Skip to Content

Novas

INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DO 3º TRIMESTRE

A Consellería vén de publicar as instrucións definitivas para o desenvolvemento do 3º trimestre e que implican o seguinte:- O curso finalizará o 19 de xuño tal e como estaba previsto.- Desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.
- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima intervención docente.
-  A avaliación e cualificación do alumnado adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado.
Para máis información, pódese consultar o documento completo na páxina da Consellería de Educación ou clicando aquí.

ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DO 3º TRIMESTRE

O pasado venres, 17 de abril, a Consellería publicou unhas orientacións provisionais polas que se vai desenvolver o 3º trimestre, á espera de que o Ministerio de Educación publique a normativa estatal correspondente.

Pódense consultar clicando aquí.

Todo vai saír ben!

CEIP PEDRO CASELLES ROLLÁN de XOVE

Listaxe definitiva de alumnado admitido. Curso 2019-2020

De acordo co Artigo 30 da ORDE do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, publícase a listaxe definitiva de persoas admitidas no CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán para o Curso 2019-2020, nas ensinanzas e cursos que abaixo se detallan. Pode ser consultada a relación nominal de todo o alumnado admitido no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

O período para formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

    Listaxe definitiva de alumnado admitido en 4º curso de Educación Infantil. Curso 2019-2020

 

    Listaxe definitiva de alumnado admitido en 5º curso de Educación Primaira. Curso 2019-2020

Admisión de alumnado. Curso 2019-2020

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o prazo para presentación de solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo.

Deberá presentar solicitude de admisión, segundo o modelo normalizado do Anexo II da citada Orde:

 • O alumnado que solicite posto escolar por primeira vez.

 • O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro.

O impreso de solicitude será facilitado gratuitamente na secretaría do centro ou ben poderá ser cumprimentado e descargado a través da aplicación informática “admisionalumnado”. A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

Xunto co impreso de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

 • DNI da/o alumna/o, libro de familia ou outro documento acretidativo da idade.

 • No caso de alumnado con NEAE, documentación acreditativa das circunstancias que fundamentan esta petición.

 • No caso de separación ou divorcio dos proxenitores, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

 • En caso de non autorizar a verificación dos datos de identidade das persoas interesadas, documento de identidade da persoa solicitante e do resto de membros computables da unidade familiar.

 

ACLARACIÓNS:

 • O alumnado matriculado nun centro docente público ten garantida a súa permanencia nel. O cambio de curso ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

 • A relación de postos escolares ofertados para o curso 2019-2020 está a disposición das persoas interesadas no taboleiro informativo, así como na páxina web do centro.

 • A solicitude do posto escolar será única e presentarase no centro no que que a/o solicitante pretende ser amitida/o en primeiro lugar, en caso de que se solicitase máis dun centro.

 • Indicar no modelo de solicitude, se se solicita o uso de servizo de comedor escolar e/ou uso do servizo de transporte escolar, no caso de ser adimitido/a.

 


CALENDARIO PROCEDEMENTO ADMISIÓN

1-20 de marzo

Solicitude de admisión

Antes do 25 de abril

Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e non admitidas

5 días hábiles desde a publicación

Reclamación listaxe provisional

Antes do 15 de maio

Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas

20-30 de xuño

Formalización da matrícula

 

            Manual de axuda solicitude admisión            
                           
            Modelo solicitude. Anexo II            
                           
            Relación postos escolares curso 2019-2020            
                           
            Admisión 2019-2020. Nota informativa            

Procedemento de admisión. Reserva de praza en centros adscritos

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, no día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza para o curso 2019-2020 nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 

No caso do CEIP Pedro Caselles Rollán, o centro que lle corresponde ao alumnado de 6º de Primaria é o IES Illa de Sarón. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 1 ao 15 do presente mes de febreiro, ambos incluídos.

 

As familias poden facer a reserva de dous xeitos:

 • Cubrindo o impreso que se achega (Anexo I) e presentalo na Secretaría do centro dentro do prazo indicado.

 • Cubrindo o modelo a través da aplicación informática “admisionalumnado” a través do menú: Solicitudes>Reserva>Crear

No caso de realizar a solicitude de reserva na aplicación informática, poden optar por:

 • Imprimir o citado formulario e achegalo ao centro educativo no que se atopa matriculado o seu fillo ou a súa filla.

 • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

 

Curso primeiros auxilios e R.C.P

Censos e calendario electoral para as eleccións ao Consello Escolar

 

Estimadas familias:

 

Queremos comunicarlles que, como xa se informou con anterioridade, tivo lugar o inicio do proceso para a elección de representantes no Consello Escolar. Informámoslles que xa están expostos os censos electorais dos distintos sectores (mestres/as, familias e persoal da administración e servizos) no taboleiro da entrada do noso Centro (no interior), para que poidades revisalos. Se houbera algún erro podédelo comunicar en Dirección antes do vindeiro 20 de novembro.

 

Hoxe, 12 de novembro, e ata o luns, 19 de novembro, ábrese o prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores. As/os nais/pais que queirades presentar a vosa candidatura ao Consello Escolar, deberedes comunicalo na Dirección do Centro no prazo mencionado (do 12 ao 19 de novembro).

 

O calendario electoral aprobado pola Xunta Electoral poderá ser consultado na páxina web do Centro.

 

13-19

Presentación de candidaturas

20

Proclamación de candidatos/as

20

Sorteo compoñentes da mesa electoral, ás 16:30 horas.

21-22

Reclamación á proclamación de candidatos/as

23

Resolución reclamacións á proclamación de candidatos/as

26

Votación dos nais/pais do alumnado e PAS, de 16:30 a 18:30 horas, na Biblioteca.

27

Votación do profesorado, ás 16:45 na Sala de Profesores/as.

28

Reclamacións ás resolucións das mesas electorais

29

Resolucións reclamacións e proclamación candidatos/as electos/as

 

Reclamacións ante a Xefatura Territorial. 15 días hábiles desde a proclamación de candidatos/as electos/as.

 

 

Eleccións ao Consello Escolar

O vindeiro xoves, 8 de novembro ás 13:35 horas, terá lugar o sorteo público na secretaría do noso Centro, co fin de designar os membros que pasarán a constituír a Xunta Electoral encargada da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar.

Máis información no PDF que se xunta na ligazón anexa.

Información sobre sorteo público para constitución da Xunta Electoral para as eleccións ao Consello Escolar.    

Reunións outubro

Distribuir contido


by Dr. Radut