DATAS DE PUBLICACIÓN DE LISTAXES AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2018-19

30/06/2017 09:40
Atlantic/Bermuda

DATAS DE PUBLICACIÓN DE LISTAXES  AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2018-19

 

·     Listaxe provisional  10 de xullo

·     Reclamacións 12 e 13 de xullo

·     Listaxe definitiva 16 de xullo

·     Recollida de vales: a partir do 19 de xullo

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018-19

23/05/2017 12:36
Atlantic/Bermuda

AXUDAS PARA ADQUISICION DE

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

Publicouse no Diario Oficial de Galicia do 21 de maio de 2018 a orde pola que se convocan as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o alumnado de Educación Primaria para o curso 2018/2019

Os anexos I  e II para realizar as solicitudes están á vosa disposición no centro. (Tamén o tedes no documento adxunto)

Plazo de presentación das solicitudes: do  22 de maio 2018 (martes) ata

                                                                     22 de xuño 2018 (venres).

1º e 2º E.P.:participación nas axudas para adquirir libros de texto e axuda para a adquisición de material escolar

3º e 4º E.P.:participación no fondo solidario de libros de texto e  axuda para a adquisición de material escolar

5º e 6º E.P.:só  pode solicitar axuda para a adquisición de material escolar

 

Membros computables da unidade familiar: ao 31 dec. 2016

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

 Non terá a consideración de membro computable:

a)    A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b)    O agresor nos casos de violencia de xénero.

A renda per cápita da unidade familiar :é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

Deben sumarse as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza,(sumar as casillas 392+405 da declaración renta 2016 y dividimos por el número de membros computables da familia ).     Renta per cápita máxima para recibir axuda: ata 9.000€

 

Documentación a achegar xunto coa solicitude:

a) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

   1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.

   2º. Certificado ou volante de convivencia.

   3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

b) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

c) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

d) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

 

IMPORTANTE: Todo o alumando que curse 3º e 4º no curso 2017-2018, que participara no programa de Fondo solidario, deberá devolver os libros en bo estado, ao rematar o presente curso na data que será indicada polo centro, de non facelo así quedará excluído  do fondo solidario para o vindeiro curso.

 

Esta información e os anexos están na páxina web do colexio. http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal/

Pontevedra, 21 de maio de 2018

SECRETARÍA

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018-19

01/07/2014 12:47
Atlantic/Bermuda

Relación de libros de texto para o vindeiro curso 2018/19. Para obtela prema nos documentos adxuntos.

AVISO IMPORTANTE

23/05/2017 13:45
Atlantic/Bermuda

Para unha correcta visualización de todos os documentos, debe utilizarse o navegador Mozilla Firefox; tamén se consegue un resultado bastante bo con Google Chrome mais non con Internet Explorer.

BENVIDOS Á PÁXINA WEB DO "C.E.I.P. MANUEL VIDAL PORTELA"

Nesta páxina os membros da comunidade educativa do centro informan da súa actividade ao longo do curso.

  Os traballos e informacións sobre actividades poden atoparse nos apartados destinados a cada departemento ou proxecto.  

 

Distribuir contido