PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

         
  PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL  

 

Premer na imaxe para acceder á PXA do curso actual

 

1. Será ELABORADA polo equipo directivo e terá en conta as propostas do claustro e as directrices do Consello escolar.

2. Tal como estableco o artigo 127 dal LOMLOE é competencia do CONSELLO ESCOLAR aprobar e avaliar a programación xeneral anual del centro, sen perxuizo das competencias do CLAUSTRO do profesorado en relación coa planificación e  organización docente.

3. Unha vez aprobada quedará custiodada na secretaría do centro para que poida ser consultada por calquera membro da comunidade escolar e polas autoridades educativas. Ao persoal do centro que o solicite facilitaráselle unha copia.

4. Unha copia da programación xeral anual será remitida, no prazo de 5 días despois da súa aprobación, á inspección educativa e outra copia entregaráselles ás asociacións de pais e nais do centro.

5. A programación xeral anual será SUPERVISADA pola Inspección educativa.

 
         
       

Powered by Drupal - Design by artinet