Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións nas especialidades de informática, navegación e instalacións mariñas e de SAIS do corpo de PES (590)

Xov, 16/11/2023 - 14:24

Xúntase a Resolución do 16 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de informática (590107), de navegación e instalacións mariñas (590109) e de sistemas e aplicacións informáticas (590227) do corpo de profesores de ensino secundario (590) (Código de procedemento ED003A).

 

  • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.
  • Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.
  • Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas excluídas.