Skip to Content

Secretaría

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-2022

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o prazo para presentación de solicitudes de admisión será do 1 ao 22 de marzo.

Deberá presentar solicitude de admisión, segundo o modelo normalizado do Anexo II da citada Orde:

  • O alumnado que solicite posto escolar por primeira vez.

  • O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro.

O impreso de solicitude será facilitado gratuitamente na secretaría do centro ou ben poderá ser cumprimentado e descargado a través da aplicación informática “admisionalumnado”. A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

Xunto co impreso de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

  • DNI da/o alumna/o, libro de familia ou outro documento acretidativo da idade.

  • No caso de alumnado con NEAE, documentación acreditativa das circunstancias que fundamentan esta petición.

  • No caso de separación ou divorcio dos proxenitores, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

  • En caso de non autorizar a verificación dos datos de identidade das persoas interesadas, documento de identidade da persoa solicitante e do resto de membros computables da unidade familiar.

 

ACLARACIÓNS:

  • O alumnado matriculado nun centro docente público ten garantida a súa permanencia nel. O cambio de curso ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

  • A relación de postos escolares ofertados para o curso 2021-2022 está a disposición das persoas interesadas no taboleiro informativo, así como na páxina web do centro.

  • A solicitude do posto escolar será única e presentarase no centro no que que a/o solicitante pretende ser admitida/o en primeiro lugar, en caso de que se solicitase máis dun centro.

  • Indicar no modelo de solicitude, se se solicita o uso de servizo de comedor escolar e/ou uso do servizo de transporte escolar, no caso de ser adimitido/a.

 

O PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN VAI DO 1 DE MARZO AO 22 DE MARZO DE 2021.

 

 

        Modelo de solicitude. Anexo II       
               
       ? Manual de axuda para as familias.      
               
      Relación de postos escolares.      
               
      Nota informativa admisión alumnado curso 2020/2021.      

SOLICITUDES DE COMEDOR

Aberto o prazo para solicitar praza no comedor escolar para o curso 2020/2021.

Instrución 2/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, do 16 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Do 22 de xuño ao 13 de xullo (ambos inclusive): de maneira presencial de luns a venres de 10 a 13h.

Pódense recoller os impresos no centro ou descargando o impreso de solicitude que figura nesta entrada.

Impreso de solicitude.

Instrucións para calcular a renda per cápita.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut