Publicación das cualificacións das probas eliminatorias de coñecemento de lingua galega e castelá no marco dos procedementos selectivos para o acceso e ingreso, mediante concurso-oposición nos corpos docentes non universitarios (ED001A)

Xov, 16/05/2024 - 15:38

De conformidade coas bases 8.3 e 9.3 da Orde do 31 de xaneiro de 2024, poderanse consultar as cualificacións da proba eliminatoria de acreditación do coñecemento de lingua castelá e galega, valorada polos tribunais nomeados mediante resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, na seguinte ligazón: www.edu.xunta.gal/oposicions

Para estes efectos cómpre seguir as seguintes indicacións:

1.- Menú “Consultas públicas”

2.- Consulta de publicacións dos tribunais do concurso-oposición

3.- Opción Convocatoria Data DOG 14-02-2024, Servizo S

4.-Opción Corpo: 590-Profesores de ensino secundario

5.-Opción Especialidade:004 Lingua castelá e literatura ou 053-Lingua e literatura galega (segundo corresponda)

6.- Opción Tribunal (especial) (escoller o número de tribunal especial ao que foi adscrito o persoal aspirante)