Responder ó comentario

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CARA AO VINDEIRO CURSO 2024-2025

17/02/2021
Atlantic/Bermuda

INFORMACIÓN  ADMISIÓN  ALUMNADO CURSO  ESCOLAR  2024-25


 Normativa:


•    DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/36277


•    ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0655-281022-0001_gl.html

. ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230613/AnuncioG0655-290523-0004_gl.html

. RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do texto do Acordo entre esta consellería e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e UGT-SP Ensino sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docente da Comunidade Autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240117/AnuncioG0655-110124-0003_gl.html

 

 

•    PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN

dende 01 de marzo 2024 ata o 20 de marzo de 2024 

As solicitudes poden presentarse vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, presencialmente no centro docente indicado en primeiro lugar ou en calquera dos rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
•    Os impresos de solicitude ED550B e Anexo II bis serán facilitados na secretaría do centro.
Tamén poden ser descargados na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
na páxina web da Consellería de Educación http://www.edu.xunta.gal
na aplicación admisionalumnado https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
ou na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelvidal,  
•    Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude, pedindo ata 6 centros por orde de preferencia, deberán alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda do dereito a particiapar no procedemento nos termos previstos no artigo 8 da irde di 21 de outubro de 2022
•    Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro da nova solicitude que deberá presentarse.
•    A solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles, neste caso, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
•    Cando o número de solicitudes supere o número de prazas, os solicitantes deberán presentar a seguinte documentación para acreditar os criterios de baremo entre o 21 de marzo 2024 e o 5 de abril de 2024  ( Na páxina web do Centro publicaremos os cursos para os que sexa necesario baremar; tamén informaremos chamando ao teléfono 886 151 937)
•    A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 25 de abril  (Prazo de reclamación: 26 de abril ao 04 de maio de 2024).
•    A lista definitiva de alumnado admitido farase o 15 de maio de 2024.
•    As persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao das publicacións das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido


•    PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA dende o 20 ata o 30 de xuño de 2024.

Os impresos de matrícula serán facilitados na secretaría do centro.

O alumnado e ás familias que poderán consultar na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado):
 a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de admisión ordinaria e matrícula.
 b) A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.
 c) A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.
 d) O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante
 e) A listaxe  provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

AdxuntoTamaño
Decreto 13-2022, do 3 de febreiro.pdf545.72 KB
orde do 21 de outrubro de 2022.pdf1.6 MB
Orde do 26 de maio de 2023_gl.pdf857.02 KB
SOLICITUDE ADMISIÓN-GALEGO.pdf1.53 MB
SOLICITUD ADMISIÓN-CASTELLANO.pdf1.53 MB
Area de influencia. Horario. Servicios complementarios. Centro adscrito.pdf177.9 KB
Vacantes 24-25.pdf98.88 KB

Responder