CEIP Plurilingüe A Gándara

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019. LISTADO DE LIBROS DE TEXTO.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO 2018/2019.

 

Listaxe DEFINITIVA de alumnos e número de libros que obtiveron do FONDO LIBROS DO CENTRO.

 

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019

 

Clica para descargar o Anexo I

 

 

Xúntase a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

 

Impreso de baixa de actividades extraescolares

 

Fai clic aquí para descargar o impreso

PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2018-2019.

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019

CALENDARIO.PDF

CENTROS ADSCRITOS / DE ADSCRICIÓN

 

          O CEIP PLURILINGÜE A GÁNDARA está adscrito ao IES RÍO CABE.

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2018/2019

Prazas vacantes para o curso 2018/2019

 

NOTA:  Todas as solicitudes de admisión presentadas están admitidas, agás en 6º de Educación Infantil que non había vacantes.

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA  -  Clicade para descagar o ANEXO  I.

1.       Reserva de praza no centro de adscrición mediante a presentación do Anexo I no centro de orixe (exclusivo para o alumnado dos centros adscritos): 1-15 de febreiro, ambos os dous incluídos.

2.       Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: Clicade.

3.       Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN (Clica para acceder ao ANEXO II - castelán). ANEXO II - galego.

4.       Presentación da solicitude de admisión (para alumnado procedente doutros centros ou alumnado dos anteditos centros adscritos que non solicitaran a reserva no prazo indicado): 1-20 de marzo.

5.       Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 23 de marzo ao 9 de abril, ambos os dous incluídos.

6.       Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7.       Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.       Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

9.       Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no Anexo II no 2º lugar e seguintes).

3ª FASE: MATRÍCULA

10.   Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño - 2 de xullo (por ser o 30 de xuño día inhábil).

11.   Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.   Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (1-15 de febreiro)

·         Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar.

·         Esta solicitude poderán efectuala mediante un formulario normalizado, dun dos seguintes xeitos:

a)      Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo I, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateados_ed550a_g.pdf

b)      A través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

c)       A través da aplicación web “admisionalumnado”:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·         A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se o/a alumno/a resultase admitido/a, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·         A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·         A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS (1-20 de marzo)

1.       Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.       Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

3.       Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, antes do 1 de marzo.

4.       As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias nos seguintes lugares:

a)      Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo II, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

b)      A través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal

c)       A través da aplicación web “admisionalumnado”:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO E ÁREAS LIMÍTROFES

A área de influencia de todos os centros é única para todo o Concello.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

(

TRANSPORTE ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 27 de xuño de 1988)

-       Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte de escolares e obreiros de competencia. exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 9 de xaneiro de 1990). Corrección de erros (DOG 1 de marzo de 1990)

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar.

COMEDOR ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13 de agosto de 2013)

-       Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 5 de marzo de 2007)

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar.

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar.

 

 CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO:

  • "Solicitar praza soamente en centros públicos".

Forma de acreditar o criterio complementario:

  • Co impreso de admisión de matrícula.

 

 

Calendario Escolar 2017-2018

Fai clic para descargar o calendario escolar 2017-2018

Festival de Nadal 2017

 

Fai clic aquí para ver os vídeos do festival de Nadal