Secretaría

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018-19

01/07/2014 12:47
Atlantic/Bermuda

Relación de libros de texto para o vindeiro curso 2018/19. Para obtela prema nos documentos adxuntos.

SOLICITUDE DE MATRÍCULA CARA Ó VINDEIRO CURSO 2018-2019

02/03/2009 13:19
Atlantic/Bermuda

 

            INFORMACIÓN  ADMISIÓN  ALUMNADO CURSO  ESCOLAR  2018-19

         Normativa:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)

A Dirección do C.E.I.P. Manuel Vidal Portela pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende 1 de marzo 2018 ata o  20 de marzo de 2018 poden presentar solicitudes de admisión na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.

1         Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados na secretaría do centro.

Tamén poden ser descargados na sede electrónica  da Xunta de Galicia, na aplicación”admisión alumnado” https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado 

ou na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal

2         Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude, así como a documentación xustificativa que considere, a efectos de baremación. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3          Xunto á documentación anterior tamén deberá presentar a seguinte:

  • Copia do DNI  do solicitante e membros da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
  • Volante histórico de convivencia, no que figuren tódolos membros da unidade familiar.
  • Copia do Libro de Familia (todas as páxinas nas que aparezan membros da unidade

           familiar) ou partida de nacemento

  • En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
  • Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
  • 2 fotos recentes tamaño carné.
  • Copia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado de matrícula (agás alumnado de 4º infantil)

(Para determinar a  renta per cápita : Renta 2016 Casillas 392 + 405)

4          No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

5          As solicitudes fóra de prazo presentarse na Xefatura Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (Pontevedra)  ou no centro elixido como 1ª opción.

6          A lista provisional de alumnado admitido  farase pública o 20 de abril 2018  (Prazo de reclamación: 23-27 abril 2018).

 A lista definitiva de alumnado admitido farase o  14 de maio de 2018.

7          A presentacióndadocumentaciónacreditativadoscriteriosdebaremo (so cando as solicitudes superen ás prazas dispoñibles) farase entre o 22 de marzo 2018 e o 9 de abril de 2018.

8          A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo  contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).

9         O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)

 

Pontevedra, marzo 2018

  A  DIRECCIÓN

 

 ÁREA DE INFLUENCIA DO CEIP MANUEL VIDAL PORTELA

  Perímetro:

 Río Lérez dende travesía da Galera ata a ponte do ferrocarril

Vía do ferrocarril dende a ponte sobre o Lérez ata a intersección coa rúa Prado Novo

Rúa Prado Novo ata a intersección con Ángel Amor Ruibal (ambas as beirarrúas)

Rúa Ángel Amor Ruibal (beirarrúa oeste)

Rúa Doutor Loureiro Crespo dende Ángel Amor Ruibal ata Casimiro Gómez (beirarrúa norte)

Rúa Casimiro Gómez ata a intersección con San Antoniño (beirarrúa leste)

Rúa San Antoniño (beirarrúa norte)

Rúa Perfecto Feijoo (beirarrúa leste)

Rúa Santa Clara (beirarrúa norte)

Rúa Padre Sarmiento (beirarrúa norte)

Rúa Sabela II (beirarrúa norte)

Rúa Arcebispo Malvar (beirarrúa leste)

Travesía da Galera (beirarrúa leste)

 

Dentro deste perímetro inclúe as rúas:

 

Praza das Regas, Ramón Cabanillas, Forcarei, Ernesto Caballero, José Malvar, A Seca ata cruce coa vía do tren, Doctor Fléming,Francisco Añón,do Pozo, Rúa do Mare ata a vía do tren, Av. de Bos Aires ata a ponte do tren,Av. de Uruguai ata a travesía da Galera, Amado Carballo,Casimiro Gómez ata Fernando Olmedo, Isidoro Millán Mariño, Altamira, Antón Villar Ponte, Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Camiño vello de Castela,Álvaro Cunqueiro, Cruz Vermella, Salustiano Portela, Irmáns S. Buhigas, Praza da Castaña, Padre Amoedo, Arcos de San Bartolomé, Padre Isla, Rúa Pedreira, Praza da Pedreira, Gregorio Fernández, Rúa Sierra, Rúa Hermida, César Boente, Xulio Camba, San Xulián, Cousiño, Rúa do Arco, Rúa Real dende cruce con Padre Sarmiento, Praza García de la Riega, García Escudero, Praza de Valentín García Escudero, Rúa da Ponte, Maceda, San Nicolás, Rúa do Barón, Violiña, San Telmo, Praza do Peirao, Sor Lucía, San Martiño, Pratería Vella, Tristán de Montenegro, Eirado de Alvar Páez, Campillo, Formigueira e Martín Fervén.

 

Áreas limítrofes

Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEP Marcos da Portela, EEI Fina Casalderrey, CEIP de Vilaverde – Mourente, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Praza de Barcelos, CEIP Froebel, CEIP Xunqueira nº 1 e CEIP Xunqueira nº2.

 

 HORARIO ESCOLAR: de 9 a 14h.  

 PLAN MADRUGA: SI

COMEDOR: SI

TRANSPORTE ESCOLAR: NON  

ADSCRITO AO INSTITUTO A XUNQUEIRA II

 

Ed. Infantil

Ed. Primaria

 

3 anos

4 anos

5 anos

UNIDADES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VACANTES 2017/2018

44+6NEAE

22

9

0+6NEAE

0

5

3

2

5

NEAE: Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Nos ADXUNTOS veredes o Decreto e a Orde que regulan o procedemento de admisión de alumnado, así como os IMPRESOS necesarios para facer a solicitude de praza.

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CURSO 2017/18

25/04/2018 12:13
Atlantic/Bermuda

SECRETARÍA

00/00/
Array

FUNCIONAMENTO 


Horario


O horario do centro é o seguinte de 9 h a 14  h.


De setembro a xuño o profesorado adicará os martes de 16:30 h a 19:30 h como tempo de dedicación ó centro.


Dentro da acción titorial o horario de atención ós pais-nais dos alumn@s será tódolos martes do ano de 17:00 a 18:00 h.


Ademais destas xuntanzas, a comunicación coas familias será cada trimestre cun boletín de notas do alumn@ que deberá ser devolto ó colexio firmado pola nai, pai ou titor de cada nen@.


           Atención á diversidade.


Coordinado polo departamento de orientación préstase atención @s nen@s que precisen unha atención educativa especial. Para máis información DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.


 


Gratuidade de libros de texto.


O noso centro acolleuse ó programa de gratuidade de libros de  texto para alumnos de primaria. Deste xeito os libros usaranse durante un período de 4 anos, ó término deste tempo renovaranse.


As familias son informadas do programa, e no momento en que se acollen a el, teñen que acepta-las condicións, que se lle explicarán nunha reunión que se celebrará previa cita.


 


Regulamento de Réxime Interior.


Con este documento fíxanse as normas básicas de funcionamento e de convivencia do centro.


O Centro pon a disposición da calquera membro da comunidade escolar un exemplar para que se poida consultar.


No presente curso faremos unha proposta de modificación do noso regulamento, no que se fan as modificacións oportunas para adaptarnos á  normativa actual.


            Plan de autoprotección.


No curso 2005-06 renovouse o plan de autoprotección. Colocaronse carteis indicativos para lograr unha evacuación rápida e eficaz do centro.


Asi mesmo, cada ano levarase a cabo un simulacro de evacuación.


   

Distribuir contido