Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

Transporte

LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE

IMPORTANTE:ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE TRANSPORTE

 

Por favor, comproben os listados xa que por cuestións organizativas introducíronse algúns cambios

PREMA EN ADXUNTO para poder visualizar o listado completo.

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía . A recollida pola mañá será no Gadis

8:50h.

 

LISTAXE DE ALUMNADO TRANSPORTADO CURSO 2018_19

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía

8:50h.

 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2018/19

1.- Usuarios lexítimos:

2.- Uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios lexítimos:

 3.- A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

 

MOI IMPORTANTE: LER TODA A INFORMACIÓN  AQUÍ

 

Bertamiráns, 6 de xuño de 2018

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2018/19

1.- Usuarios lexítimos:

Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2018-2019. Os usuarios lexítimos de transporte escolar que non fagan uso do transporte escolar de xeito continuado perderán dita condición de usuario lexítimo.

2.- Uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios lexítimos:

 Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo ao alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario lexítimo do transporte escolar, é posible concederlle unha autorización excepcional para o seu uso, sempre que concorran os seguintes requisitos:

  Que existan prazas vacantes

Que non comporte a modificación das rutas

  Que non supoña a creación de novas paradas

Que non incremente a duración do traxecto

  Que non precise a incorporación de acompañante

 As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura Territorial correspondente, ponderándose como circunstancias a ter en conta, discapacidades, a curta idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado etc.

As ditas autorizacións concederanse en precario, precisándose nelas o feito de que quedarán sen efecto se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

3.- A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

 No caso de que o número de solicitudes de autorización excepcional para o uso de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase a seguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar os alumnos que teñan irmáns e irmás escolarizadas forzosamente no centro mentres estes permanezan nel.

 En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área de influencia (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

 En cuarto lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil que solicite, por causa de proximidade xeográfica, a utilización do transporte dun centro distinto daquel no que está escolarizado (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En quinto lugar o alumnado de ensinanzas non obrigatorias (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados).

Finalmente, as persoas usuarias do programa TES+BUS.

Cando a prelación non poda establecerse pola Dirección do centro conforme á orde de preferencia anterior, porque o número de solicitantes pertencentes ao mesmo grupo exceda do número de prazas, o centro educativo formulará unha proposta numerada de candidatos ás autorizacións excepcionais ante a Xefatura Territorial que corresponda. Para este fin, confeccionará unha lista ordenada do primeiro ao último de todos os solicitantes na que, ademais de terse en conta as prioridades anteriores, valorarase as discapacidades, a idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros e a situación económica e familiar dos alumnos. Cando como consecuencia da incorporación de novo alumnado que se produza durante o curso escolar, sexa preciso ceder a praza de transporte a un usuario lexítimo, o centro educativo que formulou a proposta orixinaria valorará de novo as solicitudes recibidas elevando á Xefatura Territorial correspondente unha nova proposta na que se distribúan as prazas sobrantes, aplicando os criterios de preferencia e ponderación recollidos neste apartado 3.

 

Bertamiráns, 6 de xuño de 2018

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

AVISO IMPORTANTE: FOLGA DE TRANSPORTE

Convocada folga de transportes para os días 20 e 21

O transporte escolar considérase servizos mínimos pero a empresa que fai as rutas do centro non pode garantir o servizo.

 

Máis información na páxina de Autocares Rías Baixas.

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2017/2018

 

 

Terán  dereito  ao  servizo  de  transporte  escolar  os  alumnos/as  de 2°  ciclo  de Educación  Infantil ou Primaria  que  teñan  os  seus  domicilios  fora  do  núcleo urbano  no  que  estea  situado  o  centro  e,  en  calquera  caso,  a  unha  distancia  do mesmo  superior  aos  2  km.

Normativa de referencia:

  • Art. 6º  e  Disposición  adicional  segunda  da  Orde  do 12  de  marzo  de  2013,  pola  que  se desenvolve  o  procedemento  para  a  admisión  do  alumnado  en  centros  docentes  sustentados con  fondos  públicos  que  impartan  ensinanzas  de 2°  ciclo  de  educación  infantil,   de educación  primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación.
  • Art. 1°  do  Decreto  203/1986  do  12  de  xuño,  polo  que  se  regulan  determinados  aspectos  do transporte  escolar.
  • Instrución 6/2017  da  Secretaria  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e Ordenación  Universitaria,  do  30  de  maio,  sobre  a  Xestión  do  transporte  escolar  no  curso 2017-2018.

Os  alumnos/as  que,  en  base  a  normativa  sinalada  no  punto  anterior,  non  teñan dereito  ao  uso  do  transporte  escolar,  poderán  solicitalo  con  carácter  excepcional. Entendendo os solicitantes que só  poderán  ser  autorizados  en  precario  con  carácter  revogable:

  •  se  hai  prazas  baleiras  no  correspondente  autobús
  • para  uso  das  paradas  xa  existentes,  sen  modificación  das  rutas  nin creación  de  novas  paradas.
  •  sen  ter  necesidade  de  Incorporación  de  acompañante.

As  autorizacións  excepcionais  teñen  que  ser  solicitadas  polo  interesado  no  centro educativo  onde  estea  escolarizado  o  alumno/a e entregarllas ao titor ou titora antes do 20 de xuño.

Bertamiráns, 12 de xuño de 2017

 

 

A DIRECTORA

 

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

AVISO IMPORTANTE: SUSPENSIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE POR METEOROLOXÍA ADVERSA

   

"Diante da declaración informada pola Axencia Estatal de Metereoloxía (AEMET), dunha alerta por NEVADAS para os días 22 e 23 de marzo de 2017 que afectarán a tódalas provincias de Galicia, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte,logo da súa reunión de hoxe con motivo deste fenómeno meteorolóxico:

   A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta LARANXA, entre as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 5 cm de espesor, que afectará as zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra; e entre as 8:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, na zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense.

 

O noso centro entra dentro desta zona de alerta, polo tanto queda suspendido o transporte escolar entre  as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.

by Dr. Radut