CEIP Ponte dos Brozos

APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR. CURSO 21/22

Prazo: Do 10 ao 21 de maio (ambos inclusive)

Lugar: Secretaría do centro de 9:30 a 12:30, previa cita ou envialo por mail ao enderezo administracion@pontedosbrozos.gal

Petición de cita: de 9:30 a 12:30 no teléfono 881.960.506

SOLICITANTES:

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO LEXÍTIMO (domicilio a máis de 2 km.) durante o curso 2020/2021: NON teñen que facer nova solicitude.

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO EXCEPCIONAL durante o curso 2020/2021: SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

Alumnado que xa está no centro, non usa transporte neste curso, e quere facer uso do transporte, tanto excepcional como lexítimo, para o seguinte curso SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

 Alumnado de nova incorporación ao sevizo de transporte ou alumnado que necesite cambiar de parada: SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

Alumnado NOVO no centro: realizará a solicitude no momento da matrícula.

Os usuarios que causen baixa para o curso 2021/2022 deberán comunicalo na Secretaría ANTES do 28 de maio.

DOCUMENTOS A PRESENTAR COAS SOLICITUDES: Impreso (poden descargalo aquí : usuarios excepcionais ou usuarios lexítimos,  ou solicitalo na conserxería do colexio, sen cita previa) e volante de empadroamento simple.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

Con data de 22 de abril de 2021,  informamos da Publicación da Resolución Provisional de alumnado admitido para o curso 2021-22

 

AVISO: As listaxes están publicadas no taboleiro interior do SECRETARIA DO CENTRO pois pola Lei de Protección de Datos, o centro non pode difundirlas na web.

Se o precisan, poden consultarse na secretaria do centro, de 09:30 a 12:00. Non é preciso pedir cita. 

 
 

CURSO 2021-22

Nº de solicitudes

Resolución Provisional

4º Educación Infantil

97

96 ADMITIDAS e 

1 excluída por presentación doutra solicitude noutro centro (Duplicidade)

5º Educación Infantil

8

TODAS ADMITIDAS

6º Educación Infantil

3

TODAS ADMITIDAS

1º Educación Primaria

3

Baremadas: 

2 admitidas /1 excluída.

2º Educación Primaria

1

TODAS ADMITIDAS

3º Educación Primaria

0

4 RESERVAS DAS UNITARIAS ADMITIDAS

4º Educación Primaria

1

TODAS ADMITIDAS

5º Educación Primaria

0

 

6º Educación Primaria

0

 
 
Prazo de reclamacións ao resultado listaxe provisional: ata o xoves día 29 de abril.

Lugar: secretaría de 09:30 a 12:00 

Resolución definitiva: publicarase antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.: Informaremos nesta mesma páxina web da súa formalización.

Admisión de novo alumnado para o curso 2021-2022

Mércores 24 de marzo.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes de praza para o próximo curso, as solicitudes entregadas en prazo e forma foron:

IMPORTANTE:

Ao existir máis solicitudes que vacantes ofertadas polo Centro, procederase á de baremación en 1º de Primaria. 

As familias entregarán documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo (de carácter voluntario) ata o 9 de abril.

O centro informará nesta web da publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos, antes do 25 de abril de 2021.

 

 

CRIBADO NO CENTRO

Infórmase dende a Consellería de Sanidade que mañá día 25 pola mañán, durante a xornada lectiva se realizará o cribado a todo o alumnado de  6º de Educación Infantil e 3º e 5º de Educación Primaria. Acudirá acompañado dos seus mestres/titores.

Se NON desexan que o seu fillo/a sexa sometido/a á proba, por favor notifíqueo ao titor/a por correo electrónico antes das 9:30 de mañán.

 

O alumnado de 5º de Infantil foi citado a través de abalar móbil para asistir pola tarde cun familiar na hora asignada a cada titoria. 

 

NO CASO DE TER RECIBIDA UNHA CITACIÓN PARA ASISTIR AO CHUAC, POR FAVOR, NON ASISTAN. O CRIBADO É NO CENTRO EDUCATIVO.

 

CRIBADO NO CENTRO (22/3/2021)

NOTIFICACIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DE SANIDADE:

HOXE A PARTIR DAS 16.00 HORAS TERÁ LUGAR NO CENTRO O CRIBADO DO ALUMNADO DE 1º E 2º DE PRIMARIA.

CADA GRUPO SERÁ CITADO DE MANEIRA PARTICULAR. CONSULTEN O ABALAR MÓBIL OU A CANLE DE TELEGRAM DA TITORÍA PARA CONFIRMAR A HORA Á QUE TEÑEN QUE ACUDIR.

O ALUMNADO TERÁ QUE VIR ACOMPAÑADO DUN ADULTO RESPONSABLE (1 ADULTO POR CADA NENO/A COMO  MÁXIMO).

O CRIBADO SERÁ NO XIMNASIO DO CENTRO XUNTO AO PAVILLÓN ADMINISTRATIVO.

O RESTO DO ALUMNADO E PROFESORADO QUE FOI CITADO POLA APLIACIÓN SERGAS MÓBIL NON TEN QUE ACUDIR A NINGÚN SITIO. AS PROBAS SERÁN REALIZADAS NO CENTRO NOS PRÓXIMOS DÍAS, SERÁN AVISADOS DAS MESMAS CON ANTELACIÓN. 

DESCULPEN AS MOLESTIAS.

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

 

1- CALENDARIO:

Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo, ambos inclusive.

Presentación da documentación de baremo, en caso de haber máis solicitudes que prazas (INFORMARASE DO PRAZO NESTA WEB)

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 

2- FORMA DE PRESENTACIÓN:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
 3. Cubrir a solicitude manualmente e entregala  asinada no centro

Descargar : Galego    Castelán    Tamén poden recoller o impreso na conserxería.

Para a entrega presencial deben solicitar cita previa no teléfono, de 09:30 a 12:30 (horario de secretaría)

3- DOCUMENTACIÓN:

 • Ademáis do Impreso da solicitude de admisión ED550B
 • Copia e orixinal do libro de familia, DNI/NIE do alumno ou documentación acreditativa do requisito de idade.
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matrícula do centro de procedencia.
 • En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.
 • Se solicitan unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición, derivada de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conduta.

 

4- ZONAS DE INFLUENCIA:

 • Santiago de Arteixo (Parcial)
 • Santa Mariña, Lañas
 • San Estevo, Larín
 • San Pedro, Armentón
 • San Xiao de Barrañán
 • Santo Tomé, Monteagudo
 • San Pedro, Sorrizo
 • Santaia, Chamín

VER A LISTAXE DE RÚAS E PARROQUIAS ÁS QUE LLES CORRESPONDE O CEIP PONTE DOS BROZOS

Centros adscritos:

IES  ao que estamos adscritos para Educación Secundaria: IES Manuel Murguía.

Centros adscritos: EEI de A Lagoa, EEI de Rorís, EEI de Larín de Arriba

 

5- PRAZAS VACANTES

 

 * 15 prazas de reserva para alumnado con NEAE

 

6- CRITERIOS DE BAREMACIÓN  

Deben marcar os criterios que alegan para que se teñan en conta no caso de que haxa que baremar as solicitudes de admisión. Se non se indica nada nun criterio, non se terá en conta.

Para o criterio da renda éste debe vir cuberto cos datos.

VER ANEXO

 

7- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

O horario lectivo do centro é: de 09:30 a 14:30. 

Xestionado pola ANPA Ponte dos Brozos: madrugadores, comedor, extraescolares en merenda

Información: Contacto ANPA

Tranporte escolar, xestionado polo centro. Solicítase no momento de formalizar a matrícula.

 • Liña 1:Dende Urbanización Baer (parada excepcional) até Campo- Sorrizo
 • Liña 2:Dende Centro de Saúde (parada excepcional) até Santaia.
 • Liña 3: Dende Bloquera (parada excepcional) até O Rañal 2

 Importante sobre o servizo de transporte:

 • Non teñen dereito a este servizo complementario os alumnos/as que, estando domiciliados nas áreas de influencia doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).
 • Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do centro, pero dentro da zona de influencia do mesmo.
 • A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

 

 

8- OBSERVACIÓNS

 1. A solicitude de admisión será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.
 2. O alumnado matriculado no CEIP Ponte dos Brozos, que presente solicitude de admisión noutro centro deberá informarnos.
 3. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 4. Darán lugar á perda do dereito de prioridade:
 • A presentación da solicitude fóra de prazo.(Considérase fóra de prazo as entregadas entre o 23 de marzo e o 18 de maio)
 • A presentación de máis dunha solicitude, en distintos centros.
 • As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

9- LEXISLACIÓN

 

 

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

12 de febreiro de 2021

 

Unha vez rematado o prazo de reserva de praza para p curso 2021/22 en centros adscritos, comunicamos a resolución:

 

- Reserva de praza para 3º de Primaria do alumnado procedente das escolas unitarias: todas admitidas.

Formalizarán neste centro a matrícula no mes de xuño. Informaremos do procedemento nesta mesma web.

 

- Reserva de praza para 1º da ESO no centro adscrito IES Manuel Murguíatodas admitidas.

Formalizarán no instituto a matrícula no mes de xuño

 

WEB do IES  

Distribuir contido