Comedor

FROITA FRESCA. FOGGA

Esta axuda ten por obxecto a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares.

A axuda está destinada ás nenas e aos nenos que asistan regularmente aos centros escolares administrados ou recoñecidos polas autoridades competentes, que pertenzan aos seguintes niveis de ensino:

    Segundo ciclo de educación infantil.
    Educación primaria.
    Educación secundaria obrigatoria.


Comunicámoslle nas semanas que se indican, de luns a venres, na hora do recreo, o centro repartirá froita fresca a todo o alumnado dentro do programa "Froita na escola" que subvenciona o FOGGA.

  • Do 16 ao 20 de xaneiro.
  • Do 13 ao 19 de febreiro.
  • Do 20 ao 26 de marzo.
  • Do 22 ao 28 de maio.

Durante estas semanas non é necesario que os nenos traian bocadillo de media mañá e tamén é probable que sobre froita e quede para a seguinte semana.

Información xeral

O Servizo de Comedor rexirase polo disposto no Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, na Orde da Consellería de Educación, do 25 de febreiro do 2007 e na Instrución do 16 de maio, da Consellería de Educación sobre funcionamento dos comedores escolares de x

Pagos

O prezo do menú fixaráse conforme ás instrucións da Consellería de Educación.

Para efectuar o pagamento do servizo, os usuarios de comedor deberán ingresar na conta específica o importe mensual ou trimestral do prezo do menú. A falta de aboamento do importe do servizo por parte dos usuarios, será causa de perda da praza de comedor por acordo do consello escolar do centro.

Normas de funcionamiento

No Regulamento de Réxime Interno do Centro atopamos recollidos os seguintes dereitos e deberes dos comensais, así como as medidas correctoras.

Powered by Drupal - Design by artinet