PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

       
  PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL  
 

1. Será ELABORADA polo equipo directivo e terá en conta as propostas do claustro e as directrices do Consello escolar

2. Deberá ser APROBADA polo director/a do centro (antes do 15 de outubro) e AVALIADA polo Consello Escolar, sen perxuizo das competencias do Claustro de profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

3. Unha vez aprobada quedará custiodada na secretaría do centro para que poida ser consultada por calquera membro da comunidade escolar e polas autoridades educativas. Ao personal do centro que o solicite facilitarállese unha copia.

4. Unha copia da programación xeral anual será remitida, no prazo de 5 días despois da súa aprobación, á inspección educativa e outra copia entregaráselles ás asociacións de pais e nais do centro.

5. A programación xeral anual será SUPERVISADA pola Inspección educativa.

 
 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 12-13

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 13-14

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 14-15

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 15-16

 PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 16-17

 PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 17-18

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Isaac Peral CURSO 18-19

 
       

Powered by Drupal - Design by artinet