Resolución da Comisión de Selección pola que se aproba e se fai pública a relación definitiva de persoas propostas para superar os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos.

Lun, 29/05/2023 - 19:29

Xúntase a Resolución do 29 de maio de 2023 da Comisión de Selección, pola que se aproba e se fai pública a relación definitiva de persoas propostas para superar os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B) (DOG n.º 206, do 28 de outubro, corrección de erros, DOG n.º 216, do 14 de novembro).

De acordo co establecido no apartado cuarto da dita resolución, aquelas persoas que figuran no anexo desta resolución definitiva de persoas propostas para superar o procedemento selectivo, e resultasen tamén seleccionadas, provisional ou definitivamente, nunha especialidade do mesmo corpo en resolución ditada no concurso excepcional de méritos de estabilización de emprego temporal convocado por outra administración educativa, deberán formular renuncia, no prazo de cinco (5) días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución na páxina web da consellería (www.edu.xunta.gal), se desexan obter praza no ámbito de xestión dunha administración educativa distinta á da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O prazo para formular renuncia abranguerá desde o día 30 de maio de 2023 ata o día 5 de xuño de 2023.

Sen prexuízo deste prazo, o persoal participante no concurso de méritos poderá presentar renuncia á participación no concurso de méritos por outras causas xustificadas. Así mesmo, a renuncia aos dereitos derivados do procedemento selectivo con anterioridade á realización da proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira dará lugar a que se declare aprobada a persoa que corresponda conforme os criterios establecidos na base décimo terceira da Orde 19 de outubro de 2022.

Para os efectos de formular a RENUNCIA NA ESPECIALIDADE ADXUDICADA NA PROPOSTA DEFINITIVA NA QUE NON DESEXA INGRESAR deberá procederse do seguinte xeito:

1.-Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia e autenticarse no seguinte enderezo: https://sede.xunta.gal/

2.- Localizar no apartado de “Últimos expedientes e presentacións”, aÚLTIMA solicitude do procedemento ED001B correspondente á especialidade á que non desexa ingresar. Para estes efectos cómpre premer no rexistro no que consta presentado a dita solicitude e posteriormente no apartado “Documentación”, descargar o documento correspondente á solicitude normalizada para verificar á especialidade á que desexa renunciar.

3.-Posteriormente, na marxe dereita no apartado “QUE PODO FACER? Premer no trámite de Renuncia” incardinado na dita solicitude na que figura a especialidade á que desexa renunciar.

4º. A continuación, siga os pasos indicados: cubrir datos, asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

Posteriormente formulará un correo electrónico dirixido a persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal, segundo a adscrición da especialidade na que se xuntará o/s trámite/s presentado/s na sede electrónica e no asunto sinalará: renuncia coa especificación da/s especialidade/s na/s que non desexa ingresar.

En caso de dúbidas, dificultades técnicas ou necesidade de máis información que xurda durante o proceso de presentación e tramitación electrónica da renuncia, poden dirixila ao servizo 012. Para obter máis información ao respecto prema aquí.

Non se admitirá ningunha renuncia que non sexa tramitada mediante o trámite activado de “Renuncia” na solicitude de participación do procedemento ED001B correspondente á última solicitude presentada en sede da especialidade na que non desexa ingresar.

Cada renuncia deberá formularse na correspondente solicitude no caso de renunciar a especialidades de distinto corpo.

 

PDF icon Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución do 19 de xaneiro de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Resolución do 26 de xaneiro de 2023

PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de coñecemento de lingua galega

PDF icon Resolución de 7 de febreiro de 2023

PDF icon Resolución do 16 de febreiro de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego

PDF icon Acordo da Comisión de Selección do 20 de febreiro de 2023 sobre a puntuación mínima necesaria para valorar a solicitude

PDF icon Resolución baremo provisional

PDF icon Modelo de reclamación normalizado

PDF icon Documento informativo recompilatorio de casuísticas de non baremación

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 590

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 592

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 593

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 594

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 595

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 596

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 597

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 598

PDF icon Orde do 9 de maio de 2023 que modifica a Orde do 19 de outubro

PDF icon Resolución do 11 de maio de 2023 declaran decaídos do trámite de emenda ao baremo provisorio

PDF icon Orde do 9 de maio de 2023 que modifica a Orde do 19 de outubro (DOG)

PDF icon Resolución do 16 de maio de 2023 (baremo definitivo)

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 597

PDF icon Baremo definitivo. Corpos 590,592, 593, 594, 595, 596 e 598

PDF icon Resolución do 16 de maio de 2023 (relación provisional de persoas propostas)

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 590

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 592

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 593

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 594

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 595

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 596

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 597

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 598

PDF icon Instrucións dereito de opción de ingreso

PDF icon Resolución do 29 de maio de 2023 (relación definitiva de persoas propostas)

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 590

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 592

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 593

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 594

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 595

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 596

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 597

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 598

PDF icon Resolución do 8 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 16 de maio de 2023

PDF icon Resolución do 16 de xuño de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Aprobados do concurso de méritos: Orde de 21 de xuño de 2023 (DOG)

PDF icon Relación complementaria de aprobados do concurso de méritos: Orde do 7 de agosto de 2023 (DOG)