Publicación da composición dos tribunais de valoración da proba de coñecemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso convocado mediante a Orde do 31 de xaneiro de 2024 (ED001A)

Mar, 30/04/2024 - 10:18

Xúntase a Resolución do 29 de abril de 2024 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación e ao corpo de profesores de ensino secundario e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de mestres e ao corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, e procedemento de adquisición de novas especialidades por parte do persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).