AVISO IMPORTANTE

23/05/2017 13:45
Atlantic/Bermuda

Para unha correcta visualización de todos os documentos, debe utilizarse o navegador Mozilla Firefox; tamén se consegue un resultado bastante bo con Google Chrome mais non con Internet Explorer.

BENVIDOS Á PÁXINA WEB DO "C.E.I.P. MANUEL VIDAL PORTELA"

Nesta páxina os membros da comunidade educativa do centro informan da súa actividade ao longo do curso.

  Os traballos e informacións sobre actividades poden atoparse nos apartados destinados a cada departemento ou proxecto.  

 

Admisión curso 2017-18

LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2017-18

 

                       4º ED. INFANTIL                                                      2º ED. PRIMARIA

1     Acosta San Martín, Pablo                                          1    Ríos Aboal, Oscar

2     Acuña Porto, Diego

3     Agra Núñez, Sabina

4     Alfonsín Barros, Enzo                                                   3º ED. PRIMARIA

5     Álvarez Fariña, Arturo                                               1    Bertoa Arias, Oliver

6     Antón Martínez, Víctor

7     Arosa Veiga, Joel

8     Arteche González, Julen

9     Bayer Pérez, Sira

10   Bértolo López, Lois

11   Casás Fernández, Xabier

12   Conde Lafuente, Manuel

13   Da Silva Pazos, Nuno

14   Ebubechukwu Okoh, Kevin

15   Fernández Piñeiro, Xoel

16   Frieiro Barreales, Anxo

17   García Rodríguez, Daniela

18   Lino Monteagudo, Alba

19   Nolasco García, Lidia

20   Omil Fernández, Ariadne

21   Padín Guerrero, Inés

22   Prado Castro, Elba

23   Quintás García, Mateo

24   Rodríguez Garrido, Carmen

25   Seoane Vidal, Rodrigo

26   Ucha Fornari, Thiago

Segundo o artigo 32 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado no caso de centros públicos, contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Pontevedra, a 12 de maio de 2017

                                                                              A Dirección

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017-18

23/05/2017 12:36
Atlantic/Bermuda

AXUDAS PARA ADQUISICION DE

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2017-2018

Publicouse no Diario Oficial de Galicia do 22 de maio de 2017 a orde pola que se convocan as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o alumnado de Educación Primaria para o curso 2017/2018

O anexo I para realizar as solicitudes están á vosa disposición no centro.

Plazo de presentación das solicitudes: do  23 de maio 2017 (martes) ata

                                                                     23 de xuño 2017 (venres) .

1º e 2º E.P.:participación nas axudas para adquirir libros de texto e axuda para a adquisición de material escolar

3º e 4º E.P.:participación no fondo solidario de libros de texto e  axuda para a adquisición de material escolar

5º e 6º E.P.:só  pode solicitar axuda para a adquisición de material escolar

 Membros computables da unidade familiar: ao 31 dec. 2015

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 Non terá a consideración de membro computable:

a)    A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b)    O agresor nos casos de violencia de xénero.

A renda per cápita da unidade familiar :é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2015 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

Deben sumarse as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza,(sumar as casillas 380 +395 da declaración renta 2015 y dividimos por el número de membros computables da familia).     Renta per cápita máxima para recibir axuda: ata 9.000€

  Documentación a achegar xunto coa solicitude:

a) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2015, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes me¬dios:

   1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.

   2º. Certificado ou volante de convivencia.

   3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

b) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

c) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

d) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

 

IMPORTANTE: Todo o alumando que curse 3º e 4º no curso 2016-2017, que participara no programa de Fondo solidario, deberá devolver os libros en bo estado, ao rematar o presente curso na data que será indicada polo centro.

 

Pontevedra, 22 de maio de 2017

SECRETARÍA

 

DÍA DA PAZ 2017

Distribuir contido