Descarga de documentos

Informe de ausencia

  DESCARGA DE DOCUMENTOS DE XUSTIFICACIÓN E/OU AUTORIZACIÓNS

1-Cando veñen a buscar a un alumno/a en horario lectivo, os pais ou titores cubrirán unha xustificación de ausencia que entregarán ao profesor que nese momento esta co alumno/a.

Pode descargarse o impreso (informe_de_PERMISO.pdf desde aquí.

2-Cando se prevé que un alumno vai faltar ás actividades lectivas, debe comunicarse á dirección do Centro.

  Pode descargarse o impreso (Informe_de AUSENCIA.pdf) desde aquí.

3-Cando precise xustificar faltas de asistencia ou puntualidade (se falta máis de dous días debe acompañar xustifición médica) pódese utilizar o seguinte documento:

    Descargue aquí o documento (docum_de_XUSTIFICACION.pdf).

4-Se vostede autoriza a recoller ao seu fillo/a por unha persoa do seu entrono deberá cubrir e entregar ao titor/a o seguinte documento:

    Decargar autorización a outra persoa (Autorización_de_RECOLLIDA.pdf).

5-Se desexa que algunha persoa do seu entorno  recolla o boletín de notas, debe presentar este documento na Dirección do Centro.

    Descargar autorización recollida de boletíns (Autorización_de_BOLETINAVALIACION.pdf).

6-Autorización para comunicar ao MONITOR/A dun alumno/a que vai ir e vir só habitualmente á entrada e remate da actividade extraescolar. (só 5º e 6º Primaria)

   Decargar autorización aquí.

7-Autorización para comunicar ao Centro que un alumno/a que vai ir e vir só habitualmente.

Descargar autorización aquí.