INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES ADMISIÓN

25/05/2020 12:43
Atlantic/Bermuda

 

As familias que presentaron solicitudes de admisión para os cursos  de 4º e 5º de E. Primaria terán que presentar a documentación para baremar xa que o número de solicitudes é superior ao número de prazas.

Nos outros niveis, tanto en E. Infantil coma en E. Primaria, como o número de prazas é superior ao de solicitudes non é necesario realizar o baremo, esto implica que todo o alumnado que solicitou praza terá garantizada a mesma no Centro.

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020-2021

23/05/2017 12:36
Atlantic/Bermuda

AXUDAS PARA ADQUISICION DE

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

 

Publicouse no Diario Oficial de Galicia do 19 de maio de 2020 a orde pola que se convocan as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o alumnado de Educación Primaria para o curso 2020/2021

 

O anexo I para realizar as solicitudes están á vosa disposición no centro.

 

Plazo de presentación das solicitudes: do  20 de maio 2020 (mércores) ata

                                                                     19 de xuño 2020 (venres).

 

1º e 2º E.P.:participación nas axudas para adquirir libros de texto e axuda para a adquisición de material escolar

3º e 4º E.P.:participación no fondo solidario de libros de texto e  axuda para a adquisición de material escolar

5º e 6º E.P.:só  pode solicitar axuda para a adquisición de material escolar

 

Membros computables da unidade familiar: ao 31 dec. 2018

1.Serán membros computables da unidade familiar:

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

 Non terá a consideración de membro computable:

a)    A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b)    O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

A renda per cápita da unidade familiar :é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

Deben sumarse as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza,(sumar as casillas 435+460 da declaración renta 2018 e dividimos polo número de membros computables da familia ).     Renta per cápita máxima para recibir axuda: inferior a 10.000 €

 

Documentación a achegar xunto coa solicitude:

a) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2018, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

   1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.

   2º. Certificado ou volante de convivencia.

   3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

b) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

c) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

d) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

e) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

f) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

IMPORTANTE: Todo o alumando que curse 3º e 4º no curso 2019-2020, que participara no programa de Fondo solidario, deberá devolver os libros en bo estado, ao rematar o presente curso na data que será indicada polo centro.

 

Pontevedra, 20 de maio de 2020

SECRETARÍA

AVISO IMPORTANTE

23/05/2017 13:45
Atlantic/Bermuda

Para unha correcta visualización de todos os documentos, debe utilizarse o navegador Mozilla Firefox; tamén se consegue un resultado bastante bo con Google Chrome mais non con Internet Explorer.

BENVIDOS Á PÁXINA WEB DO "C.E.I.P. MANUEL VIDAL PORTELA"

Nesta páxina os membros da comunidade educativa do centro informan da súa actividade ao longo do curso.

  Os traballos e informacións sobre actividades poden atoparse nos apartados destinados a cada departemento ou proxecto.  

 

SOLICITUDE DE MATRÍCULA CARA Ó VINDEIRO CURSO 2020-2021. NOVOS PRAZOS

02/03/2009 13:19
Atlantic/Bermuda

          

            INFORMACIÓN  ADMISIÓN  ALUMNADO CURSO  ESCOLAR  2020-21

         Normativa:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)

A Dirección do C.E.I.P. Manuel Vidal Portela pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende 11 de maio 2020 ata o 18 de maio de 2020 poden presentar solicitudes de admisión na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.

1         Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados na secretaría do centro.

Tamén poden ser descargados na sede electrónica da Xunta de Galicia http://www.xunta.es/portada,  na páxina web da Consellería de Educación http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923, na aplicación admisionalumnado

ou na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal 

Co impreso de solicitude de admisión deberán presentar un documento acreditativo do requisito da idade do alumno/a.

2         Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3         No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

4         Cando o número de solicitudes supere o número de prazas, os solicitantes deberán presentar a seguinte documentación para acreditar os criterios de baremo entre o 20 de maio 2020 e o 26 de maio de 2020 (Na páxina web do Centro publicaremos os cursos para os que sexa necesario baremar; tamén informaremos chamando ao teléfono 886 151 937):

  • Copia do DNI  do solicitante e membros da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
  • Volante histórico de convivencia, no que figuren tódolos membros da unidade familiar.
  • Copia do Libro de Familia (todas as páxinas nas que aparezan membros da unidade

           familiar) ou partida de nacemento

  • En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.

(Para determinar a  renta per cápita : Renta 2018 Casillas 435+ 460 

5         A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 5 de xuño 2020 (Prazo de reclamación: 8 xuño ao 10 de xuño 2020).

 A lista definitiva de alumnado admitido farase o 25 de xuño de 2020.

6        A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).

7        O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)

8         As solicitudes fóra de prazo presentarse na Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  (Pontevedra)  ou no centro elixido como 1ª opción.

9         PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA dende 1 de xullo 2020 ata o 10 de xullo de 2020. Os impresos de matrícula (anexo III da Orde do 12 de marzo de 2013) serán facilitados na secretaría do centro.

Documentación a presentar para formalizar a matrícula:

  • Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
  • 2 fotos recentes tamaño carné.
  • Copia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado de matrícula (agás alumnado de 4º infantil)
  • En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.

 

Pontevedra, 1 de marzo 2020

  A  DIRECCIÓN

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CEIP MANUEL VIDAL PORTELA

ÁREA DE INFLUENCIA

 Perímetro:

· Río Lérez dende travesía da Galera ata a ponte do ferrocarril

· Vía do ferrocarril dende a ponte sobre o Lérez ata a intersección coa rúa Prado Novo

· Rúa Prado Novo ata a intersección con Ángel Amor Ruibal (ambas as beirarrúas)

· Rúa Ángel Amor Ruibal (beirarrúa oeste)

· Rúa Doutor Loureiro Crespo dende Ángel Amor Ruibal ata Casimiro Gómez (beirarrúa norte)

· Rúa Casimiro Gómez ata a intersección con San Antoniño (beirarrúa leste)

 · Rúa San Antoniño (beirarrúa norte)

· Rúa Perfecto Feijoo (beirarrúa leste)

· Rúa Santa Clara (beirarrúa norte)

 · Rúa Padre Sarmiento (beirarrúa norte)

· Rúa Sabela II (beirarrúa norte)

· Rúa Arcebispo Malvar (beirarrúa leste)

 · Travesía da Galera (beirarrúa leste)

Dentro deste perímetro inclúe as rúas:

 

Praza das Regas, Ramón Cabanillas, Forcarei, Ernesto Caballero, José Malvar, A Seca ata cruce coa vía do tren, Doctor Fléming,Francisco Añón,do Pozo, Rúa do Mare ata a vía do tren, Av. de Bos Aires ata a ponte do tren,Av. de Uruguai ata a travesía da Galera, Amado Carballo,Casimiro Gómez ata Fernando Olmedo, Isidoro Millán Mariño, Altamira, Antón Villar Ponte, Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Camiño vello de Castela,Álvaro Cunqueiro, Cruz Vermella, Salustiano Portela, Irmáns S. Buhigas, Praza da Castaña, Padre Amoedo, Arcos de San Bartolomé, Padre Isla, Rúa Pedreira, Praza da Pedreira, Gregorio Fernández, Rúa Sierra, Rúa Hermida, César Boente, Xulio Camba, San Xulián, Cousiño, Rúa do Arco, Rúa Real dende cruce con Padre Sarmiento, Praza García de la Riega, García Escudero, Praza de Valentín García Escudero, Rúa da Ponte, Maceda, San Nicolás, Rúa do Barón, Violiña, San Telmo, Praza do Peirao, Sor Lucía, San Martiño, Pratería Vella, Tristán de Montenegro, Eirado de Alvar Páez, Campillo, Formigueira e Martín Fervén.

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEP Marcos da Portela, EEI Fina Casalderrey, CEIP de Vilaverde – Mourente, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Praza de Barcelos, CEIP Froebel, CEIP Xunqueira nº 1 e CEIP Xunqueira nº2.

 

HORARIO ESCOLAR: de 9 a 14h.

 

PLAN MADRUGA: SI

 

COMEDOR: SI

 

TRANSPORTE ESCOLAR: NON

 

ADSCRITO AO INSTITUTO A XUNQUEIRA II

 

 

 

 

Ed. Infantil

Ed. Primaria

 

3 anos

4 anos

5 anos

UNIDADES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VACANTES 2019/2020

44+6 neae

19

3

18+6neae

17

0

0

0

1

          NEAE: Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Nos ADXUNTOS veredes o Decreto e as Ordes que regulan o procedemento de admisión de alumnado, así como os IMPRESOS necesarios para facer a solicitude de praza.

Distribuir contido