Borrador do Decreto polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia

Ven, 05/03/2010 - 11:36

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 9 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na administración pública galega, publícase a relación dos proxectos das disposicións administrativas de carácter xeral en curso.

Calquera proposición, suxestión ou recomendación relativa a estes proxectos poderá remitirse ao seguinte enderezo electrónico: xsere@edu.xunta.es