secretaria comedor escolar Blog do EDLG Blog da biblioteca
contratos programa FSE Bibliotecas escolares Club de ciencias

Benvida

 

Benvidos ao noso centro!

 

 

 

 

8 M no CEIP a Lomba

Hoxe no CEIP A Lomba celebramos o 8M, Día Internacional da Muller, e para festexalo por todo o alto realizamos varias actividades entre o noso alumnado. E como é mellor velo que contalo, aquí tendes uns vídeos para que poidades disfrutalos.

 

                                                              

 

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3

Vídeo 4 (Anexo A Lomba)

Vídeo 5 (Anexo A Lomba)

 

 

PROCEDEMENTO ADMISIÓN ALUMNADO (ED550-B), CURSO 2023/2024.

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2023/2024

 

Iníciase o procedemento de ADMISIÓN DE ALUMNADO en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024.

 

· Prazo de presentación de solicitudes:  do 1 ao 20 de marzo

               

     Solicitude admisión en galego

   

      Solicitud admisión en castellano

  

 

              

 IMPORTANTE: A solicitude, xunto co Anexo II Bis deberá vir asinada polos dous proxenitores, titores ou acolledores do menor.

 

 · O formulario de solicitude está dispoñible e pode presentarse:

 

Ø A través da aplicación  https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/   (solicitudes>admisión).  A solicitude debe ser impresa e unha vez asinada presentala no centro xunto

con toda a documentación que se indica máis abaixo.

 

Ø Na sede electrónica da Xunta   mediante Chave365 ou Certificado Dixital. A solicitude faise na sede, onde se sobe a documentación escaneada. Neste caso non é necesario

entregar nin a solicitude nin a documentación no centro, sempre que se complete correctamente o procedemento.

 

Ø Na secretaría do centro, en horario de 09:15 a 13:00. Hai que recoller o  impreso ED550B, cumprimentalo, asinalo e presentalo xunto coa documentación que se indica a

seguir.

 

  • Documentación que se debe achegar xunto coa Solicitude + Anexo II Bis:

 

o Fotocopia do DNI do alumno e copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros da unidade familiar.

                       o  De se dar o caso, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

 

Ante calquer dúbida ou aclaración poden poñerse en contacto no teléfono 886 15 18 12

 

  •  Outra información de interese:

 

 - Vacantes ofertadas.

 - Área de influencia do CEIP A Lomba.

Criterios de baremo.

Número para resolver o empate na puntuación baremo admisión 2023/2024

 - Acreditación familia monoparental

 - Cálculo da renda no apartado de baremo.

Manual das familias para cumprimentar a solicitude de admisión.

 

   Calendario do proceso

 

Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

  Número de desempate na puntuación final de admisión no curso 2023/2024.

  Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

 Presentación da solicitude de admisión: 1 – 20 de marzo (ambos incluidos).

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á finalización do prazo para presentar as solicitudes de admisión.  Do 21 de marzo ao 11 de abril. 

  Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:  25 de abril.

  Reclamación das  listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:  do 26 de abril ao 3 de maio. (na secretaría do centro onde presentou a solicitude)

  Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: 15 de maio.

  Reclamación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas, no prazo de 1 mes presentación de Recurso de alzada ante o Xefe Territorial de Educación de Pontevedra.

  Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: Do 20 ao 30 de xuño, (en xuño publicaremos máis información sobre este punto).

  Formalización da matrícula en ESO: Do 23 de xuño ao 07 de xullo. (consultar na páxina web do centro de Ensinanza Secundaria onde se vaia a formalizar a matrícula por se teñen uns días específicos para a matrícula de cada curso)

 

 Normativa

 

  • DECRETO 13/2022, de 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Anexo I

 

  •  Orde de 21 de octubre de 2022 polo que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedimiento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánicaca 2/2006, do 3 de mayo, de educación (DOG nº 212 do 8 de novembre de 2022).

 

Máis información en http://www.edu.xunta.gal

 

 NOTA: Esta información iráse actualizando a medida que teñamos máis información da Consellería de Educación.

 

 

 

RESERVA DE PRAZA DO ALUMNADO DE 6º EP para 1º ESO NO IES CASTRO ALOBRE. CURSO 2023/2024

ED550A: Reserva de praza, cambio de un centro a outro ao que se está

adscrito (do CEIP A Lomba ao IES Castro Alobre).

Distribuir contido