AVISO IMPORTANTE

23/05/2017 13:45
Atlantic/Bermuda

Para unha correcta visualización de todos os documentos, debe utilizarse o navegador Mozilla Firefox; tamén se consegue un resultado bastante bo con Google Chrome mais non con Internet Explorer.

BENVIDOS Á PÁXINA WEB DO "C.E.I.P. MANUEL VIDAL PORTELA"

Nesta páxina os membros da comunidade educativa do centro informan da súa actividade ao longo do curso.

  Os traballos e informacións sobre actividades poden atoparse nos apartados destinados a cada departemento ou proxecto.  

 

SOLICITUDE DE MATRÍCULA CARA Ó VINDEIRO CURSO 2019-2020

02/03/2009 13:19
Atlantic/Bermuda

            INFORMACIÓN  ADMISIÓN  ALUMNADO CURSO  ESCOLAR  2019-2020

 

         Normativa:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)

A Dirección do C.E.I.P. Manuel Vidal Portela pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende 1 de marzo 2019 ata o 20 de marzo de 2019 poden presentar solicitudes de admisión na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.

1         Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados na secretaría do centro.

Tamén poden ser descargados na sede electrónica da Xunta de Galicia http://www.xunta.es/portada,  na páxina web da Consellería de Educación http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923, na aplicación admisionalumnado

ou na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal,

2         Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude, así como a documentación xustificativa que considere, a efectos de baremación. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3          Xunto á documentación anterior tamén deberá presentar a seguinte:

  • Copia do DNI  do solicitante e membros da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
  • Volante histórico de convivencia, no que figuren tódolos membros da unidade familiar.
  • Copia do Libro de Familia (todas as páxinas nas que aparezan membros da unidade familiar) ou partida de nacemento
  • En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
  • Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
  • 2 fotos recentes tamaño carné.
  • Copia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado de matrícula (agás alumnado de 4º infantil)

 (Para determinar a  renta per cápita : Renta 2017 Casillas 415 + 435)

4          No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

5          As solicitudes fóra de prazo presentarse na Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  (Pontevedra)  ou no centro elixido como 1ª opción.

6          A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 24 de abril 2019  (Prazo de reclamación: 25 abril ao 2 de maio 2019).

 A lista definitiva de alumnado admitido farase o 14 de maio de 2019.

7          A presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (so cando as solicitudes superen ás prazas dispoñibles) farase entre o 25 de marzo 2019 e o 5 de abril de 2019.

8          A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).

9         O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)

10     PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA dende 20 de xuño 2019 ata o 30 de xuño de 2019. Os impresos de matrícula (anexo III da Orde do 12 de marzo de 2013) serán facilitados na secretaría do centro.

 

Pontevedra, 1 de marzo 2019

 

  A  DIRECCIÓN

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CEIP MANUEL VIDAL PORTELA

ÁREA DE INFLUENCIA

 Perímetro:

· Río Lérez dende travesía da Galera ata a ponte do ferrocarril

· Vía do ferrocarril dende a ponte sobre o Lérez ata a intersección coa rúa Prado Novo

· Rúa Prado Novo ata a intersección con Ángel Amor Ruibal (ambas as beirarrúas)

· Rúa Ángel Amor Ruibal (beirarrúa oeste)

· Rúa Doutor Loureiro Crespo dende Ángel Amor Ruibal ata Casimiro Gómez (beirarrúa norte)

· Rúa Casimiro Gómez ata a intersección con San Antoniño (beirarrúa leste)

 · Rúa San Antoniño (beirarrúa norte)

· Rúa Perfecto Feijoo (beirarrúa leste)

· Rúa Santa Clara (beirarrúa norte)

 · Rúa Padre Sarmiento (beirarrúa norte)

· Rúa Sabela II (beirarrúa norte)

· Rúa Arcebispo Malvar (beirarrúa leste)

 · Travesía da Galera (beirarrúa leste)

Dentro deste perímetro inclúe as rúas:

 

Praza das Regas, Ramón Cabanillas, Forcarei, Ernesto Caballero, José Malvar, A Seca ata cruce coa vía do tren, Doctor Fléming,Francisco Añón,do Pozo, Rúa do Mare ata a vía do tren, Av. de Bos Aires ata a ponte do tren,Av. de Uruguai ata a travesía da Galera, Amado Carballo,Casimiro Gómez ata Fernando Olmedo, Isidoro Millán Mariño, Altamira, Antón Villar Ponte, Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Camiño vello de Castela,Álvaro Cunqueiro, Cruz Vermella, Salustiano Portela, Irmáns S. Buhigas, Praza da Castaña, Padre Amoedo, Arcos de San Bartolomé, Padre Isla, Rúa Pedreira, Praza da Pedreira, Gregorio Fernández, Rúa Sierra, Rúa Hermida, César Boente, Xulio Camba, San Xulián, Cousiño, Rúa do Arco, Rúa Real dende cruce con Padre Sarmiento, Praza García de la Riega, García Escudero, Praza de Valentín García Escudero, Rúa da Ponte, Maceda, San Nicolás, Rúa do Barón, Violiña, San Telmo, Praza do Peirao, Sor Lucía, San Martiño, Pratería Vella, Tristán de Montenegro, Eirado de Alvar Páez, Campillo, Formigueira e Martín Fervén.

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEP Marcos da Portela, EEI Fina Casalderrey, CEIP de Vilaverde – Mourente, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Praza de Barcelos, CEIP Froebel, CEIP Xunqueira nº 1 e CEIP Xunqueira nº2.

 

HORARIO ESCOLAR: de 9 a 14h.

 

PLAN MADRUGA: SI

 

COMEDOR: SI

 

TRANSPORTE ESCOLAR: NON

 

ADSCRITO AO INSTITUTO A XUNQUEIRA II

 

 

 

 

Ed. Infantil

Ed. Primaria

 

3 anos

4 anos

5 anos

UNIDADES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VACANTES 2019/2020

44+6 neae

10

23

7+6neae

1

0

2

4

2

          NEAE: Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Nos ADXUNTOS veredes o Decreto e as Ordes que regulan o procedemento de admisión de alumnado, así como os IMPRESOS necesarios para facer a solicitude de praza.

INFORMACIÓN SOBRE A SAÍDA DO ALUMNADO AO FINAL DA XORNADA LECTIVA

29/09/2017 12:36
Atlantic/Bermuda

Documento explicativo das instrucción que rixen a saída do alumnado ao finalizar a xornada lectiva

SOMOS ESCOLA ASOCIADA Á UNESCO.

SOMOS ESCOLA ASOCIADA Á UNESCO.

Desde o ano 2000 pertencemos a rede de Escolas Asociadas á UNESCO, que ten como obxectivos difundir entre o noso alumnado valores de Paz, Xustiza e Tolerancia.

Distribuir contido