Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, convocados mediante a Orde do 19 de outubro de 2022

Ven, 17/02/2023 - 09:50

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B) (DOG n.º 206, do 28 de outubro, corrección de erros, DOG n.º 216, do 14 de novembro).

  • O prazo de interposición do recurso potestativo de reposición contra estas listas definitivas é dun (1) mes, contado dende o día seguinte ao desta publicación.

O dito recurso deberá formularse por medios electrónicos, na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), utilizando o código de procedemento ED001B/2022, e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de acordo co establecido na base 8.4 da Orde do 19 de outubro de 2022.

 

Unicamente para o caso das persoas que non figuren na listas definitivas de persoas admitidas/excluídas, o procedemento para interpoñer o dito recurso deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

 

O dito formulario da solicitude xenérica debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

a) No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECURSO RESOLUCIÓN DO 16 DE FEBREIRO DE 2023 e especificar o corpo e especialidade

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

O seu recurso estará correctamente presentado cando poida descargarse na súa carpeta cidadá (“A miña sede”) tanto o trámite de recurso de reposición asinado como o recibo de presentación deste.

 

PDF icon Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución do 19 de xaneiro de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Resolución do 26 de xaneiro de 2023

PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de coñecemento de lingua galega

PDF icon Resolución de 7 de febreiro de 2023

PDF icon Resolución do 16 de febreiro de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego

PDF icon Acordo da Comisión de Selección do 20 de febreiro de 2023 sobre a puntuación mínima necesaria para valorar a solicitude

PDF icon Resolución baremo provisional

PDF icon Modelo de reclamación normalizado

PDF icon Documento informativo recompilatorio de casuísticas de non baremación

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 590

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 592

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 593

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 594

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 595

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 596

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 597

PDF icon Baremo provisorio. Corpo 598

PDF icon Orde do 9 de maio de 2023 que modifica a Orde do 19 de outubro

PDF icon Resolución do 11 de maio de 2023 declaran decaídos do trámite de emenda ao baremo provisorio

PDF icon Orde do 9 de maio de 2023 que modifica a Orde do 19 de outubro (DOG)

PDF icon Resolución do 16 de maio de 2023 (baremo definitivo)

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 597

PDF icon Baremo definitivo. Corpos 590,592, 593, 594, 595, 596 e 598

PDF icon Resolución do 16 de maio de 2023 (relación provisional de persoas propostas)

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 590

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 592

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 593

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 594

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 595

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 596

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 597

PDF icon Relación provisional de persoas propostas Corpo 598

PDF icon Instrucións dereito de opción de ingreso

PDF icon Resolución do 29 de maio de 2023 (relación definitiva de persoas propostas)

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 590

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 592

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 593

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 594

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 595

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 596

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 597

PDF icon Relación definitiva de persoas propostas Corpo 598

PDF icon Resolución do 8 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 16 de maio de 2023

PDF icon Resolución do 16 de xuño de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Aprobados do concurso de méritos: Orde de 21 de xuño de 2023 (DOG)

PDF icon Relación complementaria de aprobados do concurso de méritos: Orde do 7 de agosto de 2023 (DOG)

PDF icon Orde do 13 de maio de 2024 pola que se modifica a Orde do 21 de xuño de 2023 (aprobados do concurso de méritos)