Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

ADMISIÓN DE ALUMNADO 2024-2025

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN: 

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro e que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación. 

CALENDARIO:

 

 


 

 

 

CENTRO DE ADSCRICIÓN DO CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS: CPI A Xunqueira

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Concello de Fene 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO: 

 • Transporte escolar
 • Comedor xestionado pola ANPA 
 • Servizo de madrugadores xestionado pola ANPA
 • Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA

INFORMACIÓN A TER EN CONTA: 

 • Todo o alumnado poderá presentar a súa solicitude de admisión pedindo ata 6 centros por orde de preferencia. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar ou poderase realizar a través da SEDE ELECTRÓNICA (ED550B).
 • Na solicitude de admisión a persoa poderá obtar, de ser o caso, expresamente por un posto reservado a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
 • Despois de presentar unha solicitude de admisión para renunciar deberá facerse expresamente indicándoo na casilla correspondente da nova solicitude.
 • A existencia dunha solicitude de admisión en prazo e sen renunciar expresamente á anterior poderá ser causa de pérdida do dereito a participar no procedemento.
 • A solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno e alumna e terá caracter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.
 • A admisión e matriculación nun centro docente implicará respectar o seu proxecto educativo. 
 • Poderase consultar a información relativa ao proceso de matrícula(estado de tramitación, previsión de postos...) na aplicación admisión alumnado. (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado)
AdxuntoTamaño
ANEXO II.pdf1.39 MB