com/coroiesafonsox

Materia: Música 2º ESO
Ferramentas informáticas edixgal, classroom, wix, youtube, hangouts, gmail
Comunicación co alumnado Mando un email informando de las novedades. Cuelgo las actividades en el blog, classroom y edixgal
Información familias https://iesafonsoxmusica.wixsite.com/musica2eso

Materia: Música 3º ESO
Ferramentas informáticas gmail, classroom, hangouts
Comunicación co alumnado Informo por correo de las actividades a hacer y las cuelgo en classroom
Información familias

Materia: Valores éticos 2º
Ferramentas informáticas edixgal, correo, gmail, hangouts
Comunicación co alumnado Envío un correo informando de las actividades y las cuelgo también en el foro de edixgal
Información familias https://iesafonsoxmusica.wixsite.com/valoreseticos

Materia: Valores éticos 3º ESO
Ferramentas informáticas classroom, gmail, hangouts
Comunicación co alumnado Escribo un correo informando de lo que vamos a hacer y cuelgo el material en classroom
Información familias https://iesafonsoxmusica.wixsite.com/valoreseticos

Cañas Couselo, Santiago santicc galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Historia da música e a danza (Música) 2º BACH
Ferramentas informáticas Correo electrónico, aula virtual, classroom
Comunicación co alumnado Rematamos o segundo trimestre co correo electrónico e o aula virtual, mudaremos a classroom para o terceiro trimestre.
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/

Materia: Linguaxe e práctica musical (música) 1º Bach
Ferramentas informáticas Aula virtual, classroom
Comunicación co alumnado Rematamos o segundo trimestre mediante o correo electrónico e o aula virtual, estamos mudando a classroom para o terceiro trimestre
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/

Materia: Música 3ESO
Ferramentas informáticas Aula virtual, classroom
Comunicación co alumnado Rematouse o 2º Trimestre co correo electrónico e o aula virtual, estamos mudando a classroom para o 3º trimestre.
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/

Materia: Música 4ESO
Ferramentas informáticas Aula virtual, classroom
Comunicación co alumnado Rematouse o segundo trimestre co aula virtual e o correo electrónico, estamos a mudar a classroom para o terceiro trimestre.
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/

Orientación


López Eiroa, María Iovanna iovanna.eiroa galicia. lag.atnux.ude

Materia: 1º ESO- C e D alumnos con ACIs (bioloxía)
Ferramentas informáticas Videoconferencia e correo electrónico
Comunicación co alumnado Contactamos mediante o email e concretamos unha reunión para poder levar a cabo a videoconferencia.
Información familias

Materia: 1ºESO- C Alumnos con ACIs (inglés)
Ferramentas informáticas Videoconferencia e mediante o correo electrónico
Comunicación co alumnado Contactamos mediante o email e concretamos unha reunión para poder levar a cabo a videoconferencia.
Información familias

López González, María Irma irmalopez65 galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1º C e 1º E (Matemáticas, Xeografía e Historia e Bioloxía e Xeoloxía) 1º D (Lingua Galega e Lingua Castelá) 2º C (Matmáticas) e 2º D (Xeografía e Historia)
Ferramentas informáticas Plataforma e-dixgal, correos electrónicos, Google Drive
Comunicación co alumnado Envío la materia (Apuntes, ejercicios y vídeos) a los tutores o profesorado de área.
Información familias E-dixgal, e noutros casos enviámolles o material os correos cas familias nos deron.

Ramos Rodríguez, José jose.ramos.rodriguez galicia. se.atnux.ude

Materia: (Orientación)
Ferramentas informáticas correo electrónico
Comunicación co alumnado correo electrónico
Información familias paxina web do centro

Penas Vázquez, Marta martapenas galicia. se.atnux.ude

Materia: 1ESO, 2ESO . Inglés, Matemáticas, Xeografía, Físca e Química, Lengua Castellana
Ferramentas informáticas Zoom para videoconferencia. Nos casos non que non se pode, videochamada por Whatsapp.
Comunicación co alumnado Envío materiais por Whatsapp ou no chat de Zoom (enderezos de webs, fotos de exercicios)
Traballamos cos materiais que lles suben os profesores de cada materia.
Información familias No arquivo correspondente de cada materia. Non estou a utilizar o ficheiro de PROA, porque estamos a traballar cos exercicios que teñen en Edixgal polo profesor/a da materia correspondente

Materia: Reforzo en 1 e 2 da ESO
Ferramentas informáticas Videoconferencia
Comunicación co alumnado Zoom e Whatssap
Información familias No arquivo de cada materia subido polo profesor/a

Fernández García, Santiago iagoofernandezz galicia. moc.liamg

Materia: Atendo o alumnado con ACS en diversas materias: matemáticas (1ºESO D, 2º ESO D), lingua galega (1º ESO D, 1º ESO E, 2º ESO D), lingua castelá (1º ESO E, 2º ESO C, 2º ESO D), Fisica y química (2º ESO D), Biología y geología (1º ESO D)
Ferramentas informáticas correo electrónico e as platafomas empregadas polos profesores de área
Comunicación co alumnado Enviei o material das diversas materias aos distintos profesores de área para que llo fixeran chegar da mesma forma que o resto do alumnado.
Información familias

Vizoso Rodríguez, María Tamara orientacion galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Orientación
Ferramentas informáticas correo electrónico, web do centro, profesorado titor e apoio
Comunicación co alumnado correo electrónico e recursos internet e web do centro. Seguemento a través do profesorado de apoio e titor, equipo directivo e outros organismos (concello, asociacións...)
Información familias web

Alonso Macías, Víctor victor.alonso galicia. se.atnux.ude

Materia: Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Mediante el Classroom. Subimos fichas de ejercicios para que los alumnos contesten. Pueden preguntar dudas privadas directamente o mediante el correo. Todavía no hemos comenzado con materia nueva, sino que nos hemos centrado en el repaso. En caso de necesidad también podemos utilizar meet para resolver dudas (esta semana lo pruebo por primera vez).
Información familias Está todo en el Classroom.

Materia: Matemáticas Académicas. 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Subimos fichas de ejercicios al classroom y al día siguiente las soluciones. Si tienen dudas nos pueden preguntar mediante la plataforma, por correo o utilizando Meet.
Información familias Todo está en el classroom.

Materia: Matemáticas Aplicadas. 4ESO
Ferramentas informáticas Classroom.
Comunicación co alumnado Subimos fichas de ejercicios al classroom y al día siguiente las soluciones. Si tienen dudas nos pueden preguntar mediante la plataforma, por correo o utilizando Meet.
Información familias Todo está en el Classroom.

Relixión


Míguez Rodríguez, José Manuel qumram10 galicia. moc.liamg

Materia: Relixión 1º-2º-3º-4º ESO Relixión 1º-2º Bacharelato
Ferramentas informáticas Edixgal, Blog, Google Drive, Google Classroom
Comunicación co alumnado Edixgal, Blog, Gmail
Información familias http://elprofedereli.blogspot.com/ Páxina Web do instituto

Sistemas e Aplicacións Informáticas


Fernández Sampayo, Cristina cfsampayo galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos 2FPB
Ferramentas informáticas Aula virtual, correo electrónico e chat/ sistema de videoconferencia de Google for Education
Comunicación co alumnado Uso a aula virtual, o correo electrónico e o chat/ sistema de videoconferencia de Google for Education
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com

Materia: Ofimática e arquivo de documentos 1FPB
Ferramentas informáticas Uso a aula virtual, o correo electrónico, o chat/ sistema de videoconferencia de Google for Education
Comunicación co alumnado Uso a aula virtual, o correo electrónico, o chat/ sistema de videoconferencia de Google for Education
Información familias https://iesafonsoxcambre.blogspot.com

Lobeiras Blanco, Jacobo jacobo.lobeiras galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos (FPB1)
Ferramentas informáticas Google Classroom, videoconferencia y correo electrónico.
Editor de texto para la realización de tareas.
Comunicación co alumnado Los enunciados de los ejercicios se publican en Google Classroom.

Para los contenidos se usa tanto el libro de texto como otros recursos online, tras la Semana Santa se comenzará a usar también el servicio de videoconferencia.

La entrega de actividades por parte del alumnado se realizará en Google Classroom.

Las correcciones se enviarán por Google Classroom o correo electrónico a la cuenta institucional del alumnado, dependiendo del caso.
Información familias La información general será publicada en el blog del centro:
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/INFORMÁTICA

Las familias que quieran solicitar información personal sobre la evolución del alumno y tareas realizadas pueden hacerlo en la dirección de correo facilitada.

Materia: Operaciones Auxiliares para la Configuración y la Explotación (FPB2)
Ferramentas informáticas Google Classroom, videoconferencia y correo electrónico.

Otros programas usados en las prácticas de la asignatura:
Software de ofimática (WPS, OpenOffice, LibreOffice, GSuite, MS Office...).
Software de virtualización (VMWare o VirtualBox)
Software de diagnóstico, backup, clonación y recuperación de datos.
Comunicación co alumnado Los enunciados de los ejercicios se publican en Google Classroom.

El tercer trimestre del segundo curso de ciclos se dedica a la recuperación de materias pendientes para alumnos que no van a la FCT, por lo que no se impartirán nuevos contenidos. El repaso de los contenidos previos se realizará mediante guías y recursos online, tras la Semana Santa se comenzará a usar también el servicio de videoconferencia.

La entrega de actividades por parte del alumnado se realizará en Google Classroom.

Las correcciones se enviarán por Google Classroom o correo electrónico a la cuenta institucional del alumnado, dependiendo del caso.
Información familias La información general será publicada en el blog del centro:
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/INFORMÁTICA

Las familias que quieran solicitar información personal sobre la evolución del alumno y tareas realizadas pueden hacerlo en la dirección de correo facilitada.

Tecnoloxía


Meijón Sánchez, Ángel anxoprofe galicia. moc.liamg

Materia: PROGRAMACIÓN 1ESO
Ferramentas informáticas Plataforma EVA (Edixgal), Google Sites da materia, Videotutoriais
Comunicación co alumnado Comunicación: mensaxería da plataforma EVA; Contidos e intercambio de actividades: plataforma Edixgal e Google Siutes da materia, videotutoriais
Información familias https://sites.google.com/view/programacion1eso-iesafonsox
https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php (coa conta do alumno)

Materia: TECNOLOXÍA 3ESO
Ferramentas informáticas Google Classroom, videoconferencias, videotutoriais
Comunicación co alumnado Comunicación: foros de google classroom, videoconferencias, correo electrónico
Contidos: videoconferencias, videotutoriais, apuntamentos, presentacións... a través de Classroom
Actividades: tarefas de classroom.
Información familias Clase de Google Classroom coa conta do alumno (https://classroom.google.com)

Materia: TIC 1BACH
Ferramentas informáticas Plataforma de aprendizaxe Schoology (https://www.schoology.com/)
Comunicación co alumnado Comunicación: foros, mensaxes na plataforma, videoconferencias, correo electrónico.
Contidos e intercambio de actividades: videoconferencias, videotutoriais, apuntamentos, presentacións.
En ambos casos a través da plataforma schoology.
Información familias Curso de Schoology coa conta do alumno (https://www.schoology.com/)

Materia: TIC 4ESO
Ferramentas informáticas Plataforma de aprendizaxe Schoology (https://www.schoology.com/)
Comunicación co alumnado Comunicación: foros, mensaxes na plataforma, videoconferencias, correo electrónico.
Contidos e intercambio de actividades: videoconferencias, videotutoriais, apuntamentos, presentacións.
En ambos casos a través da plataforma schoology.
Información familias Curso de Schoology coa conta do alumno (https://www.schoology.com/)

Rodríguez Álvarez, María Esther mariaestherrodriguez galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Plástica 1ESO
Ferramentas informáticas edixgal
Comunicación co alumnado edixgal, correo electrónico
Información familias edixgal

Materia: Tecnoloxía 2ESO
Ferramentas informáticas edixgal
Comunicación co alumnado edixgal, correo electrónico
Información familias edixgal

Materia: Tecnoloxía 3ESO
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Classroom, correo electrónico
Información familias conta de Classroom do alumno

Martínez Meiriño, Federico federicomeirino galicia. moc.liamg

Materia: TECNOLOXÍA - 4º ESO
Ferramentas informáticas Classroom e correo electrónico
Comunicación co alumnado Correo electrónico, páxina web ies., Classroom
Información familias Correo electrónico e informo a titoría

Materia: TECNOLOXÍA - 2º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal (Classroom) e email
Comunicación co alumnado Edixgal (Classroom), email (e páxina web ies)
Información familias Informo titorías e poden preguntar email

Materia: TECNOLOXÍA 2º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal, (Classroom), email..
Comunicación co alumnado Edixgal (classrom) , correo electrónico
Información familias Informo as titorías e teño a disposición o email

Materia: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I-1º BACHARELATO
Ferramentas informáticas Classroom e correo electrónico
Comunicación co alumnado Classroom e correo electrónico e páxina web ies.
Información familias Poden preguntarme o email, eu informo as titorías

Salido Espiñeira, Miguel miguelse galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Ciencias Aplicadas I 1ºFPB
Ferramentas informáticas Classroom e correo electrónico
Comunicación co alumnado Danse as explicacións e indicacións oportunas a través de classroom ou correo electrónico para que o alumnado traballe sobre o libro de texto. As dúbidas e entregas de tarefas por parte do alumnado realízanse por medio das mesmas ferramentas.
Información familias Páxina web do centro ou escribíndome ao meu correo electrónico

Materia: TIC 1ºBACH
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Todos os contidos e actividades son subidos a classroom e o alumnado entrega as actividades propostas empregando esta mesma plataforma. A comunicación co alumnado realizase a través de classroom ou por correo electrónico.
Información familias Páxina web do centro ou escribíndome ao meu correo eletrónico

Materia: Tecnoloxía 2ºESO
Ferramentas informáticas Edixgal
Comunicación co alumnado Todos os contidos, explicacións e actividades son subidos á plataforma de traballo Edixgal. Da mesma maneira o alumnado pregunta e comenta dúbidas e entrega as tarefas que se propoñen.
Información familias Na páxina web do centro e escribíndome ao meu correo electrónico.

Materia: Tecnoloxía 3ºESO
Ferramentas informáticas Classroom
Comunicación co alumnado Todos os contidos e actividades son subidos a classroom e o alumnado entrega as actividades propostas empregando esta mesma plataforma. A comunicación co alumnado realizase a través de classroom ou por correo electrónico.
Información familias Páxina web do centro ou escribíndome ao meu correo

Xeografía e Historia


Rodríguez Pazos, Andrés andres.rodriguez.pazos galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: ECONOMÍA 4º ESO C
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Google Classroom
Información familias Google Classroom

Materia: FP BÁSICA II
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Google Classroom
Información familias Google Classroom

Materia: OBRADOIRO INICIATIVA EMPRENDEDORA 4ºD y E
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Google Classroom
Información familias Google Classroom

Materia: VALORES ÉTICOS 1º ESO
Ferramentas informáticas EDISGAL
Comunicación co alumnado EDISGAL
Información familias EDISGAL

Materia: Xeografía e Historia 1ºESO F y D
Ferramentas informáticas Plataforma Edisgal
Comunicación co alumnado Plataforma Edisgal
Información familias Plataforma Edisgal

Fernández Piñeiro, Estefanía estefania.fernandez.pineiro galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Historia da Arte 2BACH
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Realizo publicacións informativas, petición de entrega de tarefas e explicación de contidos mediante videos usando as mesmas presentacións que nas clases presenciais.
Información familias As familias poden visualizar o que facemos a través da conta de Google Classroom dos seus fillos e fillas.

Materia: Historia do Mundo Contemporáneo 1BACH
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Realizo publicacións informativas, petición de entrega de tarefas e explicación de contidos mediante videos usando as mesmas presentacións que nas clases presenciais.
Información familias As familias poden visualizar o que facemos a través da conta de Google Classroom dos seus fillos e fillas.

Materia: Valores Éticos 3ESO
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Realizo publicacións informativas, petición de entrega de tarefas e explicación de contidos mediante videos usando as mesmas presentacións que nas clases presenciais.
Información familias As familias poden visualizar o que facemos a través da conta de Google Classroom dos seus fillos e fillas.

Materia: Xeografía e Historia 4ESO
Ferramentas informáticas Google Classroom
Comunicación co alumnado Realizo publicacións informativas, petición de entrega de tarefas e explicación de contidos mediante videos usando as mesmas presentacións que nas clases presenciais.
Información familias As familias poden visualizar o que facemos a través das contas de Google Classroom dos seus fillos e fillas.

Rodríguez Sanjurjo, Félix felixrodsan galicia. moc.liamg

Materia: Historia Contemporánea 1BAC
Ferramentas informáticas Videoconferencia, Onedrive de apuntes e Gdrive de apuntes
Comunicación co alumnado Mediante videoconferencia (Webex e Google Hangout), respectando o horario habitual do curso, e por correo electrónico.
Información familias Enlace aos contidos do curso, clasificados en carpetas: https://skydrive.live.com/redir?resid=E2017C0563E7F91F!200&authkey=!AO4KEdDMNqU59Vg

Materia: Xeografía de España 2BAC
Ferramentas informáticas Videoconferencia, Onedrive de apuntes
Comunicación co alumnado Videoconferencia (Webex, Google Hangout), respectando o horario habitual do curso, e mediante correo electrónico.
Información familias Enlace a Onedrive cos contidos do curso organizados en carpetas:
https://onedrive.live.com/redir?resid=E2017C0563E7F91F!2644&authkey=!AJz4a2f7QR9pWcY&ithint=folder%2cpptx

Andújar Santos, Gemma gemmaandujar galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: 1 ESO A, C, E, F
Ferramentas informáticas Edixgal, Google Drive, screencastify, thinglink, próximamente pretendo usar algún programa para vídeo conferencia, meet ou webex
Comunicación co alumnado Cada semana publico material coa teoría, apuntes en PDF e presentación do tema, un vídeo explicativo, actividades e ao final de cada bloque alguna tarefa para subir a Edixgal máis un unhaa probas online.
Información familias Edixgal

Materia: 2ESO D
Ferramentas informáticas Edixgal, Google Drive, próximamente algún programa para vídeo conferencia coa intención de aclarar dúbidas e Edmodo (non resultou e uso Edixgal)
Comunicación co alumnado Semanalmente colgo material con actividades, tarefas para entregar ao rematar un bloque de contidos e probas online
Información familias Edixgal

Materia: 3EDO AB (non bilingüe)
Ferramentas informáticas Edmodo, Google Drive, thinglink, screencastify... pretendo atender dúbidas mediante vídeo conferencia (webex ou meet)
Comunicación co alumnado Presentación con actividades, siguen co libro de texto. Probas online tipo test en Edmodo e actividades para enviar (igual en 3C)
Información familias Material dispoñible en Edmodo. Os pais poden darse de alta para acceder al material

Materia: 3ESO C
Ferramentas informáticas Edmodo, Google Drive, thinglink, screencastify... pretendo atender dúbidas mediante vídeo conferencia (webex ou meet)
Comunicación co alumnado Apuntes con actividades, vídeos explicativos, probas online tipo test.
Información familias En principio só Edmodo, é onde aparece o material, poden ter acceso os pais dándose de alta.

Bellas Méndez, María Teresa xeohis galicia. moc.liamg

Materia: HISTORIA DE ESPAÑA 2ºBAC
Ferramentas informáticas Google Classroom, Drive, Gmail. No futuro e dependendo das instrucións da Consellería, podcasts
Comunicación co alumnado En Google Classroom están os temas teóricos colgados, xunto coas composicións de texto. Por Drive ou pola aula virtual envían as composicións para a súa correción.
Información familias https://sites.google.com/prod/view/xeografiahistoria

Materia: XEOGRAFÍA E HISTORIA 3ºESO
Ferramentas informáticas Google Classroom, Gmail, Drive
Comunicación co alumnado Google Classroom con tarefas e apuntes, Drive para compartir exercicios a corrixir (os alumnos que non entran no curso virtual) e Gmail para estar en contacto
Información familias https://sites.google.com/prod/view/xeografiahistoria

Materia: XEOGRAFÍA E HISTORIA 4ºESO
Ferramentas informáticas Google Classroom, Drive, Gmail
Comunicación co alumnado Google Classroom para tarefas e temas teóricos, Drive para compartir arquivos cos alumnos que non acceden ao curso virtual, Gmail para comunicarnos
Información familias https://sites.google.com/prod/view/xeografiahistoria

González Piñeiro, María Isabel isabelglezpineiro galicia. moc.liamg

Materia: XEografía e Historia- 2º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal, videoconferencia, vídeo (Screencastify y Camtasia)
Comunicación co alumnado Utilizamos la plataforma EDixgal. Nuestra rutina, ya instalada, es la siguiente:

Nos organizamos semanalmente de la siguiente forma:

Cada lunes subo a la sección o apartado de la UD que estamos trabajando un vídeo explicativo de la materia y en al vídeo les doy las instrucciones para las tareas a realizar esa semana.

En los vídeos me dirijo a los alumnos pero también a los padres. Todos los vídeos los publico en la plataforma.

Cada jueves- viernes subo las soluciones a través de un vídeo. A veces también edito algún vídeo sobre algún tema que les pueda atraer y en conexión con su realidad más cercana. EStos vídeos buscan que el alumnado se evada y a la vez aprenda de forma relajada (alguna historia, leyenda...)

Las tareas cada semana deben autocorregirlas ellos en sus libretas. Cada dos-tres semanas sí me entregan algún proyecto o trabajo más amplio (en forma de vídeo, podcast, visual thinking, etc.). Pra final de curso haremos, como ya teníamos pensado, un vídeo colectivo (Telemedievo) y un calendario.

Todo esto me lo envían a mi correo electrónico (es el correo que ya tienen todos mis alumnos y también sus padres desde inicio de curso) a través de We transfer, Drive etc.

Las dudas que van surgiendo a lo largo de la semana las resuelvo a través de este correo o de la mensajería de Edixgal. A través de aquí también me han informado de cómo van, si han estado enfermos etc.

A partir de esta semana pondré un hora para dudas o para hablar con ellos ya que ahora dispinemos de Webex. Seguramente pondré los jueves, todavía estoy decidiendo con ellos un horario.


Información familias EDixgal

Materia: Xeografía e Historia: 1º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal, videoconferencia(con esta empezamos esta semana), vídeo (por medio de Sreencastify y Camtasia)
Comunicación co alumnado Tenemos instalada la siguiente rutina de trabajo:

He organizado el trabajo por semanas. En la sección o apartado correspondiente de la UD que estamos viendo, el trabajo está etiquetado por semanas.

Cada lunes subo a Edixgal (en la sección con su etiqueta, que estamos viendo)un vídeo explicativo con una breve explicación de la materia de esa semana. En el vídeo se dan instrucciones también de las tareas a realizar esa semana. En estos vídeos hay siempre una parte de apoyo psicológico dirigido a los alumnos y a los padres.

Asimismo, tienen a su disposición materiales propios de la materia realizados por la docente y que ya utilizaban en la plataforma (o bien imprimían) desde principio de curso (no utilizamos libro)

Cada jueves les subo las soluciones de las tareas que deben autocorregir en su libreta. A veces edito algún vídeo monográfico de repaso o ampliación (por ejemplo: mitos griegos, alguna leyenda, algún aspecto del pasado en relación con nuestro presente...). Estos vídeos buscan que el alumno se evada y a la vez, aprenda de forma relajada.

Cada dos- tres semanas sí tienen que entregar un trabajo (vídeo, podcast, visual thinking, mapas conceptuales, lineas del tiempo on line en pdf, algún P-point...) que registro y evalúo.
Me envían el trabajo al correo que les di y que utilizan también los padres para comunicarse conmigo (principalmente los de mi tutoría)

A lo largo de toda la semana aclaro dudas sobre tareas a través del servicio de mensajería de EDixgal (la primera semana tuve que realizar un vídeo tutorial para que el alumnado se manejara con esta mensajería ya que no la utilizábamos anteriormente) y a través de mi correo que ya conocen desde principio de curso.

Cada viernes (comienzo esta semana) atenderé durante una hora por videoconferencia al alumnado que tenga dudas a mayores o simplemente quiera hablar o contar algo.

Con los padres, especialmente de mi tutoría, me he comunicado desde el primer momento por correo electrónico (que ya usaban para citas e información desde inicios de curso), por teléfono en los casos más graves (por enfermedad o problemas a la hora de recibir el boletín, de notas), por Whatsapp y por videoconferencia (Google hangouts meet)

Información familias Edxgal y mi correo electrónico

Martínez García, José Antonio xamg galicia. moc.erbmacxosnofasei

Materia: Historia de España 2º Bacharelato
Ferramentas informáticas Páxina web do IES
Comunicación co alumnado Correo electrónico
Información familias Libro de texto

Materia: Xeografía e Historia 2º ESO
Ferramentas informáticas Edixgal. Correo electrónico
Comunicación co alumnado Mensaxes en Edixgal. Correo electrónico
Información familias Edixgal

Materia: Xeografía e Historia 4º ESO
Ferramentas informáticas
Comunicación co alumnado Correo electrónico
Información familias LIbro de texto

Powered by Drupal - Design by artinet