VISITA VIRTUAL

28/02/2021 23:11
Atlantic/Bermuda


SOLICITUDE DE MATRÍCULA CARA Ó VINDEIRO CURSO 2021-2022

17/02/2021 11:27
Atlantic/Bermuda

INFORMACIÓN  ADMISIÓN  ALUMNADO CURSO  ESCOLAR  2021-2022
         Normativa:
•    Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)
•    Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)
•    Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)
•    Orde do 18 de decembro de 2020 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 256 de 22 de decembro de 2020)
A Dirección do C.E.I.P. Manuel Vidal Portela pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende ó 01 de marzo de 2021 ata ó 22 de marzo de 2021, ambos incluídos, poden presentar solicitudes de admisión na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.
1    Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados gratuitamente na secretaría do centro, na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados , na aplicación <admisionalumnado> https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado ou na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal,
2    Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
3    DOCUMENTACIÓN
•    Copia do DNI  da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
•    Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a ( Libro Familia, DNI, …)
•    Certificado oficial do expediente académico, no seu caso ( Agás alumnado de 4º de E. Infantil)
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
BAREMACIÓN
Cando o número de solicitudes supere o número de prazas, os solicitantes deberán presentar a documentación necesaria para acreditar os criterios de baremo entre o 25 de marzo 2021 e o 12 de abril de 2021  ( Na páxina web do Centro e no taboleiro de anuncios publicaremos os cursos para os que sexa necesario baremar; tamén poden consultalo chamando ao teléfono 886 151 937)

  •  A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 23 de abril  (Prazo de reclamación: 26 de abril ao 30 de abril 2021).
  •  A lista definitiva de alumnado admitido farase o 14 de maio de 2021.

4     A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).
5    O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)
6    As solicitudes fóra de prazo ( do 23 de marzo ao 18 de maio) presentaranse no centro elixido como 1ª opción.
7    PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
 Entre o 20 e o 30 de xuño de 2021. Os impresos de matrícula (anexo III da Orde do 12 de marzo de 2013) serán facilitados na secretaría do centro.
Documentación a presentar para formalizar a matrícula:
•    Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
•    2 fotos recentes tamaño carné.
•    Copia da tarxeta sanitaria.
•    Certificado de matrícula (agás alumnado de 4º infantil)
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación
< admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) Utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante
Pontevedra, 01 de marzo 2021
  A  DIRECCIÓN

ÁREA DE INFLUENCIA DO CEIP MANUEL VIDAL PORTELA
ÁREA DE INFLUENCIA
 Perímetro:
• Río Lérez dende travesía da Galera ata a ponte do ferrocarril
• Vía do ferrocarril dende a ponte sobre o Lérez ata a intersección coa rúa Prado Novo
• Rúa Prado Novo ata a intersección con Ángel Amor Ruibal (ambas as beirarrúas)
• Rúa Ángel Amor Ruibal (beirarrúa oeste)
• Rúa Doutor Loureiro Crespo dende Ángel Amor Ruibal ata Casimiro Gómez (beirarrúa norte)
• Rúa Casimiro Gómez ata a intersección con San Antoniño (beirarrúa leste)
 • Rúa San Antoniño (beirarrúa norte)
• Rúa Perfecto Feijoo (beirarrúa leste)
• Rúa Santa Clara (beirarrúa norte)
 • Rúa Padre Sarmiento (beirarrúa norte)
• Rúa Sabela II (beirarrúa norte)
• Rúa Arcebispo Malvar (beirarrúa leste)
 • Travesía da Galera (beirarrúa leste)
Dentro deste perímetro inclúe as rúas:
 
Praza das Regas, Ramón Cabanillas, Forcarei, Ernesto Caballero, José Malvar, A Seca ata cruce coa vía do tren, Doctor Fléming,Francisco Añón,do Pozo, Rúa do Mare ata a vía do tren, Av. de Bos Aires ata a ponte do tren,Av. de Uruguai ata a travesía da Galera, Amado Carballo,Casimiro Gómez ata Fernando Olmedo, Isidoro Millán Mariño, Altamira, Antón Villar Ponte, Padre Fernando Olmedo, Padre Gaite, Camiño vello de Castela,Álvaro Cunqueiro, Cruz Vermella, Salustiano Portela, Irmáns S. Buhigas, Praza da Castaña, Padre Amoedo, Arcos de San Bartolomé, Padre Isla, Rúa Pedreira, Praza da Pedreira, Gregorio Fernández, Rúa Sierra, Rúa Hermida, César Boente, Xulio Camba, San Xulián, Cousiño, Rúa do Arco, Rúa Real dende cruce con Padre Sarmiento, Praza García de la Riega, García Escudero, Praza de Valentín García Escudero, Rúa da Ponte, Maceda, San Nicolás, Rúa do Barón, Violiña, San Telmo, Praza do Peirao, Sor Lucía, San Martiño, Pratería Vella, Tristán de Montenegro, Eirado de Alvar Páez, Campillo, Formigueira e Martín Fervén.
ÁREAS LIMÍTROFES

Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEP Marcos da Portela, EEI Fina Casalderrey, CEIP de Vilaverde – Mourente, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Praza de Barcelos, CEIP Froebel, CEIP Xunqueira nº 1 e CEIP Xunqueira nº2.

HORARIO ESCOLAR: de 9 a 14h.

PLAN MADRUGA: SI

COMEDOR: SI

TRANSPORTE ESCOLAR: NON

ADSCRITO AO INSTITUTO A XUNQUEIRA II

 


  

INFORMACIÓN ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2021/22

18/02/2021 14:01
Atlantic/Bermuda

Estimadas familias.

Por mor da situación que estamos a vivir causada pola COVID-19 no presente curso non vai ser posible organizar reunións presenciais coas familias de nova incorporación, polo que desde o centro imos a programar unha xuntanza virtual a través da platafomra CISCO WEBEX. Para acceder só debedes entrar na aplicación e introducir un número/código e a continuación un nome de usuario e unha conta de correo.

Información para incorporarse á reunión 

https://eduxunta.webex.com/eduxunta/e.php?MTID=m385f339a9afc2cfcb3bf5e2ee192b3e7

Nº reunión:  121 205 2944

Para máis información 886151937

DATA REUNIÓN: 2 DE MARZO

HORA: 17:30 H 

ACCESO AULA VIRTUAL

27/10/2020 14:30
Atlantic/Bermuda

NO DOCUMENTO ADXUNTO APARECEN INSTRUCCIÓNS DE COMO ACCEDER A AULA VIRTUAL

RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO A QUE SE ESTEA ADSCRITO

04/02/2019 13:17
Atlantic/Bermuda

 RESERVA DE PRAZA ALUMNADO DE 6º

Estimados/-as pais/nais ou titores:

Cada centro de Ed. Primaria está adscrito a un centro de Ed. Secundaria, que no noso caso é o I.E.S. A Xunqueira II, onde os nosos alumnos teñen prioridade para a admisión.

      Cumprindo as instrucións da orde que regula o proceso de admisión dos alumnos (Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013) achegámoslle o impreso oficial de solicitude de reserva de praza para o IES A XUNQUEIRA II que deben entregar na Secretaría do CEIP MANUEL VIDAL PORTELA ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.

Prazo para presentar a solicitude: Do 11 de xaneiro ao  día 8 de febreiro

      Lembrar que a Orde do 25 de xaneiro do ano 2017 que modifica o proceso de admisión do alumnado indica que tamén pode ser cuberta a través da aplicación <<admisionalumnado>>

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

 

Se esta reserva é aceptada (cando hai prazas suficientes) será vinculante e incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no I.E.S. A Xunqueira II antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (1 de marzo). Presentar unha solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá como efecto a perda da prioridade.

Para aqueles pais/nais de alumnos/as que teñan a idea de estudar noutro instituto, o prazo de solicitude de praza é do 1 ao 20 de marzo, e terán que recoller os impresos de solicitude no instituto elixido.

IMPORTANTE:  A matrícula deberá formalizarse entre o 25 de xuño e o 10 de xullo no instituto.

Atentamente

A dirección

 

O formulario normalizado (ED550A) achégase no documento adxunto.

 

 Normativa de aplicación

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

Distribuir contido