Skip to Content

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

 LISTAXES DEFINITIVAS E INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA.

Están publicadas no centro as listaxes definitivas de alumnado admitido para o curso 2021/2022, que non sufriron variacións con respecto ás listaxes provisionais, polo que está admitido todo o alumnado que presentou a solicitude en prazo.

O prazo de matrícula é do 21 ao 30 de xuño, ámbolos dous inclusive.

 

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA

-      Impreso de matrícula debidamente cumprimentado. Pode recollerse na conserxería do centro ou pinchando aquí

-      3 fotografías tamaño carnet do alumno/a co nome por detrás.

-      DNI do alumno/a, se o ten, o dos pais (orixinal e fotocopia)

-      Libro de familia (orixinal e fotocopia de todas as páxinas escritas).

-      Tarxeta sanitaria do alumno/a (orixinal e fotocopia).

-  Informe médico (certificado de vacinacións  e de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa).

-      Orixinal e copia de resolución xudicial, no caso de separación legal dos pais.

 

IMPORTANTE: Non é preciso entregar de novo a documentación que xa foi entregada no proceso de admisión.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO 2021/2022

Informamos que todas as solicitudes de admisión presentadas en prazo foron admitidas.

As listaxes provisionais estarán expostas no interior do centro e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar nun prazo de 5 días hábiles.

Publicarase a listaxe definitiva antes do 15 de maio.

O prazo para formalizar a matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Este luns, 8 de marzo, celébrase o Día Internacional da Muller. O alumnado do noso centro entrevistou a mulleres residentes en Culleredo ou que desempeñan o seu traballo neste concello, e que destacan en distintas disciplinas.

 

Ed. Infantil: Entrevistan a Gema Ulloa Cuevas, máis coñecida como Dragona Ramona.

1º de Ed. Primaria: Entrevistan a Cristina Sáez Cazallas, mestra e escritora.

2º de Ed. Primaria: Entrevistan a Natalia Pablo Sánchez, xornalista.

 3ºA de Ed. Primaria: Mónica García Peón, equitación.

3ºB de Ed. Primaria: Noelia Perpetuo Martínez, judo.

4º de Ed. Primaria: Elena López, fútbol.

 

 5º de Ed. Primaria: Thais Pousada García, Departamento de Ciencias da Saúde.

6º de Ed. Primaria: 100tíficas do IES Rego de Trabe.

ADMISIÓN CURSO 2021/2022

 Debido á situación actual sanitaria, non se levará a cabo a xornada de portas abertas. Por iso, antes da información propia da admisión, presentamos o noso centro a través de dúas visitas virtuais. Unha está adicada ao alumnado de Ed. Infantil e  outra ao alumnado de Ed. Primaria.

HORARIO DA ACTIVIDADE LECTIVA

De 9:00 a 14:00h.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO:

·         Madrugadores (almorzo xestionado pola ANPA).

·        Comedor Escolar (xestionado pola ANPA).

·        Biblioteca Escolar para o alumnado de Educación Primaria (de martes a venres de 16:00 a 18:00 horas).

·        Actividades Extraescolares, a cargo da ANPA (Este curso non se están realizando debido á pandemia)

ACLARACIÓN DE DÚBIDAS

· Chamando ao teléfono 881960920

· Enviando un correo aceip.viladerutis@edu.xunta.gal

·ANPA LAVANDEIRA: anpalavandeira@gmail.com

                                   www.anpalavandeira.es

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

            - Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos… . (DOG 26/12/2012)

            - Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

-  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos … (DOG 01/02/2017).

- Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos... (DOG 22/12/2020)

            - Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, se é o caso.

2. OFERTA  DE  PRAZAS  CURSO 2021/2022

EDUCACIÓN  INFANTIL

CURSO

VACANTES

RESERVA  NEAE (1)

4º (3 anos)

44

6

5º (4 anos)

14

0

6º (5 anos)

17

0

 

EDUCACIÓN  PRIMARIA

CURSO

VACANTES

RESERVA  NEAE(1)

17

5

36

0

34

0

18

0

29

0

31

0

 

(1)Postos escolares a disposición da Comisión de Escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( art. 3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15)

3. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

     Do 1 ao 22 de marzo.

A solicitude de admisión, que se axeitará ao modelo oficial (formulario ED550B), poderase descargar nesta web ou recollelo na conserxería do centro. Tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación "admisionalumnado", e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

A presentación de solicitudes no Colexio, do 1 ao 22 de  marzo, farase no seguinte horario: de 9:00 a 9:50h e de 13:10 a 14:00h

4. DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR PARA A ADMISIÓN

- Impreso de solicitude :

Anexo II en galego - ED550B

Anexo II en castelán - ED550B

- Acreditación da idade do alumno/a: DNI, pasaporte, libro de familia (hai que traer orixinal e fotocopia de todas as páxinas escritas)...

- Certificado de matrícula, no caso de estar xa escolarizado/a. Este certificado pídese no centro de procedencia.

- Certificado de empadroamento municipal. Deben figurar todos os membros da unidade familiar que convivan no domicilio.

- Certificacións oficiais xustificativas doutras circunstancias:

  * Situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturais (Informe dos servizos sociais competentes que acredite as circunstancias achegadas)

* Alumnado con necesidades educativas específicas (documentación acreditativa das circunstancias alegadas)

* Separación legal dos pais: orixinal e fotocopia do convenio regulador ou da resolución xudicial.

(A efectos de comprobación, é necesario presentar sempre o orixinal de todos os documentos fotocopiados).

É posible autorizar na propia solicitude  a consulta  do domicilio fiscal e declaración do imposto sobre a renda, do título de familia numerosa e do certificado de discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia. Se se marca cun "X" en todas esas casillas  non hai que xustificalas documentalmente, xa que queda feito de xeito telemático.

5. PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

- Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos no taboleiro do centro. As listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles (art. 30.3).

- Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos no taboleiro do centro. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes (artigos 31.2 e 32).

6. PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

* O alumnado admitido formalizará a súa matrícula no Centro,  do 20 ao 30 de xuño

 

INFORMACIÓNS IMPORTANTES

* A SOLICITUDE SERÁ ÚNICA E VINCULANTE, PODERÁ CONTER ATA SEIS CENTROS, POR ORDE DE PREFERENCIA, E PRESENTARASE NO CENTRO INDICADO EN PRIMEIRO LUGAR.

* No caso de separación legal dos pais, a solicitude de admisión terá que estar asinada polos dous proxenitores, agás que aquel/a que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante resolución xudicial, que terá que ser aportada para o seu cotexo polo centro educativo (hai que traer orixinal e copia da mesma).(Art.14)

* O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

* Os solicitantes deben indicar se o alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo, aportando a documentación necesaria.

* ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL DAS LETRAS DE PRIORIDADE PARA RESOLVER OS EMPATES NO PROCEDEMENTO SE ADMISIÓN... Información AQUÍ

 

ENTROIDO CREATIVO

 

                      

 

                      

 

Distribuir contido


by Dr. Radut