ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COORDINADAS POLA ANPA DO CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ NO CURSO 2017-18

Actividades Extraescolares ANPA CEIP Antonio Insua Bermudez Vilalba 2017_18

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES PARA OS NENOS

 ENTRETEMENTO:

Imparten: Rocío e Sonia, monitoras do ano pasado. Pódese solicitar en días soltos, avisando con antelación. Fanse manualidades, xogos, debuxo, vaise ó patio… Prezo: 3 € por hora.

 

HOCKEY SOBRE PATíNS:

Imparte: Club de Hóckey de As Pontes. Material necesario: casco, proteccións, stick, 1 bola y patíns (preferiblemente de 4 rodas por patín, en paralelo). Idade mínima: 5 años. Mínimo 10 alumnos. Duración: 1,5 horas. Prezo: 15 €

 

MULTIDEPORTE:

Imparte: Total Sport de Lugo. Cada día traballase un deporte diferente (fútbol, baloncesto, balonmán, rugby sin contacto, tenis, bádminton, voleibol, béisbol).  Faise traballo de psicomotricidade para idades de 3 a 6 años. Mínimo 15 alumnos. Posibilidade de torneos con outros colexios. Prezo: 1 hora á semana 11 €, 2 horas á semana 16 €.

 

PATINAXE:

Imparte: Ana, monitora do ano pasado. Mínimo 10 alumnos, máximo 20 alumnos. Material necesario: casco, proteccións y patíns en liña. Idade mínima: 4 años. Duración 1,5 horas. Prezo: 15 €

 

ZUMBA E XIMNASIA RÍTMICA:

Imparte: Laura, monitora do ano pasado. Mínimo 10 alumnos, máximo 20. Duración 1 hora. Prezo: 11 €

 

TAEK-WONDO:

Imparte: Antonio Montes, SPORT CENTER. Mínimo 10 alumnos. Idade mínima: 5 años. Duración: 1 hora Prezo 11 €

 

INGLÉS NATIVO:

Imparte: Helen, School of English, natural de Inglaterra.  Mínimo 10 alumnos. Idade mínima 4 anos. Duración 1 h. Prezo: 22 €.

 

PROGRAMACIÓN E ROBÓTICA:

Esta actividade parécenos moi interesante porque será esencial para o futuro dos nosos nenos. A Anpa fixo e sigue facendo un esforzo tremendo para que a actividade se poida levar a cabo.

Imparte: David de Jóvenes Inventores. Mínimo 10 alumnos. Idade mínima: 7 anos. Duración: 1 hora. Prezo: 26 €

 

PINTURA E MANUALIDADES:

Imparte: Paula de Minds. Material necesario: camiseta vella, 50 cartolinas brancas, 1 lapis HB2, unha goma de borrar, 1 pincel do número 1 e outro do número 8. Mínimo 8 alumnos. Duración: 1 hora. Prezo: 11 €

 

XADREZ:  

Imparte: Paula de MINDS. Idade mínima: 7 anos. Mínimo 8 alumnos. Prezo: 11 €

 

NENOOS:  

É un método educativo integral onde se traballa a mente, corpo e emocións dunha maneira eficaz desarrollando a intelixencia dunha maneira divertida. Todas as idades. Prezo: 29 €

 

TEATRO:

Imparte monitora de Total Sport. Prezo: 11 €.

 

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS

HÍPICA PARA NENOS E ADULTOS:  Imparte Andrés, Pazo de Meire-Belesar. Venres pola tarde e sábado pola mañá. O horario acordarase entre os que se anoten. Prezo: 8 €/hora. Faranse grupos de 5 persoas cada hora.

 

MANUALIDADES PARA ADULTOS: Actividade conxunta co CEIP Mato Vizoso.Imparte Paula de Minds. Sábados pola mañá. Prezo: 15 €/ mes. Clases de 1.5 horas. 

Hai opción de servicio de entretemento para os nenos  que veñan cos adultos. Prezo: 4 € /1.5 h

 

PATINAXE PARA ADULTOS:

Imparte: Ana, monitora do ano pasado. Mínimo 10 alumnos, máximo 20 alumnos. Material necesario: casco, proteccións y patíns en líña. Duración 1 hora. Prezo: 10 €

 

Faranse xornadas de portas abertas, na maioría das actividades ofertadas, a semana do 18 ó 22 de setembro. Será no seu horario normal de clase.

SERVIZO DE MADRUGADORES ANPA INSUA BERMÚDEZ

A  partires do luns 11 de setembro volvemos por en marcha o noso servizo de madrugadores desde as 7:00 am.

Cada alumno/a pode elixir o horario que mellor lle conveñaen función das súas necesidades. A continuación mostramosvos una grella cos horarios e prezos:

HORARIO ALMORZO PREZO MENSUAL
07:00 - 09:30 SI 56
08:00 - 09:30 SI 39
08:00 - 09:30 NON 33
08:30 - 09:30 SI 32
08:30 - 09:30 NON 26

Os almorzos serán variados e equilibrados, poñerase un menú mensual que combinará: iogurt, leite, zume, cereales, magdalenas, froita, etc.

O autobús recollerá as persoas usuarias na porta do noso centro sobre as 09:20 para levalos ao correspondente centro educativo.

No tempo que permanezan en LARILANDIA faranse diferentes xogos e actividades para entretelos de xeito divertido sen que cheguen cansados ao cole.

LARILANDIA CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ VILALBA ANPA MADRUGADORES

 

 

 

COMPOSICIÓN DA ANPA 2017-18

ANPA CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ VILALBA

A Asociación de Nais e Pais do Alumnado do CEIP Antonio Insua Bermúdez, durante o curso 2017-18, está composta polas seguintes persoas:

  • PRESIDENTA: Marta Vilasuso Bellas.
  • VICEPRESIDENTA: Rocío López Vila.
  • SECRETARIA:  María Jesús Prieto Souto.
  • TESOURERÍA: Berta Rico López.
  • VOGAL: Estrella Novo Otero.
  • VOGAL: Patricia Docampo Rodríguez.
  • VOGAL: Yolanda Purriños Souto.

 

DARSE DE ALTA NA ANPA DO INSUA BERMÚDEZ

FICHA DE SOCIO DA ANPA DO CEIP A. INSUA BERMÚDEZ    Descargar o documento aquí en PDF.

Facerse socio supón unha soa cota ó ano que inclúe: 20 € por familia de cota mais 8 € de seguro de accidentes colectivo por cada neno  matriculado neste colexio.  Cubrir, en letras maiúsculas, unha soa ficha por familia. A cota de socio inclúe toda a familia polo tanto, as familias que son socios da ANPA CEIP A. Insua Bermúdez  e que teñen irmáns na Escola Infantil, poden anotar tamén eses nenos ás actividades que ofertamos neste colexio. Iso si, é imprescindible pagar a cota do seguro de accidente colectivo para eses nenos. Poderán participar en todas as actividades que se vaian ofertando ó longo do curso (actividades, festas, xornadas…)

Datos dos pais:

Apelidos pai/titor:___________________________________________Nome:_______________ D.N.I.:____________________

Apelidos nai/titora:__________________________________________Nome:_______________ D.N.I.:____________________

Enderezo:

Rúa:____________________________________________________Nº:___________           Piso:_________Porta:_______________

Cód. Postal:________ Concello:_____________ Tfno fixo:______________ Tlfno. móbil:_________________________________

Datos do alumno:

Apelidos e nome:______________________________________________________________ Curso:______ Grupo: __________

Apelidos e nome:______________________________________________________________ Curso:______ Grupo: __________

Apelidos e nome:______________________________________________________________ Curso:______ Grupo: __________

 

Sinatura do pai/nai/titor:________________________________

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA                                                                           A.N.P.A  CEIP. “A. Insua Bermúdez” de  Vilalba.

Nome do titular da conta: ______________________________________________D.N.I.:__________________

Estimados señores:

Rógolles a vostedes se sirvan  atender con cargo á miña conta os recibos que bimestralmente lles sexan emitidos pola A.N.P.A. do  CEIP A. Insua Bermúdez facilitándolles ó efecto os datos necesarios para a correcta domiciliación bancaria.

NOME DA ENTIDADE  

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilalba, a ___ de setembro de2017.                              Sinatura do titular da conta:_________________________

_________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN DE IMAXE

Eu___________________________________________________ con DNI.:__________________ autorizo á ANPA CEIP A. Insua Bermúdez  a recoller imaxes de fotografía e vídeo dos meus fillos durante as diferentes actividades que se levan a cabo ó longo do curso. Estas poderán ser publicadas na prensa local, na páxina web do colexio e nas redes sociais da ANPA. Se nalgún momento quero retirar o meu consentimento fareillo saber a calquera membro da directiva. Correo: anpainsua@gmail.com Tlfnos.: 697 190 473 ou 630 311 027

 

Vilalba, a ___de setembro de 2017                                               Sinatura:__________________________

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é ANPA CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ con dirección RÚA CUART DE POBLET S/N 27800 VILALBA (LUGO)

Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso,  ANPA CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ  dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

 

Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: anpainsua@gmail.com.

 

 

DESCARGA A FICHA DE SOCIOS EN PDF

ABERTO PLAZO PARA INSCRIBIRSE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA ANPA

BENVIDA CURSO ESCOLAR 2017-2018

INFORMACIÓNS DE INTERESE COMEZO DE CURSO 

HORARIOS

PRIMEIRO DÍA DE CLASE: 11 DE SETEMBRO de 2017

HORA DE COMEZO: 9:30

HORA SAÍDA: 14:30

HORA COMEDOR: 14:30

HORA SAÍDA COMEDOR-TRANSPORTE: 15:30

NORMAS A TER EN CONTA NA ENTRADA O 1º DÍA DE CLASE

-ALUMNADO DE 6ºA-6ºB, 4ºA-4ºB: Cando toque o timbre irán directamente ás aulas que tiñan o curso pasado e poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legales.

-ALUMNADO DE 5ºA-5ºB, 3ºA-3ºB: Cando toque o timbre irán directamente á BIBILOTECA do Centro, onde lles será indicado o profesorado-titor respectivo así como a aula que lles corresponde. Poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legais.

-ALUMNADO DE 1ºA-1ºB - 2ºA-2ºB E O DE NOVA MATRÍCULA: Cando toque o timbre irán directamente ao COMEDOR para ser nomeados un a un. Coñecerá ao profesorado-titor respectivo e mais as aulas correspondentes. Poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legais.

-ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL-4 ANOS E INFANTIL-5 ANOS: Cando toque o timbre entrarán polo patio de Infantil directamente ás aulas do curso pasado e poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legais.

-ALUMANADO DE INFANTIL-3 ANOS: Horario flexible en setembro. Farán o estipulado na reunión previa mantida cos pais/nais/titores legais.

COLABORACIÓN NO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR DO CENTRO

Comunícase que ata o mes de decembro de 2017, permanecerá aberto o prazo para que os pais/nais que o desexen poidan seguir apuntándose para realizar tarefas de colaboración no servizo de comedor. Estas persoas quedarán en lista de espera para ocupar as prazas que poidan quedar vacantes durante o curso ou nos vindeiros. 

ENTREGA DOS LOTES DO FONDO SOLIDARIO PARA O ALUMNADO DE 3º-4º-5º E 6º QUE TEÑAN DEREITO AO MESMO

Infórmase tamén de que a entrega dos lotes de libros para o alumnado do fondo solidario que teña dereito efectuarase a partires do 1º día de clase, 11 de setembro. Seran entregados directamento ao alumnado nas súas respectivas titorías. Ao remate do curso, ditos lotes serán devoltos ao colexio.

ENCARGA A TÚA EQUIPACIÓN INSUA BERMÚDEZ 2017-2018 PARA AS ACTIVIDADES COMPETITIVAS E AS EXCURSIÓNS

Achegamos a EQUIPACIÓN DEPORTIVA do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ 2017-18. Mantéñense os prezos e a ubicación para encargar e mercar a equipación, obligatoria para competir en Campo a Través e Atletismo e para identificar ao alumnado en saídas, excursións... Recoméndase especialmente a camiseta de algodón azúl para as competición e sudadeira ou chándal para recibir trofeos, medallas...

Equipación CEIP Antonio Insua Bermúdez 17_18

Comunícase un erro na nota enviada ás familias, no PACK Do CONXUNTO TÉCNICO NON fabrican as MEDIAS e polo tanto NON SE inclúen no PACK. 

AUTORIZACIÓN DEPORTE ESCOLAR E DAFIS 2017-2018

Achegamos os documentos para descargar a tradicional Autorización para poder participar nas competicións deportivas; Plan Proxecta: Proxecto Deportivo de Centro e un novo Proxecto DAFIS, tamén dentro do Plan Proxecta(Proxecto de Avaliación da Condición Física e Psicomotriz do alumnado) Neste Plan ofrece vantaxes e apoio ao profesorado á hora da avliar a condición física do alumnado a principio e final de curso; como o material estandarizado para poder realizarmos as probas e a Plataforma Informatizada de rexistro volcado e análise de datos DAFIS, posibilita tamén a colaboración co Pediatra da zona.

autorización participación deporte escolar ceip AntonioInsua Bermudez

Se perdiche ou precisas o documento de novo podes descargalo clicando no cartafol ou na propia imaxe da nota.

 

USUARIOS ADMITIDOS NO COMEDOR ESCOLAR

SOLICITUDES ADMITIDAS E NON ADMITIDAS PARA SER USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR DESTE CENTRO PARA O CURSO 2017-2018

O Consello Escolar deste Centro, na reuníon mantida no día de hoxe, unha vez efectuado o baremo correspondente tendo en conta a lexislación vixente, aprobou a relación provisional do alumnado usuario do Comedor Escolar deste Centro para o curso escolar 2017-2018.

Contra esta resolución, pódese presentar reclamación diante do propio Consello Escolar do Centro ata o vindeiro venres, día 8 de setembro, ás 14:00 horas.

A referida relación pódese ver premendo no seguinte enlace:

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR DESTE CENTRO PARA O CURSO 2017-2018


 

COMEDOR ESCOLAR 2017-2018

Unha vez revisados os impresos presentados para solicitar praza de usuario no comedor escolar deste Centro para o vindeiro curso 2017-2018, poñemos en coñecemento de todas as familias interesadas o seguinte:

1.- Que o número de solicitudes presentadas supera o número de prazas oficiais asignadas ao noso Servizo de Comedor -232-.

2.- Que, ante esta situación, o Consello Escolar do Centro reunirase nos primeiros días do mes de setembro para levar a cabo o proceso de baremación e acordar os solicitantes que pasarán a ser usuarios do servizo para o curso escolar 2017-2018.

3.- Que para iso terá que ter en conta o estipulado na Instrución 4/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Conselleria de Educación, que, no tocante á preferencia da selección de usuarios, indica o que a continuación se insire:

 

 

4.- Que todas aquelas familias -sobre todo, as novas solicitantes, xa que os usuarios do curso pasado teñen preferencia- que queiran presentar calquera documentación para acollerse a algún dos puntos contidos no recadro anterior -situación socioeconómica desfavorable, discapacidade do alumno/a, familia numerosa, incompatibilidade horaria dos dous proxenitores ou responsables legais, etc.- deberán facelo os día 4 e 5 de setembro en horario de mañá -de 9:30 a 14:30-, para poder ser estudadas polo Consello Escolar que, previsiblemente, se vai reunir o mesmo día 5 de setembro, pola tarde.

5.- Unha vez finalice a reunión, o Consello Escolar publicará a relación provisional dos solicitantes que teñan obtido praza. Contra esta resolución haberá un prazo de reclamacións que finalizará o venres, día 8 de setembro. Posteriormente, publicarase a relación definitiva para que o día 11 -primeiro día de clase- poidan xa utilizar o servizo de comedor todos os usuarios que obteñan praza.

 


    

 

Distribuir contido